Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns

Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU33

Tullverket ska få kontrollera införsel av explosiva varor (SkU33)

Tullverket ska få befogenheter att kontrollera införsel av explosiva varor från andra EU-länder. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I dag får Tullverket kontrollera och vidta vissa åtgärder för olaglig införsel av bland annat vapen och kemiska ämnen som kan användas för att tillverka sprängämnen. Med ändringarna omfattas även explosiva varor, till exempel handgranater. Förslaget innebär också att Tullverket kan vägra lämna ut och även förstöra de varorna.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 november 2017.

Datum för beslutet: 15 juni 2017
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:SkU33 (pdf, 822 kB)

Skatteutskottets betänkande

2016/17:SkU33

 

Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid inre gräns

Sammanfattning

 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lag om ändring i lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Ändringarna innebär att Tullverket ges befogenheter att kontrollera införsel av explosiva varor från ett annat EU-land. Ändringarna innebär även att straffbestämmelser och bestämmelser om befogenhet för Tullverket att inleda förundersökning och tillgripa straffprocessuella tvångsmedel i lagen om straff för smuggling blir tillämpliga på sådan införsel. Slutligen medför ändringarna att Tullverket ges möjlighet att vägra lämna ut och att förverka explosiva varor.

Utskottet avstyrker vidare motionsförslagen om att tidigarelägga datumet för ikraftträdandet, om ett stärkt personskydd och en ökad gränsskydds­verksamhet.

I ärendet samordnas det lagtekniska genomförandet av lagförslagen i proposition 2016/17:169 med ett lagförslag i proposition 2016/17:132 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter, som redan beslutats av riksdagen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

I betänkandet finns två reservationer (SD).

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:169 Explosiva varor Tullverkets befogenheter vid inre gräns.

Tre yrkanden i en följdmotion.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid inre gräns

Stärkt personskydd och ökad gränsskyddsverksamhet

Reservationer

1.Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid inre gräns, punkt 1 (SD)

2.Stärkt personskydd och ökad gränsskyddsverksamhet, punkt 2 (SD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Utskottets lagförslag

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

1.

Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid inre gräns

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen med den ändringen att 3 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2016/17:169 och avslår motion

2016/17:3721 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

2.

Stärkt personskydd och ökad gränsskyddsverksamhet

Riksdagen avslår motion

2016/17:3721 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (SD)

Stockholm den 8 juni 2017

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Jörgen Hellman (S), Maria Malmer Stenergard (M), Maria Strömkvist (S), Helena Bouveng (M), Peter Persson (S), Olle Felten (SD), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Rasmus Ling (MP), Lotta Finstorp (M), David Lång (SD), Daniel Sestrajcic (V), Larry Söder (KD), Patrik Lundqvist (S), Erik Ezelius (S), Linus Sköld (S) och Camilla Mårtensen (L).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2016/17:169 Explosiva varor Tullverkets befogenheter vid inre gräns. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2. I regeringens lagförslag har inte beaktats att socialutskottet den 17 maj 2017 beslutat om en ändring i 3 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, förkortad inregränslagen. Ändringen har beaktats i utskottets lagförslag, som finns i bilaga 3. I ärendet har väckts en motion, 2016/17:3721, som återges i bilaga 1.

Bakgrund

I november 2015 fick en utredare i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att se över dels straffbestämmelserna i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, förkortad LBE, dels bestämmelserna i inregränslagen. I mars 2016 överlämnandes promemorian Skärpta straff för allvarliga brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Regeringen beslutade i januari 2017 att överlämna propositionen Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor till riksdagen (prop. 2016/17:92). I september 2016 överlämnades promemorian Explosiva varor om införsel, smuggling och Tullverkets befogenheter. I promemorian föreslås dels ändringar i inregränslagen, dels en ändring i subsidiaritetsregeln i 30 § LBE. I propositionen behandlas den del av promemorians förslag som avser ändringar i inregränslagen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att Tullverket ges befogenheter att kontrollera införsel av explosiva varor från ett annat EU-land. Straffbestämmelser och bestämmelser om befogenhet för Tullverket att inleda förundersökning och tillgripa straff­processuella tvångsmedel i lagen (2000:1225) om straff för smuggling, förkortad smugglingslagen, blir tillämpliga på sådan införsel. Tullverket ska också ges möjlighet att vägra lämna ut och att förverka explosiva varor enligt inregränslagen.

