Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Konstitutionsutskottets betänkande 1991/92:KU30

Beslutat: 20 maj 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 skr
2

Beredning

Justering: 1992-05-07
Betänkande 1991/92:KU30

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1992-05-20
4

Beslut

Beslut: 1992-05-20

Protokoll med beslut