Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU7

Ökade möjligheter att överklaga beslut om utmätning (CU7)

En person som har fått ett beslut om utmätning ska ha minst tre veckor på sig att överklaga beslutet i domstol. Ett beslut om utmätning innebär att Kronofogdemyndigheten har rätt att ta egendom ifrån den som har skuld hos en annan.

Syftet med regeländringen är att den som har fått ett beslut om utmätning ska få större möjligheter att överklaga detta beslut. Med denna ändring anpassas det svenska regelverket till Europakonventionen.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 januari 2016.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Datum för beslutet: 11 november 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:CU7 (pdf, 409 kB)

Civilutskottets betänkande

2015/16:CU7

 

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:136 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut.

I propositionen föreslår regeringen en ändring av reglerna i utsöknings­balken om tiden för att överklaga vissa beslut i mål om utmätning. Enligt de föreslagna lagändringarna ska tiden som gäldenären har på sig att överklaga beslut om fördelning eller utbetalning av medel alltid vara minst tre veckor från den tidpunkt då han eller hon delgavs beslutet om sakutmätning i målet. Genom förslaget säkerställs att gäldenären alltid kan få en domstolsprövning av sitt överklagande av utmätningsbeslutet. Härigenom sker en anpassning till Europa­­konventionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utsökningsbalken.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:136.

Stockholm den 5 november 2015

På civilutskottets vägnar

Caroline Szyber

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Caroline Szyber (KD), Hillevi Larsson (S), Ewa Thalén Finné (M), Jessika Roswall (M), Lars Eriksson (S), Roger Hedlund (SD), Carl-Oskar Bohlin (M), Eva Sonidsson (S), Ola Johansson (C), Emma Hult (MP), Thomas Finnborg (M), Leif Nysmed (S), Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (FP), Johanna Haraldsson (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Eva Lindh (S).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

De olika beslut som fattas i ett utsökningsärende överklagas oberoende av varandra, men enligt Högsta domstolens praxis tas ett överklagande av ett utmätningsbeslut inte upp till prövning efter det att ett senare beslut om utbetalning har fått laga kraft. Detta kan leda till att ett överklagande av utmätningsbeslutet inte prövas, trots att det har överklagats i rätt tid.

Med anledning av att Europadomstolen i en dom från 2012 har kritiserat den svenska överklagandeordningen utarbetades i Justitiedepartementet departe­ments­­­­promemorian Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätnings­beslut (Ds 2015:1).

Promemorian har remissbehandlats och lagrådet har yttrat sig över lag­förslaget.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslaget i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

 

Propositionen

De olika beslut som fattas i ett utsökningsärende överklagas oberoende av varandra, men enligt Högsta domstolens praxis tas ett överklagande av ett utmätningsbeslut inte upp till prövning efter det att ett senare beslut om utbetalning har fått laga kraft (se NJA 1990 s. 166). Detta kan leda till att ett överklagande av utmätningsbeslutet inte prövas, trots att det har överklagats i rätt tid. Europa­domstolen har riktat kritik mot den svenska ordningen för överklagande av beslut om sakutmätning (målet Olsby mot Sverige, ECHR 36124/06).

I propositionen föreslår regeringen därför en ändring av reglerna i utsöknings­­balken om tiden för att överklaga vissa beslut i mål om utmätning. Enligt de föreslagna lagändringarna ska tiden som gäldenären har på sig att överklaga beslut om fördelning eller utbetalning av medel alltid vara minst tre veckor från den tidpunkt då han eller hon delgavs beslutet om sakutmätning i målet.

Den föreslagna ändringen aktualiseras endast i de fall när fördelnings- eller utbetalningsbeslutet har fattats innan gäldenären har delgetts utmätnings­beslutet. I ett sådant fall kommer överklagandetiden att löpa till samma dag som överklagandetiden för utmätningsbeslutet. Överklagandetiden för beslutet om fördelning eller utbetalning blir i dessa fall alltså längre än tre veckor.

Genom förslaget säkerställs att gäldenären alltid kan få en domstols­prövning av sitt överklagande av utmätningsbeslutet. Härigenom sker en anpassning till Europakonventionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens lagförslag.

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:136 Gäldenärers möjligheter att överklaga utmätningsbeslut:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utsökningsbalken.

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

 

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-10-01
Justering: 2015-11-05
Trycklov: 2015-11-06
Betänkande 2015/16:CU7

Ökade möjligheter att överklaga beslut om utmätning (CU7)

En person som har fått ett beslut om utmätning ska ha minst tre veckor på sig att överklaga beslutet i domstol. Ett beslut om utmätning innebär att Kronofogdemyndigheten har rätt att ta egendom ifrån den som har skuld hos en annan.

Syftet med regeländringen är att den som har fått ett beslut om utmätning ska få större möjligheter att överklaga detta beslut. Med denna ändring anpassas det svenska regelverket till Europakonventionen.

De ändrade reglerna ska börja gälla den 1 januari 2016.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-10
Debatt i kammaren: 2015-11-11
4

Beslut

Beslut: 2015-11-11
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utsökningsbalken.