Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Folkbildningsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU8

Ändrade regler ska bredda målgruppen för folkbildningen (KrU8)

Regeringen föreslår ett nytt mål för folkbildningspolitiken. Målet är att ge alla möjligheten att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning. På så sätt bidrar folkbildningen till ökad personlig bildning och delaktighet i samhället.

Vissa regler för folkbildningen ska också ändras. Förändringarna innebär bland annat följande:

  • Ett syfte med statsbidraget till folkbildningen är att öka möjligheterna för människor att påverka sin livssituation samt att skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Detta syfte ska ändras så att målgruppen för folkbildningen breddas.
  • De sju verksamhetsområdena som idag styr statsbidraget för folkbildningen tas bort.
  • Statliga myndigheter ska ansvara för utvärderingen av folkbildningen. Statskontoret ska få i uppdrag att genomföra en första samlad utvärdering av folkbildningen. Utvärderingen av studieförbund och folkhögskolor bör ske gemensamt. Men det ska kunna gå att skilja åt dessa vid kommande statliga utvärderingar när behov finns.
  • Folkbildningsrådet bör genomföra en studie om jämställdhet i folkbildningen.
  • Finansieringen och innehållet av teckenspråkstolkutbildningen bör ses över.
  • Kontakttolkutbildningens innehåll och omfattning bör ses över.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Datum för beslutet: 25 juni 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:KrU8 (pdf, 185 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning och tolv motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. Därtill behandlar utskottet tolv motionsyrkanden som väcktes under allmänna motionstiden 2013. Några av motionsyrkandena behandlas i förenklad form.

Regeringen föreslår i propositionen ett mål för folkbildningspolitiken. En ny, egen målformulering för den statliga folkbildningspolitiken förtydligar enligt regeringen statens ambitioner med politiken och att folkbildningens målgrupp är bredare än målgruppen för vuxenutbildningen. Målet för vuxenutbildningen omfattar i dag även folkbildningspolitiken.

Regeringen föreslår också ett tillägg i ett av de fyra syftena för statsbidraget till folkbildningen. Vidare föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-27
Justering: 2014-06-12
Betänkande publicerat: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-12
Reservationer 11
Betänkande 2013/14:KrU8
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-24
4

Beslut

Beslut: 2014-06-25
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar