Fiskeripolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU3

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 27 februari 2019

Nästa händelse: Beslut 27 februari 2019

Utskottets förslag

Regeringen bör öka takten i arbetet med enklare regler för yrkesfisket (MJU3)

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat motioner från den allmänna motionstiden 2018. Flera förslag i motionerna handlar om att förenkla reglerna för det svenska yrkesfisket, där det småskaliga kustfisket ingår.

Miljö- och jordbruksutskottet är positivt till det arbete som pågår inom regeringen och den ansvariga myndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, för att förenkla för fisket bland annat när det gäller tillstånd och digitalisering. Dock upplevs reglerna fortfarande som betungande för fiskerinäringen och utskottet anser att det är viktigt att arbetet med att förenkla reglerna och minska den administrativa bördan intensifieras. Utskottet vill därför att riksdagen uppmanar regeringen i ett tillkännagivande att detta bör vara en central del av fiskeripolitiken.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, bland annat med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de andra frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2018/19:2425 yrkande 53, 2018/19:2605 yrkande 2 och 2018/19:2889 yrkande 4 ett tillkännagivande om ett fortsatt och intensifierat regelförenklingsarbete för svenskt yrkesfiske som även inbegriper det småskaliga kustfisket. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-24
Justering: 2019-02-05
Trycklov: 2019-02-08
Reservationer 27
Betänkande 2018/19:MJU3

Regeringen bör öka takten i arbetet med enklare regler för yrkesfisket (MJU3)

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat motioner från den allmänna motionstiden 2018. Flera förslag i motionerna handlar om att förenkla reglerna för det svenska yrkesfisket, där det småskaliga kustfisket ingår.

Miljö- och jordbruksutskottet är positivt till det arbete som pågår inom regeringen och den ansvariga myndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, för att förenkla för fisket bland annat när det gäller tillstånd och digitalisering. Dock upplevs reglerna fortfarande som betungande för fiskerinäringen och utskottet anser att det är viktigt att arbetet med att förenkla reglerna och minska den administrativa bördan intensifieras. Utskottet vill därför att riksdagen uppmanar regeringen i ett tillkännagivande att detta bör vara en central del av fiskeripolitiken.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, bland annat med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de andra frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter

1. Handlingsprogram för svenskt fiske

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 3 och

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 54.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)

2. Övergripande främjandeåtgärder för det småskaliga kustfisket

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:682 av Heléne Björklund (S),

2018/19:2263 av Solveig Zander (C) och

2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 3 (M, SD, KD)

3. Regelförenklingar för svenskt yrkesfiske inklusive det småskaliga kustfisket

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ett fortsatt och intensifierat regelförenklingsarbete för svenskt yrkesfiske som även inbegriper det småskaliga kustfisket, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 53,

2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2 och

2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 4 och

avslår motionerna

2018/19:1531 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2018/19:1884 av Johan Hultberg (M) yrkande 1 och

2018/19:1945 av Sofia Nilsson och Fredrik Christensson (båda C).

4. Överlåtelse av fiskelicens

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1884 av Johan Hultberg (M) yrkande 2 och

2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 6 och 8 i denna del.

Reservation 4 (M, SD)

5. Tilldelning och utnyttjande av svenska fiskemöjligheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2 och

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 60 och 61.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)

6. Främjandeåtgärder för svenskt vattenbruk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 9,

2018/19:437 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD),

2018/19:535 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2018/19:1486 av Anders Åkesson och Mikael Larsson (båda C) och

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 52.

Reservation 7 (SD)

7. Upphandling av svenskfångad fisk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 8 (SD)

8. Reglerna för lax- och kräftfisket

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:696 av Heléne Björklund (S),

2018/19:1268 av Runar Filper (SD) och

2018/19:1884 av Johan Hultberg (M) yrkande 4.

9. Globalt hållbart fiske inklusive EU:s partnerskapsavtal med tredjeländer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 59 och

2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 9 (M)

10. Hållbara fiskemöjligheter och förvaltningsplaner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1531 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 23,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 57 och

2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 10 (M)

11. Genomförande och kontroll av den gemensamma fiskeripolitiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 12,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 56 och

2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)

12. Landningsskyldighetens införande och efterlevnad

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 11,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 58 och

2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 13 (M)

13. Utveckling av selektiva fiskeredskap

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 11,

2018/19:675 av Sanne Lennström (S),

2018/19:1395 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkande 2,

2018/19:1884 av Johan Hultberg (M) yrkande 3 och

2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)

14. Bottentrålning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 7,

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 9,

2018/19:1395 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkande 1,

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 13 och

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 27.

