Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen

Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU33

Polisen får mer tid för IT-anpassning (JuU33)

När den nya polisdatalagen infördes 2012 fick polisen genom en övergångsbestämmelse extra tid för att anpassa och byta ut sina system. Under den tiden behöver polisen inte använda vissa regler i polisdatalagen. Det gäller bland annat regler om sökning och behandling av personuppgifter i brottsanmälningar och avslutade förundersökningar.

Det står nu klart att utvecklingen av ett nytt utredningsstöd har varit komplicerat och tidskrävande samt att de gamla systemen inte kommer att kunna avvecklas i tid. Regeringen föreslår därför att tiden ska förlängas till utgången av 2017.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Datum för beslutet: 25 juni 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:JuU33 (pdf, 78 kB)
2013/14:JuU33 Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen

Justitieutskottets betänkande

2013/14:JuU33

Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:192 Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen.

I propositionen föreslår regeringen en förlängning av den tid då vissa bestämmelser i polisdatalagen inte behöver tillämpas.

Enligt gällande reglering behöver vissa av polisdatalagens bestämmelser om gemensamt tillgängliga uppgifter inte tillämpas förrän den 1 januari 2015. Det gäller lagens bestämmelser om sökning, bevarandetider för behandling av uppgifter i brottsanmälningar och förundersökningar och, när det gäller den brottsutredande verksamheten, en bestämmelse som ställer krav på särskild upplysning i de fall en person inte är misstänkt för brott. Regeringen föreslår att den tid då bestämmelserna inte behöver tillämpas förlängs till utgången av 2017.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Det har inte väckts några motioner med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i polisdatalagen (2010:361). Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:192.

Stockholm den 3 juni 2014

På justitieutskottets vägnar

Morgan Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Morgan Johansson (S), Johan Linander (C), Krister Hammarbergh (M), Ewa Thalén Finné (M), Kerstin Haglö (S), Anti Avsan (M), Christer Adelsbo (S), Jan R Andersson (M), Elin Lundgren (S), Johan Pehrson (FP), Anna Wallén (S), Arhe Hamednaca (S), Patrick Reslow (M), Caroline Szyber (KD), Richard Jomshof (SD), Lena Olsson (V) och Agneta Börjesson (MP).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2013/14:192 Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen föreslår regeringen en förlängning av den tid då vissa bestämmelser i polisdatalagen inte behöver tillämpas.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Regeringen har ansett att det inte är nödvändigt att hämta in ett yttrande från Lagrådet eftersom den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffenhet.

Det har inte väckts några motioner med anledning av propositionen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen en förlängning av den tid då vissa bestämmelser i polisdatalagen inte behöver tillämpas.

Enligt gällande reglering behöver vissa av polisdatalagens bestämmelser om gemensamt tillgängliga uppgifter inte tillämpas förrän den 1 januari 2015. Det gäller lagens bestämmelser om sökning, bevarandetider för behandling av uppgifter i brottsanmälningar och förundersökningar och, när det gäller den brottsutredande verksamheten, en bestämmelse som ställer krav på särskild upplysning i de fall en person inte är misstänkt för brott. Regeringen föreslår att den tid då bestämmelserna inte behöver tillämpas förlängs till utgången av 2017.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Utskottets överväganden

Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Bakgrund

När den nuvarande polisdatalagen skulle införas gjorde man bedömningen att polisen kunde få svårigheter att tillämpa vissa bestämmelser i lagen redan vid ikraftträdandet. De bestämmelser som bedömdes bli svåra för polisen att tillämpa innehåller regler som kräver att polisens system anpassas eller att det sker en återkoppling till polisen från åklagarväsendet och domstolarna, t.ex. om en åklagarledd förundersökning har lagts ned eller ett åtal har ogillats. Enligt en särskild övergångsbestämmelse till polisdatalagen behöver dessa bestämmelser inte tillämpas förrän den 1 januari 2015.

Enligt den särskilda övergångsbestämmelsen behöver polisen inte tillämpa vissa bestämmelser om sökning (3 kap. 6 och 7 §§) och om bevarande av personuppgifter i ärenden om utredning eller beivrande av brott (3 kap. 10, 11 och 13 §§). Övergångsbestämmelsen omfattar vidare en bestämmelse som föreskriver att det i vissa ärenden genom en särskild upplysning ska framgå att en person inte är misstänkt för brott (3 kap. 4 § första stycket).

