Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Forskning och innovation

Utbildningsutskottets betänkande 2012/13:UbU3

Forskning och innovation (UbU3)

Riksdagen beslutade hösten 2012 att godkänna regeringens förslag i budgetpropositionen om pengar till forskning inom sju olika utgiftsområden (se 2012/13:FiU1). Det är en satsning på forskning som skulle innebära en successiv nivåökning till 2016 med 4 miljarder kronor. Regeringen redovisar nu mer i detalj hur man vill fördela dessa medel. Det innebär satsningar på:

  • Internationell rekrytering av framstående forskare.
  • Stöd till yngre forskare.
  • Satsningar på forskningens infrastruktur: ett nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab), den europeiska spallationskällan (ESS), synkrotronljusanläggningen Max IV och den internationella termonukleära experimentreaktorn (ITER).
  • Industriforskningsinstitutens strategiska kompetensutveckling.
  • Forskning inom den livsvetenskapliga sektorn.
  • Forskning för näringsliv och samhälle.
  • Konstnärlig forskning
  • Forskning för evidensbaserad skola och förskola.

Myndigheten Vinnova ska få ett nytt instrument för medelstilldelning, så kallade strategiska innovationsområden. Regeringen flaggar för ökade anslag för forskning och forskarutbildning till universitet och högskolor och ökade medel till forskningsfinansierande myndigheter.

Regeringen föreslår vidare en ändring i högskolelagen. Verksamhet som nu benämns konstnärligt utvecklingsarbete ska från den 1 juni 2013 omfattas av begreppen konstnärlig forskning och utvecklingsarbete. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Sju utskott har yttrat sig till utbildningsutskottet över de delar av regeringens redovisning och förslag som berör dem.

Regeringen har lämnat en skrivelse om Riksrevisionens granskning av den svenska klimatforskningen. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Datum för beslutet: 20 februari 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2012/13:UbU3 (pdf, 2 MB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2012/13:30 Forskning och innovation samt motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. Finansutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet har lämnat yttranden i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Vidare behandlas motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2012 om forskning, forskarutbildning och rymdfrågor. I betänkandet behandlas även skrivelse 2011/12:161 Riksrevisionens rapport Svensk klimatforskning – vad kostar den och vad har den gett? Några följdmotioner har inte väckts med anledning av skrivelsen.

I propositionen föreslås att verksamhet som i högskolelagen (1992:1434) benämns konstnärligt utvecklingsarbete
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

41 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-12-18
Justering: 2013-02-12
Betänkande publicerat: 2013-02-14
Trycklov: 2013-02-14
Reservationer 73
Betänkande 2012/13:UbU3
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-02-20
4

Beslut

Beslut: 2013-02-20
61 förslagspunkter, 42 acklamationer, 19 voteringar