Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Konstitutionsutskottets betänkande 1992/93:KU30

Beslutat: 26 maj 1993

Riksdagens beslut: Bifall till res. 4 i övrigt till handlingarna med godkännande av vad utskottet anfört

Ärendets gång

1

Förslag

1 skr
2

Beredning

Justering: 1993-05-13
Betänkande 1992/93:KU30

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-05-26
4

Beslut

Beslut: 1993-05-26

Protokoll med beslut