Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (vilande grundlagsbeslut)

Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU4

Språkliga ändringar i tryckfrihetsförordningen (KU4)

Riksdagen sa ja till att beskrivningen av brotten spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift ska vara samma i tryckfrihetsförordningen som i brottsbalken. Tryckfrihetsförordningen ändras därmed så att beskrivningen av dessa brott blir likadan som i brottsbalken.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett val till riksdagen mellan de två besluten. Under våren 2014 sa riksdagen ja till förslaget om grundlagsändringen som vilande.

Ändringarna i grundlagen gäller från den 1 januari 2015.

Datum för beslutet: 19 november 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Slutligt antar det vilande förslaget till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:KU4 (pdf, 1017 kB)

Konstitutionsutskottets betänkande

2014/15:KU4

 

Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (vilande grundlagsbeslut)

 

 

Sammanfattning

I betänkandet anmäls för slutligt beslut det vilande förslaget till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen.

Förslaget innebär att brotten spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift beskrivs på likalydande sätt i tryckfrihetsförordningen och i brottsbalken. Även vissa andra språkliga ändringar görs i tryckfrihetsförordningen.

Ändringarna i tryckfrihetsförordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Utskottet föreslår att riksdagen slutligt antar det vilande förslaget till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen.

 

 

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Vilande förslag

Utskottets överväganden

Vilande förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

Förslagets innebörd i korthet

Utskottets anmälan och yttrande

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Vilande förslag

Bilaga 2
Vilande lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Vilande lagförslag

Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen.

Stockholm den 4 november 2014

På konstitutionsutskottets vägnar

Andreas Norlén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Andreas Norlén (M), Björn von Sydow (S), Veronica Lindholm (S), Jonas Åkerlund (SD), Maria Abrahamsson (M), Jonas Gunnarsson (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Agneta Börjesson (MP), Patrick Reslow (M), Emanuel Öz (S), Mathias Sundin (FP), Mia Sydow Mölleby (V), Tuve Skånberg (KD), Emilia Töyrä (S), Berit Högman (S), Lisbeth Sundén Andersson (M) och Jonas Millard (SD).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Grundlagar stiftas genom två likalydande riksdagsbeslut (8 kap. 14 § regeringsformen). Genom det första beslutet antas grundlagsförslaget som vilande. Genom det andra beslutet antas grundlagsförslaget som slutligt. Det andra beslutet får dock inte fattas tidigare än att det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats.

Konstitutionsutskottet ska anmäla vilande beslut i ärenden som rör grundlagarna till kammaren för slutligt beslut (9 kap. 24 § första stycket riksdagsordningen).

Vilande förslag

Riksdagen beslutade den 27 maj 2014 (bet. 2013/14:KU29, prot. 2013/14:115) att som vilande anta regeringens förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen, med en mindre ändring av språklig karaktär, som lades fram i regeringens proposition 2013/14:51 Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet.

Det vilande förslaget till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen finns i förteckningen i bilaga 1 och är i sin helhet intaget i bilaga 2.

Övriga lagförslag i regeringens proposition 2013/14:51, bl.a. ändringar i brottsbalken, antogs av riksdagen den 27 maj 2014 (bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259). Dessa lagändringar trädde i kraft den 1 juli 2014 (SFS 2014:383, 2014:384, 2014:385, 2014:386 och 2014:387).

 

Utskottets överväganden

Vilande förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen.

Förslagets innebörd i korthet

Det vilande förslaget till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) innebär att brotten spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift beskrivs på likalydande sätt i 19 kap. 5 och 7 §§ brottsbalken och 7 kap. 4 § TF. Även vissa andra språkliga ändringar görs i bestämmelsen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Utskottets anmälan och yttrande

Under 2013/14 års riksmöte antog riksdagen som vilande det förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen som redovisats ovan. Genom detta betänkande anmäls nu det vilande beslutet till kammaren för slutligt beslut.

Med hänvisning till vad utskottet anmälde vid ärendets första behandling tillstyrker utskottet att riksdagen slutligt antar förslaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Bilaga 1

____

Förteckning över behandlade förslag

Vilande förslag

Riksdagen beslutade den 27 maj 2014 (bet. 2013/14:KU29, prot. 2013/14:115) att som vilande anta regeringens förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen, med en mindre ändring av språklig karaktär, som lades fram i proposition 2013/14:51 Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Bilaga 2

____

Vilande lagförslag

 


 

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Justering: 2014-11-04
Trycklov: 2014-11-10
Betänkande 2014/15:KU4

Språkliga ändringar i tryckfrihetsförordningen (KU4)

Beskrivningen av brotten spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift är olika i tryckfrihetsförordningen och i brottsbalken. Tryckfrihetsförordningen ändras så att beskrivningen av dessa brott blir likadan som i brottsbalken.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett val till riksdagen mellan de två besluten. Under våren 2014 sa riksdagen ja till förslaget om grundlagsändringen som vilande. Konstitutionsutskottet föreslår nu att riksdagen på nytt säger ja till förslaget.

Ändringarna i grundlagen ska gälla från den 1 januari 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-11-18
Debatt i kammaren: 2014-11-19
4

Beslut

Beslut: 2014-11-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vilande lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument