Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Grundskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU10

Nej till motioner om grundskolan (UbU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om grundskolan. Skälen är främst att riksdagen tidigare under mandatperioden har tagit ställning till flera av de frågor motionerna tar upp, att arbete redan pågår inom området samt att gällande regler är tillräckliga. Motionerna handlar bland annat om elevers utveckling mot målen i grundskolan, elever med särskilda behov, betyg, utbildningens innehåll, modersmålsundervisning, avgifter och fritidshem.

Datum för beslutet: 26 februari 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:UbU10 (pdf, 272 kB)
Sammanfattning

Utbildningsutskottet behandlar i detta ärende 50 motionsyrkanden om grundskolan från allmänna motionstiden 2013. Av dessa behandlas 15 yrkanden förenklat eftersom de till sin huvudsakliga innebörd stämmer överens med motionsförslag som har behandlats tidigare under valperioden.

Motionerna handlar bl.a. om elevers utveckling mot målen i grundskolan, elever med särskilda behov, betyg, utbildningens innehåll, modersmålsundervisning, avgifter och fritidshemmet.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden och hänvisar i huvudsak till gällande rätt, tidigare ställningstaganden, pågående beredning och vidtagna åtgärder.

I betänkandet finns 14 reservationer (S, MP, SD och V) och 1 särskilt yttrande (V).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Elevers utveckling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

36 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-16
Justering: 2014-02-04
Betänkande publicerat: 2014-02-06
Trycklov: 2014-02-05
Reservationer 14
Betänkande 2013/14:UbU10
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-20
4

Beslut

Beslut: 2014-02-26
10 förslagspunkter, 2 acklamationer, 8 voteringar