Ett enhetligt patentskydd i EU

Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU21

Enhetligt skydd för patent införs i EU (NU21)

Det samarbete om patent som finns i EU i dag är dyrt och krångligt för den som vill få ett patent som gäller i flera EU-länder. Avgifter måste betalas i alla länder och i flera länder måste man lämna in översättningar. Tvister kring patent prövas i de enskilda länderna. Det ger en risk att domstolar i olika länder dömer olika.

Men nu ska ett mer enhetligt patentskydd införas i EU. Det betyder att den som söker patent ska kunna få ett patent som gäller i nästan hela EU genom en enda ansökning. Det bildas också en europeisk patentdomstol som ska döma i nästan alla ärenden som rör europeiska patent. Domstolen får en nordisk-baltisk avdelning som placeras i Stockholm.

Det nya patentsystemet ska enligt planerna börja användas under år 2015. Några få europeiska länder kommer att stå utanför det nya samarbetet.

Riksdagen sa ja till avtalet om en enhetlig patentdomstol och de lagändringar som behövs för att anpassa de svenska lagarna till det nya patentsystemet. Riksdagen godkände också avtalet om en nordisk-baltisk avdelning av patentdomstolen. Regeringen får bestämma när lagändringarna ska träda i kraft.

Datum för beslutet: 27 maj 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:NU21 (pdf, 890 kB)
2013/14:NU21 Ett enhetligt patentskydd i EU

Näringsutskottets betänkande

2013/14:NU21

Ett enhetligt patentskydd i EU

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU och en motion från den allmänna motionstiden 2013. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet om en enhetlig patentdomstol och avtalet om inrättande av en nordisk-baltisk regional avdelning i den enhetliga patentdomstolen. Vidare föreslås vissa lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till det enhetliga patentsystemet och ett par lagändringar om prioritetshandlingar och översättning.

Utskottet föreslår att riksdagen bifaller propositionen och avslår den aktuella motionen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ett enhetligt patentskydd i EU

Riksdagen

a) godkänner

1. det i Bryssel den 19 februari 2013 undertecknade avtalet om en enhetlig patentdomstol,

2. det i Bryssel den 4 mars 2014 undertecknade avtalet om inrättande av en nordisk-baltisk regional avdelning i den enhetliga patentdomstolen,

b) antar regeringens förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837). Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:89 punkterna 1–3 och avslår motion

2013/14:N419 av Marie Granlund m.fl. (S).

Stockholm den 6 maj 2014

På näringsutskottets vägnar

Mats Odell

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Mats Odell (KD), Jonas Eriksson (MP), Lars Hjälmered (M), Hans Rothenberg (M), Krister Örnfjäder (S), Ann-Kristine Johansson (S), Eva Flyborg (FP), Börje Vestlund (S), Helena Lindahl (C), Ingemar Nilsson (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Anna Hagwall (SD), Kent Persson (V), Boriana Åberg (M), Ingela Nylund Watz (S), Johan Johansson (M) och Berit Högman (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU. Inga följdmotioner har väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlas även en motion från den allmänna motionstiden 2013 om att en nordisk-baltisk regional avdelning av EU:s patentdomstol bör etableras i Malmö.

Bakgrund

Dagens patentsystem i EU består i huvudsak av medlemsstaternas nationella rätt och den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC). Enligt konventionen beviljar det europeiska patentverket (European Patent Office, EPO) europeiska patent. De får verkan genom att sökanden betalar en avgift i varje land för sig. I många länder krävs dessutom att sökanden lämnar in en översättning. En tvist om ett europeiskt patent kan prövas av domstolar i olika länder, med risk för olika utgångar i det enskilda fallet och skiftande rättspraxis. Dagens system är relativt dyrt och komplicerat för den som vill få, försvara eller ifrågasätta ett europeiskt patent i flera länder.

Som ett resultat av ett fördjupat samarbete mellan flertalet EU-medlemsstater kommer ett enhetligt patentskydd att införas. Det sker genom två EU-förordningar: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd (patentförordningen) och rådets förordning (EU) nr 1260/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang (översättningsförordningen). När förordningarna börjar tillämpas ska en sökande genom ett enda förfarande kunna få ett patent som täcker hela EU, utom några få länder som inte deltar i samarbetet. Samtidigt har ett avtal om en enhetlig patentdomstol upprättats (domstolsavtalet), vilket innebär ett inrättande av en gemensam specialdomstol som i princip blir ensam behörig att handlägga tvister om europeiska patent. Enligt den nuvarande tidsplanen beräknas systemet bli tillämpligt under 2015.

Parallellt med förberedelserna av det enhetliga patentsystemet har Estland, Lettland, Litauen och Sverige fört förhandlingar om en nordisk-baltisk regional avdelning i den enhetliga patentdomstolens första instans. Dessa har resulterat i ett avtal om inrättande av en sådan avdelning (avtalet om en nordisk-baltisk regional avdelning). Avtalet innebär att parterna ska begära att den enhetliga patentdomstolen upprättar en regional avdelning för dem, att sätet ska placeras i Stockholm och att rättegångsspråket i avdelningen ska vara engelska.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet om en enhetlig patentdomstol. Vidare föreslås lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till det enhetliga patentsystemet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Avsikten är att detta ska ske samtidigt som det enhetliga patentsystemet blir tillämpligt i Sverige.

I propositionen föreslås också att riksdagen godkänner avtalet om inrättande av en nordisk-baltisk regional avdelning i den enhetliga patentdomstolen. Enligt avtalet ska avdelningens säte placeras i Stockholm.

Dessutom föreslås ett par lagändringar om prioritetshandlingar och översättning som syftar till att öka rättssäkerheten för patenthavare.

Utskottets överväganden

Ett enhetligt patentskydd i EU

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner avtalet om en enhetlig patentdomstol och antar regeringens förslag till ändringar i patentlagen (1967:837). Riksdagen godkänner vidare avtalet om inrättande av en nordisk-baltisk regional avdelning i den enhetliga patentdomstolen. Avtalet innebär att en nordisk-baltisk avdelning ska inrättas med säte i Stockholm. Riksdagen avslår därtill en motion om att en sådan avdelning bör etableras i Malmö.

Propositionen

Av propositionen framgår att patentförordningen, översättningsförordningen och domstolsavtalet är grundstenarna i det enhetliga patentsystemet. Det framgår vidare att förordningarna redan har trätt i kraft men kommer att börja tillämpas först när domstolsavtalet trätt i kraft. I propositionen föreslås att domstolsavtalet tillsammans med avtalet om en nordisk-baltisk regional avdelning godkänns av riksdagen och att patentlagen (1967:837) anpassas till följd av förordningarna och domstolsavtalet. Regeringen framför i propositionen att det enhetliga patentsystemet bl.a. kommer att leda till förenkling, stärkt rättssäkerhet och ökad konkurrenskraft, vilket i sin tur anges främja innovation och tillväxt.

Patentförordningen innebär att innehavaren av ett europeiskt patent ges en möjlighet att begära enhetlig verkan, dvs. att denne genom ett enda förfarande kan få ett patent som täcker i princip hela EU. I propositionen föreslås de lagändringar som anges vara nödvändiga för att anpassa svensk rätt till de nya reglerna. Det innebär exempelvis att patentlagens bestämmelser om begränsning, avstående, validering och pantsättning av patent inte ska gälla i fråga om europeiska patent med enhetlig verkan. Inte heller patentlagens bestämmelser om patentmyndighetens upphävande av patent, ombudskrav för patenthavare eller årsavgifter ska enligt regeringens förslag gälla för patent med enhetlig verkan.

När det gäller de översättningar av europeiska patent med enhetlig verkan som krävs enligt översättningsförordningen (artiklarna 4 och 6) framhåller regeringen att dessa endast har informativ verkan. I propositionen föreslås därför att om en text har översatts och getts in till patentmyndigheten för att ett europeiskt patent ska ha verkan i Sverige eller en europeisk patentansökan ska ge provisoriskt skydd här, ska textens lydelse på handläggningsspråket vid det europeiska patentverket gälla. Som en följd av detta föreslår regeringen även att bestämmelserna om rättelse av översättningar ska upphävas.

Genom domstolsavtalet inrättas en gemensam specialdomstol med behörighet att handlägga tvister om europeiska patent med enhetlig verkan och europeiska patent utan enhetlig verkan. De anpassningar av nationell rätt som föreslås till följd av domstolsavtalet är exempelvis att forumreglerna i patentlagen ändras och att det tydliggörs att svensk domstol inte får ta upp en talan till prövning om den enhetliga patentdomstolen är ensam behörig enligt domstolsavtalet. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner domstolsavtalet och framhåller att det är angeläget att Sverige tillhör de medlemsstater som tidigt kan ratificera avtalet, inte minst för att ha möjlighet att förbereda inrättandet av en regional avdelning i domstolens första instans.

