Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Konstitutionsutskottets betänkande 1994/95:KU30

Beslutat: 31 maj 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan. Betänkandet lades till handlingarna

Ärendets gång

1

Förslag

1 skr
2

Beredning

Justering: 1995-05-11
Betänkande 1994/95:KU30

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-05-31
4

Beslut

Beslut: 1995-05-31

Protokoll med beslut