Folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2005

Beslut

Översyn av folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar (SkU13)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att göra en ny översyn av frågan om folkbokföringen även i fortsättningen ska knytas till de kyrkliga församlingarna eller om någon annan lösning ska väljas. Regeringen har i budgetpropositionen för 2006 talat om att den tänker följa hur frågan om församlingsindelningen och dess betydelse för folkbokföringen utvecklas. Riksdagen tycker att det är motiverat att gå ännu längre och begär därför en översyn. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av motionsförslag.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-22
Justering: 2005-11-29
Betänkande publicerat: 2005-12-07
Trycklov: 2005-12-06
Reservationer 1
Betänkande 2005/06:SkU13

Översyn av folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar (SkU13)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att göra en ny översyn av frågan om folkbokföringen även i fortsättningen ska knytas till de kyrkliga församlingarna eller om någon annan lösning ska väljas. Regeringen har i budgetpropositionen för 2006 talat om att den tänker följa hur frågan om församlingsindelningen och dess betydelse för folkbokföringen utvecklas. Utskottet tycker att det är motiverat att gå ännu längre och begär därför en översyn. Utskottet gjorde sitt ställningstagande med anledning av motionsförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-14
4

Beslut

Beslut: 2005-12-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om en ny översyn.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2004/05:Sk231, 2004/05:Sk257, 2004/05:Sk259, 2004/05:Sk417, 2004/05:Sk421 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk393 och 2005/06:Sk467.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)