Godkännande av ändringar i EG:s regler om val till Europaparlamentet, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2003/04:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2003

Beslut

Blankröster ska synas i statistiken (KU2)

Valsedlar utan partibeteckning, så kallade blankröster, ska redovisas särskilt i den offentliga statistiken. Valmyndighetens beräknar att minst 99 % av de ogiltiga valsedlarna i riksdagsvalen år 1998 och 2002 var ogiltiga på grund av att de saknade partibeteckning. Många människor tycker att blankröster ska redovisas särskilt eftersom de anser att en väljare som röstar blankt kan ha gjort ett aktivt val. Vallagen ändras också så att vissa ytterligare ämbeten och uppdrag inte går att kombinera med att vara ledamot av Europaparlamentet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-10-16
Justering: 2003-10-30
Betänkande publicerat: 2003-11-07
Trycklov: 2003-11-04
Betänkande 2003/04:KU2

Blankröster ska synas i statistiken (KU2)

Valsedlar utan partibeteckning, så kallade blankröster, ska redovisas särskilt i den offentliga statistiken. Valmyndighetens beräknar att minst 99 % av de ogiltiga valsedlarna i riksdagsvalen år 1998 och 2002 var ogiltiga på grund av att de saknade partibeteckning. Många människor tycker att blankröster ska redovisas särskilt eftersom de anser att en väljare som röstar blankt kan ha gjort ett aktivt val. Vallagen ändras också så att vissa ytterligare ämbeten och uppdrag inte går att kombinera med att vara ledamot av Europaparlamentet. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-11-12
4

Beslut

Beslut: 2003-11-13
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i valrättsakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Godkännande
Riksdagen godkänner rådets beslut 2002/772/EG, Euratom av den 25 juni 2002 och av den 23 september 2002 om ändring av akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, som utgör en bilaga till beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom.

b) Lagändringar
Riksdagen antar regeringens förslag till
dels lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen,
dels lag om ändring i vallagen (1997:157), såvitt avser 18 kap. 71 §.

2. Rösträtt vid val till Europaparlamentet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K236.

3. Redovisning av blankröster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vallagen (1997:157) i de delar som inte behandlats under förslagspunkt 1.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vallagen (1997:157) i de delar som inte behandlats under förslagspunkt 1.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:97 punkt 2 i denna del och avslår motionerna 2002/03:K212, 2002/03:K213 yrkandena 1 och 2, 2002/03:K222, 2002/03:K235, 2002/03:K378, 2002/03:K379 yrkande 20, 2003/04:K258 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:K271 yrkande 22.