Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet

Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU18

Åtgärder för effektivare energianvändning (NU18)

För att anpassa svenska regler till EU:s energieffektiviseringsdirektiv görs en rad lagändringar. Beslutet innebär bland annat att:

  • stora företag ska göra en energikartläggning vart fjärde år
  • leverantörer av el ska fakturera kunderna för den uppmätta förbrukningen av el, om leverantören har tillgång till mätvärden
  • nya krav införs på mätning av energiförbrukning i lägenheter
  • kraven skärps på att myndigheter ska använda energi mer effektivt.

Näringsutskottet, som har förberett riksdagens beslut, delar regeringens bedömning om att det nu gällande svenska målet för energieffektivisering uppfyller EU-direktivets krav på ett vägledande nationellt mål. Utskottet håller också med regeringen om att befintliga metoder för att uppnå en effektivare energianvändning är att föredra framför att införa ett kvotpliktssystem med så kallade vita certifikat.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Huvuddelen av lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2014.

Datum för beslutet: 29 april 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Med en mindre ändring i regeringens förslag till ändring i naturgaslagen (2005:403) antar riksdagen regeringens lagförslag. I de fall utskottet har överlämnat den formella behandlingen till civilutskottet godtar riksdagen lagförslagen. Sammantager innebär detta att riksdagen bifaller förslagen i propositionen 2013/14:174 med den ändring i naturgaslagen som utskottet har föreslagit. De fyra motioner som har väckts i anslutning till propositionen avslås.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:NU18 (pdf, 2 MB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet samt fyra motioner som har väckts i anslutning till propositionen. I propositionen lämnas förslag på lagstiftning som behövs för att genomföra energieffektiviseringsdirektivet i Sverige. Regeringen föreslår tre nya lagar som bl.a. gäller energikartläggningar i stora företag och energimätning i byggnader. Därutöver föreslås förändringar i åtta befintliga lagar, däribland i ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403) och fjärrvärmelagen (2008:263). Bestämmelserna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juni 2014.

Utöver en mindre korrigering av förslaget till ändring i naturgaslagen har utskottet inget att invända mot regeringens förslag. Av lagtekniska samordningsskäl
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

4 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-08
Justering: 2014-04-16
Betänkande publicerat: 2014-04-22
Trycklov: 2014-04-22
Reservationer 2
Betänkande 2013/14:NU18
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-04-28
4

Beslut

Beslut: 2014-04-29
2 förslagspunkter, 2 voteringar