Reservation 17 (SD)

15. Trålfiske efter torsk i Östersjön

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 10 och

2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 18 (V)

16. Bildande av fiskevårdsområden på enskilt vatten som omfattas av det fria redskapsfisket

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 12 och

2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 19 (SD, KD)

17. Utsättning av fisk och fredningsperioder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 10 och

2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (KD)

18. Miljöförbättrande åtgärder inom sportfisket

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 11 och

2018/19:1322 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 22 (SD)

19. Överlåtbara ålfisketillstånd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 13 i denna del,

2018/19:1473 av Anders Åkesson och Ola Johansson (båda C),

2018/19:1491 av Sofia Nilsson (C),

2018/19:1881 av Anders Hansson m.fl. (M) yrkande 1,

2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5 och

2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 8 i denna del.

Reservation 23 (M, KD)
Reservation 24 (SD)

20. Ålfiskeförbud

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 13 i denna del,

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 13,

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 12 och

2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (V)

21. Åtgärder för minskad turbindödlighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 13 i denna del.

Reservation 27 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-13
Debatt i kammaren: 2019-02-14
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27
21 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Handlingsprogram för svenskt fiske

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 3 och

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 54.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)

2. Övergripande främjandeåtgärder för det småskaliga kustfisket

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:682 av Heléne Björklund (S),

2018/19:2263 av Solveig Zander (C) och

2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 3 (M, SD, KD)

3. Regelförenklingar för svenskt yrkesfiske inklusive det småskaliga kustfisket

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ett fortsatt och intensifierat regelförenklingsarbete för svenskt yrkesfiske som även inbegriper det småskaliga kustfisket, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 53,

2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2 och

2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 4 och

avslår motionerna

2018/19:1531 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2018/19:1884 av Johan Hultberg (M) yrkande 1 och

2018/19:1945 av Sofia Nilsson och Fredrik Christensson (båda C).

4. Överlåtelse av fiskelicens

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1884 av Johan Hultberg (M) yrkande 2 och

2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 6 och 8 i denna del.

Reservation 4 (M, SD)

5. Tilldelning och utnyttjande av svenska fiskemöjligheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2 och

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 60 och 61.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)

6. Främjandeåtgärder för svenskt vattenbruk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 9,

2018/19:437 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD),

2018/19:535 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2018/19:1486 av Anders Åkesson och Mikael Larsson (båda C) och

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 52.

Reservation 7 (SD)

7. Upphandling av svenskfångad fisk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 8 (SD)

8. Reglerna för lax- och kräftfisket

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:696 av Heléne Björklund (S),

2018/19:1268 av Runar Filper (SD) och

2018/19:1884 av Johan Hultberg (M) yrkande 4.

9. Globalt hållbart fiske inklusive EU:s partnerskapsavtal med tredjeländer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 59 och

2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 9 (M)

10. Hållbara fiskemöjligheter och förvaltningsplaner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1531 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 23,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 57 och

2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 10 (M)

11. Genomförande och kontroll av den gemensamma fiskeripolitiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 12,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 56 och

2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)

12. Landningsskyldighetens införande och efterlevnad

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 11,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 58 och

2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 13 (M)

13. Utveckling av selektiva fiskeredskap

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 11,

2018/19:675 av Sanne Lennström (S),

2018/19:1395 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkande 2,

2018/19:1884 av Johan Hultberg (M) yrkande 3 och

2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)

14. Bottentrålning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 7,

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 9,

2018/19:1395 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkande 1,

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 13 och

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 27.

Reservation 17 (SD)

15. Trålfiske efter torsk i Östersjön

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 10 och

2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 18 (V)

16. Bildande av fiskevårdsområden på enskilt vatten som omfattas av det fria redskapsfisket

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 12 och

2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 19 (SD, KD)

17. Utsättning av fisk och fredningsperioder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 10 och

2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (KD)

18. Miljöförbättrande åtgärder inom sportfisket

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 11 och

2018/19:1322 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 22 (SD)

19. Överlåtbara ålfisketillstånd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 13 i denna del,

2018/19:1473 av Anders Åkesson och Ola Johansson (båda C),

2018/19:1491 av Sofia Nilsson (C),

2018/19:1881 av Anders Hansson m.fl. (M) yrkande 1,

2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5 och

2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 8 i denna del.

Reservation 23 (M, KD)
Reservation 24 (SD)

20. Ålfiskeförbud

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 13 i denna del,

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 13,

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 12 och

2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (V)

21. Åtgärder för minskad turbindödlighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 13 i denna del.

Reservation 27 (SD)