Under senare år har det enligt regeringen skett en kraftig ökning av den illegala förekomsten av explosiva varor, främst handgranater, i Sverige. Det finns tydliga tecken på att personer som tillhör kriminella grupperingar har tillgång till explosiva varor i större utsträckning än tidigare och att dessa personer också har en större benägenhet att använda dessa. Enligt regeringens uppfattning är det angeläget att förhindra att dessa varor olovligen förs in i landet.

I samband med att sprängämnesprekursorer, dvs. kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av sprängämnen, infördes i inregränslagen konstaterades att det är viktigt att Tullverket även har de kontrollmöjligheter som behövs vad gäller färdiga sprängämnen. Att låta införsel av explosiva varor omfattas av inregränslagen skapar enligt regeringen förutsättningar för en mer effektiv hantering av ärenden om illegal införsel av explosiva varor och bättre möjligheter att bekämpa gränsöverskridande brottslighet som avser explosiva varor på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. En sådan reglering innebär också en mer enhetlig hantering av ärenden oavsett om den illegala införseln avser vapen, sprängämnesprekursorer eller explosiva varor. Mot denna bakgrund finner regeringen att det finns skäl att utvidga inregränslagens tillämpningsområde till att omfatta införsel av alla explosiva varor som avses i LBE.

Regeringen föreslår vidare att anmälningsskyldighet ska föreligga endast om det tillstånd som krävs för att föra in den aktuella varan saknas eller har erhållits på felaktig grund. Ett tillägg av explosiva varor i inregränslagen innebär att varorna omfattas av bestämmelserna om anmälningsskyldighet. En generell anmälningsskyldighet skulle försvåra överföringen för företagen och göra den dyrare. Syftet med att göra inregränslagen tillämplig är i första hand att förhindra den illegala införseln av explosiva varor. I dessa fall saknas regelmässigt tillstånd. En anmälningsskyldighet endast i de fall då det saknas erforderligt tillstånd att föra in den aktuella varan är därför enligt regeringen tillräcklig för att träffa dessa situationer.

Genom att explosiva varor läggs till i 3 § inregränslagen blir smugglings­lagens bestämmelser tillämpliga. Det innebär att såväl smugglingslagens straffbestämmelser som dess bestämmelser om befogenhet för Tullverket att inleda förundersökning och tillgripa straffprocessuella tvångsmedel blir tillämpliga. Att smugglingslagen blir tillämplig innebär enligt regeringen en enhetlig och mer effektiv hantering och bättre möjligheter att bekämpa gränsöverskridande brottslighet som avser explosiva varor.

Regeringen föreslår också att bestämmelserna i inregränslagen ändras så att Tullverket ges möjlighet att vägra lämna ut och att förverka explosiva varor. Även om behovet av att ta med explosiva varor bland de varor som Tullverket får vägra lämna ut och förverka sannolikt är förhållandevis begränsat eftersom det, när införselvillkoret inte är uppfyllt, i regel borde finnas förutsättningar att ta varan i beslag kan det enligt regeringen inte uteslutas att det kan uppstå situationer då lagligt stöd för ett fortsatt omhändertagande saknas.

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 november 2017. Med hänsyn till den tid som de olika leden i lagstiftningsprocessen förväntas ta anser regeringen att den föreslagna tidpunkten framstår som den tidigast möjliga tidpunkten som ändringarna kan träda i kraft.

Utskottets överväganden

Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid inre gräns

 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Riksdagen antar vidare utskottets förslag till ändring i 3 § samma lag.

Riksdagen avslår motionsförslaget om att regeringens förslag ska träda i kraft den 1 juli 2017.

Jämför reservation 1 (SD).

 

 

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att Tullverket ges befogenheter att kontrollera införsel av explosiva varor från ett annat EU-land. Straff-bestämmelser och bestämmelser om befogenhet för Tullverket att inleda förundersökning och tillgripa straffprocessuella tvångsmedel i lagen (2000:1225) om straff för smuggling, förkortad smugglingslagen, blir tillämpliga på sådan införsel. Tullverket ska också ges möjlighet att vägra lämna ut och att förverka explosiva varor enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, förkortad inregränslagen. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

Motionen

I kommittémotion 2016/17:3721 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkande 1 anförs att erforderliga åtgärder ska vidtas snabbt så att den aktuella lagändringen kan träda i kraft senast den 1 juli 2017. Enligt motionärerna finns det all anledning att agera mycket skyndsamt mot bakgrund av ändringarnas omfattning, den stora uppmärksamhet som frågan fått och den enorma samhällsskada som införsel och användning av illegala explosiva varor innebär redan i dag.