Propositionen

I propositionen anför regeringen (s. 11–12) att Rikspolisstyrelsens målsättning har varit att övergå till nya system som är anpassade till polisdatalagen före utgången av 2014. Det står emellertid nu klart att de gamla systemen som berörs av övergångsbestämmelsen inte kommer att kunna avvecklas i tid. Arbetet med att utveckla ett nytt utredningsstöd har visat sig mer komplext och tidskrävande än vad som förutsågs, och Rikspolisstyrelsen har nu också beslutat att avveckla det utredningsstöd som man har arbetat med att ta fram. Till detta kommer att arbetet med tekniska anpassningar inför ombildningen till en polismyndighet kräver omfattande resurser. Det står nu även klart att inte heller den automatiserade återkopplingen till polisen från åklagarväsendet och domstolarna kommer att vara utvecklad vid utgången av 2014. Detta arbete sker inom ramen för det pågående arbetet med att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning (RIF).

Polisens svårigheter att tillämpa de aktuella bestämmelserna kommer därmed att kvarstå även efter utgången av 2014, vilket innebär att den aktuella övergångsbestämmelsen måste förlängas ytterligare en tid.

Regeringens utgångspunkt är att förlängningen av övergångstiden bör begränsas så långt som det är möjligt. Det återstår dock ett inte obetydligt arbete såväl inom polisen som inom ramen för RIF-arbetet för att de tekniska förutsättningarna ska finnas på plats. Genom Rikspolisstyrelsens beslut att avveckla det nya utredningsstödet står det också klart att polisens pågående arbete med anpassningar till polisdatalagen har försenats ytterligare. Dessutom står polisen inför en stor omorganisation. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (Ju 2012:16) har gjort bedömningen att en förlängning med tre år är en förutsättning för att ombildningen till en polismyndighet ska kunna ske inom utsatt tid.

Mot den bakgrunden anser regeringen att en förlängning av övergångstiden till utgången av 2017 är nödvändig, även om tre år kan framstå som en lång tid. Utgångspunkten bör alltjämt vara att polisen ska skapa förutsättningar för att tillämpa bestämmelserna så snart som möjligt och att bestämmelserna tillämpas i den utsträckning det går. Regeringen avser att nära följa hur arbetet inom polisen med att efterleva de aktuella bestämmelserna fortskrider.

Utskottets ställningstagande

De bestämmelser som regeringen föreslår att polisen inte ska behöva tillämpa förrän den 1 januari 2018 är en del av polisdatalagens integritetsskydd. Utgångspunkten bör därför, som regeringen anför, vara att polisen ska skapa förutsättningar för att tillämpa de aktuella bestämmelserna så snart som möjligt, och att bestämmelserna ska tillämpas i den utsträckning det går. Utskottet noterar med tillfredsställelse att regeringen avser att nära följa hur polisens arbete med detta fortskrider.

Regeringens förslag har inte lett till några motionsyrkanden eller andra invändningar under utskottsbehandlingen. Mot bakgrund av det som har kommit fram om att utvecklingen av såväl polisens nya utredningsstöd som rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) är försenad delar utskottet regeringens bedömning att det är nödvändigt att förlänga den aktuella övergångsbestämmelsen till utgången av 2017. Riksdagen bör således anta regeringens lagförslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:192 Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i polisdatalagen (2010:361).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-13
Justering: 2014-06-03
Betänkande publicerat: 2014-06-04
Trycklov: 2014-06-04
Betänkande 2013/14:JuU33

Polisen får mer tid för IT-anpassning (JuU33)

När den nya polisdatalagen infördes 2012 fick polisen genom en övergångsbestämmelse extra tid för att anpassa och byta ut sina system. Under den tiden behöver polisen inte använda vissa regler i polisdatalagen. Det gäller bland annat regler om sökning och behandling av personuppgifter i brottsanmälningar och avslutade förundersökningar.

Det står nu klart att utvecklingen av ett nytt utredningsstöd har varit komplicerat och tidskrävande samt att de gamla systemen inte kommer att kunna avvecklas i tid. Regeringen föreslår därför att tiden ska förlängas till utgången av 2017.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-25
4

Beslut

Beslut: 2014-06-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i polisdatalagen (2010:361).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:192.