Informationsutbytesavtal med Gibraltar

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU45

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2010

Beslut

Avtal med Gibraltar ska förhindra skattefusk (SkU45)

Regeringen har tecknat ett så kallat informationsutbytesavtal med Gibraltar. Nu har riksdagen godkänt avtalet. Tanken med avtalet är att Sverige och Gibraltar ska hjälpa varandra vid skatteutredningar. Gemensamt ska länderna bekämpa skattefusk. Det blir möjligt för svenska myndigheter att ta del av information från banker och finansinstitut i Gibraltar. Svenska representanter ska också kunna närvara vid skatteutredningar i landet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-13
Justering: 2010-04-13
Betänkande publicerat: 2010-04-14
Trycklov: 2010-04-14
Betänkande 2009/10:SkU45

Avtal med Gibraltar ska förhindra skattefusk (SkU45)

Regeringen har tecknat ett så kallat informationsutbytesavtal med Gibraltar. För att avtalet ska bli giltigt måste riksdagen godkänna det.

Tanken med avtalet är att Sverige och Gibraltar ska hjälpa varandra vid skatteutredningar. Gemensamt ska länderna bekämpa skattefusk. Det blir möjligt för svenska myndigheter att ta del av information från banker och finansinstitut i Gibraltar. Svenska representanter ska också kunna närvara vid skatteutredningar i landet.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner avtalet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-04-28
4

Beslut

Beslut: 2010-04-28
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Informationsutbytesavtal med Gibraltar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. godkänner avtalet mellan Sverige och Gibraltar om utbyte av upplysningar i skatteärenden,
2. antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Gibraltar om utbyte av upplysningar i skatteärenden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:111 punkterna 1 och 2.