Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2011

Beslut

Skattelagarna anpassas till Lissabonfördragets terminologi (SkU27)

Riksdagen har beslutat att lagarna på skatte- och tullområdet ska anpassas till Lissabonfördraget. Bland annat ersätts Europeiska gemenskapen (EG) med Europeiska unionen (EU) i lagarna. Det beror på att Europeiska gemenskapen (EG) inte längre existerar som juridisk person. Lagändringarna börjar gälla den 15 april 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-01
Justering: 2011-03-01
Betänkande publicerat: 2011-03-01
Trycklov: 2011-03-01
Betänkande 2010/11:SkU27

Skattelagarna anpassas till Lissabonfördragets terminologi (SkU27)

Regeringen föreslår att lagarna på skatte- och tullområdet anpassas till Lissabonfördraget. Bland annat ersätts Europeiska gemenskapen (EG) med Europeiska unionen (EU) i lagarna. Det beror på att Europeiska gemenskapen (EG) inte längre existerar som juridisk person. Lagändringarna föreslås börja gälla den 15 april 2011.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-09
4

Beslut

Beslut: 2011-03-09
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
2. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
3. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,
4. lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
5. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
6. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
7. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
8. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
9. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
10. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
11. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,
12. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
13. lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker,
14. lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,
15. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
16. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
17. lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
18. lag om ändring i tullagen (2000:1281),
19. lag om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.,
20. lag om ändring i lagen (2009:1345) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:52.