Utskottets ställningstagande

De föreslagna ändringarna innebär i huvudsak att Tullverket ges befogenheter att kontrollera införsel av explosiva varor från ett annat EU-land och att straff­bestämmelser och bestämmelser om befogenhet för Tullverket att inleda förundersökning och tillgripa straffprocessuella tvångsmedel i smugglings­lagen blir tillämpliga. Tullverket ska också ges möjlighet att vägra lämna ut och att förverka explosiva varor enligt inregränslagen. Den föreslagna ordningen skapar förutsättningar för en mer effektiv hantering av ärenden om illegal införsel av explosiva varor och bättre möjligheter att bekämpa gränsöverskridande brottslighet som avser explosiva varor på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Regeringen har gjort bedömningen att den 1 november 2017 framstår som den tidigast möjliga tidpunkten som de föreslagna lagändringarna kan träda i kraft med hänsyn till den tid som lagstiftningsprocessen förväntas ta.

Utskottet finner inte skäl att göra någon annan bedömning än regeringen och avstyrker motionsförslaget om att tidigarelägga datumet för ikraft­trädandet till den 1 juli 2017.

I propositionen föreslås ändringar i 3 § inregränslagen. Utskottet samordnar i bilaga 3 av lagtekniska skäl ändringarna i lagrummet med de förslag till ändringar i samma lagrum och med ikraftträdande den 1 juli 2017 som finns i proposition 2016:17:132 Genomförande av tobaksproduktsdirektivets bestämmelser om e-cigaretter (bet. 2016/17SoU:17).

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker därmed propositionen.

 

Stärkt personskydd och ökad gränsskyddsverksamhet

 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsförslagen om ett stärkt personskydd och en ökad gränsskyddsverksamhet.

Jämför reservation 2 (SD).

 

 

Motionen

I kommittémotion 2016/17:3721 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 2 och 3 anförs att riksdagen bör rikta tillkännagivanden till regeringen om att tulltjänstemännens personskydd och kontrollförmåga ska stärkas och att det finns ett behov av en ökad satsning på Tullverkets gränsskyddsverksamhet för att kunna uppfylla intentionen i propositionen.

Motionärerna anför att de situationer som uppstår vid försök att smuggla in vapen och sprängmedel i Sverige är farliga till sin natur. Det är då också naturligt att se till att personalen är utrustad för att kunna hantera dessa situationer och att personalen ska kunna försvara sig och sina kollegor. Regeringen behöver enligt motionärerna i regleringsbrevet till Tullverket särskilt poängtera vikten av att både intensifiera kampen mot den organiserade brottsligheten och stärka personalens skyddsåtgärder och förmåga att möta olika typer av hotbilder.

Motionärerna anför vidare att regeringen måste öka resurstilldelningen till Tullverket för att Tullverket ska klara av att fullgöra befintliga åtaganden och kunna utöka bemanningen för nya uppgifter. Regeringen bör enligt motionärerna ha med dessa frågor som viktiga parametrar inför nästa budgetbeslut.

Utskottets ställningstagande

När det gäller frågorna om ett stärkt personskydd för Tullverkets tjänstemän och en ökad gränsskyddsverksamhet utgår utskottet från att regeringen följer de aktuella frågeställningarna och vid behov återkommer med nödvändiga åtgärder. Utskottet ser därför inte något behov av att rikta tillkännagivanden till regeringen om behovet av ett stärkt personskydd för Tullverkets tjänstemän och en ökad gränsskyddsverksamhet.

Motionsförslagen i denna del avstyrks därmed.

Reservationer

 

1.

Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid inre gräns, punkt 1 (SD)

av Olle Felten (SD) och David Lång (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen med den ändringen att 3 § får den lydelse som framgår av bilaga 3 samt att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 juli 2017.

 

Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3721 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkande 1 och

bifaller delvis proposition 2016/17:169.

 

 

Ställningstagande

Förslaget handlar om att Tullverket måste kunna hantera införsel av illegala sprängmedel, t.ex. handgranater. De som avser att ta hem sådan utrustning kommer att försöka göra det innan Tullverkets befogenhet att hantera smugglingsförsök av sådan materiel träder i kraft. Därefter blir risken väsentligt större att ertappas.

Mot bakgrund av ändringarnas omfattning, den stora uppmärksamhet som frågan fått och den enorma samhällsskada som införsel och användning av illegala explosiva varor innebär redan i dag, finns det all anledning att agera mycket skyndsamt. Förslaget är inte heller kontroversiellt, utan har en stor acceptans bland de politiska partierna i riksdagen. Många andra, väsentligt mycket mer omfattande, propositioner hanteras betydligt snabbare än denna kortfattade ändring av en enda paragraf. Den aktuella lagändringen ska därför träda i kraft senast den 1 juli 2017.

