Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra Fatca

Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU13

Sverige genomför avtal om att utbyta skatteinformation med USA (SkU13)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändringar för att genomföra det så kallade Fatca-avtalet. Det är ett avtal mellan Sveriges regering och USA:s regering om ömsesidigt utbyte av information inom skatteområdet.

För Sveriges del innebär avtalet bland annat att svenska banker och andra finansiella institut måste lämna information till Skatteverket om konton som tillhör amerikanska medborgare. Skatteverket ska sedan lämna informationen till den amerikanska skattemyndigheten, IRS. Vidare innebär avtalet att IRS lämnar motsvarande information om svenska medborgares kontouppgifter i USA till Skatteverket.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2015.

Datum för beslutet: 18 februari 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:SkU13 (pdf, 9 MB)
Sammanfattning
I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra Fatca
(Fatca-avtalet).
Fatca är den amerikanska lagstiftning (Foreign Account Tax Compliance Act) som antogs av den amerikanska kongressen i mars 2010.
De skyldigheter som följer av avtalet kan delas in i tre huvudsakliga delar. För Sveriges del är det fråga om skyldigheter för rapporteringsskyldiga finansiella institut när det gäller identifiering av finansiella konton som innehas av amerikanska personer, skyldigheter för rapporteringsskyldiga finansiella institut att lämna uppgifter till Skatteverket om de konton som identifierats
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-01-29
Justering: 2015-02-10
Trycklov: 2015-02-12
Reservationer 1
Betänkande 2014/15:SkU13

Sverige genomför avtal om att utbyta skatteinformation med USA (SkU13)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändringar för att genomföra det så kallade Fatca-avtalet. Det är ett avtal mellan Sveriges regering och USA:s regering om ömsesidigt utbyte av information inom skatteområdet.

För Sveriges del innebär avtalet bland annat att svenska banker och andra finansiella institut måste lämna information till Skatteverket om konton som tillhör amerikanska medborgare. Skatteverket ska sedan lämna informationen till den amerikanska skattemyndigheten, IRS. Vidare innebär avtalet att IRS lämnar motsvarande information om svenska medborgares kontouppgifter i USA till Skatteverket.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-02-17
Debatt i kammaren: 2015-02-18
4

Beslut

Beslut: 2015-02-18
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 februari 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra Fatca

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner avtalet mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra Fatca,
b) antar regeringens förslag till
1. lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av Fatca-avtalet
2. lag om utbyte av upplysningar med anledning av Fatca-avtalet
3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
5. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
6. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
7. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
8. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)2. Förenkling av regelverket i samband med genomförande av Fatca-avtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:3026 av Olle Felten m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 0 46 0 3
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
KD 15 0 0 1
Totalt 267 46 0 36