Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 januari 1998

Beslut

Granskningsbetänkande (KU10)

Riksdagen behandlade KU:s administrativt inriktade granskningsuppgifter angående regeringsarbetet 1995/96. När det gäller författningar kungjorda i Svensk författningssamling konstaterar KU att andelen författningar som kommit ut mindre än fyra veckor före ikraftträdandet fortfarande är oacceptabelt hög. Angående regeringens remittering av lagförslag till Lagrådet menar KU att redovisningen av skälen för att inte inhämta yttrande från Lagrådet i budget- och vårpropositionerna ännu inte funnit sina former. Det är angeläget att redovisningen också i dessa propositioner görs på ett lättillgängligt sätt.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-09-18
Justering: 1997-12-04
Betänkande 1997/98:KU10

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-01-28
4

Beslut

Beslut: 1998-01-28

Protokoll med beslut