EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar - tillsyn och sanktioner

Civilutskottets betänkande 2014/15:CU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 november 2014

Beslut

Nya regler om förseningar och assistans inom tåg-, fartygs- och busstrafiken (CU3)

EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar innehåller regler om ersättning och information till resenärer vid förseningar. De innehåller också åtgärder som ska underlätta resor för den som har en funktionsnedsättning. Nu kompletteras EU-reglerna med svenska bestämmelser om tillsyn och sanktioner.

Om resenärer inte får information enligt EU-förordningarna ska de sanktioner som finns i marknadsföringslagen användas. Nya sanktioner införs som gäller regler för biljetter och bokningar samt assistans till resenärer med funktionsnedsättning. Regeringen får utse de myndigheter som ska övervaka att reglerna följs. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska också utse bussterminaler där det ska finnas assistans för personer med funktionsnedsättning.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-10-09
Justering: 2014-10-23
Trycklov: 2014-10-30
Betänkande 2014/15:CU3

Nya regler om förseningar och assistans inom tåg-, fartygs- och busstrafiken (CU3)

EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar innehåller regler om ersättning och information till resenärer vid förseningar. De innehåller också åtgärder som ska underlätta resor för den som har en funktionsnedsättning. Nu kompletteras EU-reglerna med svenska bestämmelser om tillsyn och sanktioner.

Om resenärer inte får information enligt EU-förordningarna ska de sanktioner som finns i marknadsföringslagen användas. Nya sanktioner införs som gäller regler för biljetter och bokningar samt assistans till resenärer med funktionsnedsättning. Regeringen får utse de myndigheter som ska övervaka att reglerna följs. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska också utse bussterminaler där det ska finnas assistans för personer med funktionsnedsättning.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-11-04
Debatt i kammaren: 2014-11-05
4

Beslut

Beslut: 2014-11-05
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar - tillsyn och sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar,
2. lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor,
4. lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),
5. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),
6. lag om ändring i lagen (2010:510) om lufttransporter,
7. lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192),
8. lag om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik,
9. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
10. lag om ändring i lagen (2006:1116) om information till passagerare m.m.