 

 

2.

Stärkt personskydd och ökad gränsskyddsverksamhet, punkt 2 (SD)

av Olle Felten (SD) och David Lång (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3721 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 2 och 3.

 

 

Ställningstagande

De situationer som uppstår vid försök att smuggla in vapen och sprängmedel i Sverige är farliga till sin natur. Det är då också naturligt att se till att personalen är utrustad för att kunna hantera dessa situationer och att personalen ska kunna försvara sig och sina kollegor. Regeringen behöver därför i regleringsbrevet till Tullverket särskilt poängtera vikten av att både intensifiera kampen mot den organiserade brottsligheten och stärka personalens skyddsåtgärder och förmåga att möta olika typer av hotbilder. Riksdagen bör därför rikta ett tillkännagivande till regeringen om att tulltjänstemännens personskydd och kontrollförmåga ska stärkas.

Efter flera omorganisationer med neddragning av resurserna inom gränsskyddet de senaste 15 åren är bemanningen vid gränskontrollerna mot andra EU-länder synnerligen bristfällig. Vi står inför ett val mellan att antingen hantera gränsskyddet eller att klara av att säkra konkurrensneutraliteten för svenska företag samt eventuellt avveckla andra viktiga moment i Tullverkets verksamhet. Tullverket måste klara båda dessa huvuduppdrag liksom övriga därmed sammanhängande sidouppdrag. Regeringen måste öka resurs­tilldelningen till Tullverket, både för att klara befintliga åtaganden och för att utöka bemanningen för nya uppgifter. Regeringen bör ha med dessa frågor som viktiga parametrar inför nästa budgetbeslut. Riksdagen bör därför rikta ett tillkännagivande till regeringen om att det finns ett behov av en ökad satsning på Tullverkets gränsskyddsverksamhet för att kunna uppfylla intentionen i propositionen.

 

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2016/17:169 Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid inre gräns:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Följdmotionen

2016/17:3721 av Olle Felten och David Lång (båda SD):

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen med den ändringen att lagstiftningen ska träda i kraft den 1 juli 2017.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att stärka tulltjänstemäns personskydd och kontrollförmåga och tillkännager detta för regeringen.

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en ökad satsning på Tullverkets gränsskyddsverksamhet för att kunna uppfylla intentionen i propositionens lagförslag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag


Bilaga 3

Utskottets lagförslag

Ändring i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Lydelse enligt SFS 2017:426

Utskottets förslag

 

3 §

Lagen är tillämplig endast beträffande följande varor:

1. krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,

2. narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),

3. vapen och ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),

4. injektionssprutor och kanyler,

5. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,

6. springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,

7. kulturföremål som avses i 5 kap. kulturmiljölagen (1988:950),

8. hundar och katter för annat ändamål än handel,

9. spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat enligt alkohollagen (2010:1622), samt tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare vid kontroll av åldersgränsen i 13 § tobakslagen (1993:581) och 19 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,

10. nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk och reptiler,

11. andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för människor eller djur, att medföljande dokument är ofullständiga eller felaktiga, att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt gäller för införseln inte är uppfyllda,

12. barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi,

13. varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

14. varor som ska beskattas enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter,

 

15. sprängämnesprekursorer enligt artikel 4.1 i Europaparla­mentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnes­prekursorer och 3 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

15. sprängämnesprekursorer enligt artikel 4.1 i Europaparla-mentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnes-prekursorer och 3 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer,

 

16. explosiva varor som avses i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

 

 

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-06-01
Justering: 2017-06-08
Trycklov: 2017-06-09
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:SkU33

Tullverket ska få kontrollera införsel av explosiva varor (SkU33)

Tullverket ska få befogenheter att kontrollera införsel av explosiva varor från andra EU-länder. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I dag får Tullverket kontrollera och vidta vissa åtgärder för olaglig införsel av bland annat vapen och kemiska ämnen som kan användas för att tillverka sprängämnen. Med ändringarna omfattas även explosiva varor, till exempel handgranater. Förslaget innebär också att Tullverket kan vägra lämna ut och även förstöra de varorna.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 november 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-14
Debatt i kammaren: 2017-06-15
4

Beslut

Beslut: 2017-06-15
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen med den ändringen att 3 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2016/17:169 och avslår motion

2016/17:3721 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 68 0 0 15
SD 0 38 0 9
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 16 0 0 5
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 1
Totalt 254 40 0 55


2. Stärkt personskydd och ökad gränsskyddsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3721 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (SD)