Försvarspolitiken 1995/96

Försvarsutskottets betänkande 1994/95:FöU4

Datum för beslutet: 11 maj 1995
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan
Sammanfattning

Propositionen

Motionerna

Utskottet

Hemställan

Reservationer

Bilaga 1

Innehållsförteckning

1994/95
FöU4

I betänkandet behandlas förslag som regeringen efter föredragning av
statsrådet Peterson förelagt riksdagen i proposition 1994/95:100 bilaga 5.
I betänkandet behandlas dessutom 187 motionsyrkanden från 82 motioner. I
bilaga 1 ges en översikt över motionernas behandling i betänkandet.
Under arbetet med betänkandet har utskottet inhämtat upplysningar av bl.a.
företrädare för Försvarsdepartementet samt av personer i ledande ställning i
myndigheter inom totalförsvaret. Utskottet har genomfört studiebesök vid
myndigheter, företag och militära förband. Utskottet har även mottagit
uppvaktningar och skrivelser.

Sammanfattning

Betänkandet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

82 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-04-20
Justering: 1995-04-25
Betänkande 1994/95:FöU4

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-05-11
4

Beslut

Beslut: 1995-05-11

Protokoll med beslut