Genomförande av tjänstedirektivet

Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU6

EU:s tjänstedirektiv genomförs i Sverige (NU6)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att EU-direktivet om tjänster på den inre marknaden genomförs i svensk lag. Direktivet innehåller bestämmelser om administrativ förenkling, etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänsteleverantörer, tjänstemottagarnas rättigheter och tjänsternas kvalitet. Direktivet innehåller också bestämmelser om administrativt samarbete mellan EU-länderna. Syftet med direktivet är att stimulera tjänstesektorn genom att förenkla etablering och fri rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt stärka tjänstemottagarnas intressen. För att genomföra direktivet föreslår regeringen dels en ny horisontell lag om tjänster på den inre marknaden, dels lagändringar eller nya bestämmelser inom de tjänsteområden som berörs av direktivets tillämpningsområde. Lagändringarna börjar gälla den 27 december 2009.

Datum för beslutet: 4 november 2009
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2009/10:NU6 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2008/09:187 om genomförande av tjänstedirektivet tillsammans med två motioner. I propositionen föreslås åtgärder för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om tjänster på den inre marknaden (2006/123/EG). Regeringen föreslår dels en ny horisontell lag om tjänster på den inre marknaden, dels lagändringar eller nya bestämmelser i sammanlagt 13 lagar inom de tjänsteområden som berörs av direktivets tillämpningsområde.

Sammanfattningsvis tillstyrker utskottet förslagen i propositionen, dock med en lagteknisk justering när det gäller den föreslagna ändringen i tullagen. De båda motionerna avstyrks samtidigt. Utskottet välkomnar genomförandet av tjänstedirektivet och framhåller att ökad rörlighet av tjänstesektorn är en viktig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-09-16
Justering: 2009-10-22
Betänkande publicerat: 2009-10-27
Trycklov: 2009-10-27
Reservationer 3
Betänkande 2009/10:NU6

EU:s tjänstedirektiv genomförs i Sverige (NU6)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att EU-direktivet om tjänster på den inre marknaden genomförs i svensk lag.

Direktivet innehåller bestämmelser om administrativ förenkling, etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänsteleverantörer, tjänstemottagarnas rättigheter och tjänsternas kvalitet. Direktivet innehåller också bestämmelser om administrativt samarbete mellan EU-länderna.

Syftet med direktivet är att stimulera tjänstesektorn genom att förenkla etablering och fri rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt stärka tjänstemottagarnas intressen. För att genomföra direktivet föreslår regeringen dels en ny horisontell lag om tjänster på den inre marknaden, dels lagändringar eller nya bestämmelser inom de tjänsteområden som berörs av direktivets tillämpningsområde. Lagändringarna börjar gälla den 27 december 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-04
4

Beslut

Beslut: 2009-11-04
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 november 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om tjänster på den inre marknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tjänster på den inre marknaden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:187 punkt 1 och avslår motion 2008/09:N19 yrkande 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m820015
c26003
fp24004
kd20004
v01606
mp01405
Totalt152145052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ändring i lagen om utländska filialer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:187 punkt 7 och avslår motionerna 2008/09:N19 yrkande 1 och 2009/10:N325.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m820015
c26003
fp23005
kd20004
v01606
mp01405
Totalt151145053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i resegarantilagen (1972:204),
b) lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel,
c) lag om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,
d) lag om ändring i lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning,
e) lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
f) lag om ändring i lotterilagen (1994:1000),
g) lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
h) lag om ändring i tullagen (2000:1281), dock med den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
i) lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,
j) lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451),
k) lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),
l) lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:187 punkterna 2-6, 8, 9 och 11-14 samt bifaller delvis proposition 2008/09:187 punkt 10.

4. Uppföljning av tillståndsförfaranden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:N19 yrkande 3.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m820015
c26003
fp24004
kd20004
v01606
mp01405
Totalt152145052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag