Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget – stabilitetsmekanism för euroländer

Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU40

Sverige godkände fördragsändring som möjliggör nytt stödprogram för euroländer (FiU40)

Europeiska rådet har beslutat att inrätta ett nytt permanent ekonomiskt stödprogram för euroländerna, den så kallade europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). För att beslutet ska kunna träda i kraft krävs ett godkännande av alla EU-länder. Riksdagen anser att det är angeläget att Sverige medverkar till att euroländerna får möjlighet att bygga upp en stabiliseringsmekanism. Riksdagen godkände därför den ändring av fördraget om EU:s funktionssätt som krävs och en följdändring i lagen om Sveriges anslutning till EU. Beslutet grundar sig på en proposition från regeringen.

ESM ska kunna ge ekonomisk hjälp till krisdrabbade länder i euroområdet i form av lån eller statsobligationer om det finns en risk för hela euroområdets stabilitet. Landet måste dock uppfylla strikta villkor i linje med internationella valutafondens, IMF:s, modell för att få stöd. ESM ska ersätta två andra tillfälliga stödprogram som inrättades i spåren av den ekonomiska krisen.

Datum för beslutet: 30 maj 2012
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2011/12:FiU40 (pdf, 437 kB)
Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att Sverige ska godkänna den ändring av artikel 136 i EUF-fördraget som innebär att euroländerna får rättsligt stöd att inrätta den europeiska stabiltetsmekanismen (ESM). Därmed behöver också den s.k. anslutningslagen (lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen) ändras på det sätt som regeringen föreslår.

I betänkandet behandlar finansutskottet regeringens proposition 2011/12:66 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget – stabilitetsmekanism för euroländer. Propositionen behandlas tillsammans med de följdmotioner som väckts med anledning av propositionen. Dessutom behandlas två motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2011.

Genom att ändra artikel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

5 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-13
Justering: 2012-05-22
Betänkande publicerat: 2012-05-23
Trycklov: 2012-05-23
Reservationer 7
Betänkande 2011/12:FiU40
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-30
4

Beslut

Beslut: 2012-05-30
6 förslagspunkter, 1 acklamation, 5 voteringar