Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Granskningsbetänkande

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU20

Konstitutionsutskottets granskning av regeringen (KU20)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen har fattat beslut om konstitutionsutskottets granskning av regeringen. KU hade behandlat 43 anmälningar från riksdagsledamöterna. Statsminister Göran Persson och utrikesminister Laila Freivalds har anmälts till KU med anledning av kungens statsbesök i Brunei. Riksdagen poängterar vikten av att kungen vid statsbesök är korrekt informerad om de utrikespolitiska aspekterna av besöket. Riksdagen menar att politiska uttalanden ska göras av personer som kan avkrävas politiskt ansvar. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i KU anser att tillsättningen av ledamöter i styrelser för högskolor och universitet gjorts på sakliga grunder. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet hade reserverat sig. Riksdagen röstade för de borgerliga och Miljöpartiets reservation i frågan om tillsättningen av ledamöter i styrelser för högskolor och universitet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i KU har inga invändningar mot hur regeringen hanterade nomineringen av Sveriges kandidat till EU-kommissionär 2004. Riksdagen stödde de borgerliga och Miljöpartiets uppfattning som innebär kritik mot regeringens hantering. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att regeringen fullgjort sina skyldigheter att samråda med EU-nämnden om sin hantering av vapenembargot mot Kina. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet ville rikta kritik mot regeringen i den här frågan och fick stöd för detta av riksdagens kammare. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i KU anser att regeringens styrning av Vattenfall inte utgör grund för någon kritik. De borgerliga partierna och Miljöpartiet hade reserverat sig i utskottet. Reservationen fick stöd av riksdagen.

Datum för beslutet: 3 juni 2005
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 8 under avsnitt 2.10, dels reservation 9 under avsnitt 3.3, dels reservation 10 under avsnitt 3.4, dels reservation 12 under avsnitt 5.1 och dels reservation 13 under avsnitt 6 och dels i övrigt godkänt vad utskottet anmält
Utskottets förslag till beslut: Utskottet anmäler enligt 12 kap. 2 § regeringsformen resultatet av granskningen för riksdagen

Hela betänkandet

Betänkande 2004/05:KU20 (pdf, 2 MB) Betänkande 2004/05:KU20 (doc, 1 MB)
Sammanfattning
Behandlade frågor
I detta betänkande redovisas den granskning som utskottet har slutfört under riksmötet 2004/05 efter det att utskottet i december 2004 justerade ett granskningsbetänkande som avsåg allmänna, administrativt inriktade gransk- ningsuppgifter (bet. 2004/05:KU10). De granskningsärenden som behand- las har väckts genom anmälningar av riksdagsledamöter.
Betänkandet inleds med ett kapitel om frågor som rör regeringens förhål- lande till riksdagen. Därefter följer kapitel om handläggningen av vissa regeringsärenden m.m., vissa frågor med anknytning till EU, vissa uttalan- den av statsråd, vissa frågor om statsråds förhållande till myndigheter, regeringens styrning av Vattenfall AB samt vissa övriga frågor. Kapitelin- delningen följer ärendenas huvudsakliga karaktär.
1
Vissa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-11-18
Justering: 2005-05-19
Betänkande publicerat: 2005-05-25
Trycklov: 2005-05-24
Reservationer 14
Betänkande 2004/05:KU20
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-01
4

Beslut

Beslut: 2005-06-03
15 förslagspunkter