I propositionen föreslås vidare att riksdagen godkänner avtalet om inrättande av en nordisk-baltisk regional avdelning i den enhetliga patentdomstolen. Bakgrunden till avtalet är enligt propositionen att domstolsavtalet ger medlemsstaterna en möjlighet att inrätta en lokal avdelning eller att tillsammans med en eller flera andra medlemsstater ingå i en regional avdelning. Om en medlemsstat varken inrättar en lokal eller regional avdelning blir den centrala avdelningen behörig att pröva de mål som annars skulle ha prövats av den lokala eller regionala avdelningen. Regeringen anför att ett sådant alternativ skulle innebära att närheten till domstolen för svenska parter skulle gå förlorad och att svenska domares, advokaters, patentombuds och andra experters möjligheter att arbeta i eller vid domstolen skulle försvåras. Enligt regeringens bedömning förutsätter ett tillträde till avtalet inte några lagändringar.

Domstolsavtalet och avtalet om en nordisk-baltisk regional avdelning finns redovisade i sin helhet i regeringens proposition (bilaga 3 och 7).

I propositionen föreslås dessutom ett par lagändringar om prioritetshandlingar och översättning som syftar till att öka rättssäkerheten för patenthavare. Om åberopade prioritetshandlingar inte har kommit in i tid föreslås att patentmyndigheten ska underrätta sökanden och ge denne möjlighet att ge in handlingarna inom två månader från underrättelsen. Enligt propositionen är detta en anpassning till internationell patenträtt.

I propositionen framförs att tillämpningen av patentförordningen, översättningsförordningen och domstolsavtalet är sammankopplad. Det framgår att patentförordningen och översättningsförordningen redan har trätt i kraft men kommer att börja tillämpas först den dag då domstolsavtalet träder i kraft. Lagändringarna, förutom ändringarna om prioritetshandlingar och översättning, föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Ändringarna om prioritetshandlingar och översättning ska enligt propositionen träda i kraft den 1 juli 2014. Äldre bestämmelser om en översättnings rättsliga betydelse föreslås gälla i fråga om europeiska patentansökningar som getts in och europeiska patent som meddelats före ikraftträdandet. I fråga om sådana patentansökningar och patent ska även de upphävda bestämmelserna om rättelse av översättningar gälla.

Motionen

I motion 2013/14:N419 av Marie Granlund m.fl. (S) anförs att en placering av en nordisk-baltisk regional avdelning av EU:s patentdomstol i Malmö skulle ha flera fördelar. Det skulle enligt motionärerna innebära fördjupade kontakter med grannländerna, ett löfte om medfinansiering från Danmark och en mer differentierad arbetsmarknad i Malmö. Motionärerna framhåller även att det är viktigt att sprida institutioner i hela Sverige.

Vissa kompletterande uppgifter

Efter att domstolsavtalet undertecknades i februari 2013 har Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen och Sverige fört förhandlingar om att inrätta en nordisk-baltisk regional avdelning. Finland beslutade i december 2013 att lämna samarbetet och i stället inrätta en lokal finsk avdelning. I februari 2014 beslutade även Danmark att inrätta en lokal avdelning. Förhandlingarna mellan de kvarvarande medlemsstaterna har resulterat i ett avtal som innebär att parterna ska begära att domstolen upprättar en regional avdelning för dem, att sätet ska placeras i Stockholm och att rättegångsspråket i avdelningen ska vara engelska. Regeringen beslutade att underteckna avtalet den 20 februari 2014. Själva undertecknandet ägde rum i Bryssel den 4 mars 2014 med förbehåll för riksdagens godkännande. Även Estland, Lettland och Litauen undertecknade avtalet vid detta tillfälle.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill inledningsvis framhålla att skyddet för uppfinningar är viktigt för innovationer, företagande och jobb. Utskottet kan samtidigt konstatera att dagens patentsystem är komplicerat och kan innebära stora kostnader för den som vill få eller försvara ett europeiskt patent i flera länder. Utskottet har vid flera tillfällen framhållit att ett förbättrat patentsystem med ett enhetligt patentskydd och en enhetlig europeisk patentdomstol skulle innebära stora fördelar för svenska innovatörer. Utskottet har därför med intresse följt det fördjupade samarbetet mellan flertalet medlemsstater i EU som har lett till att ett enhetligt patentskydd och en enhetlig patentdomstol nu kommer att inrättas.

Det enhetliga patentsystemet kommer exempelvis att ge en sökande möjlighet att genom en enda begäran och avgift få patentskydd i nästan hela EU, i stället för att behöva betala en avgift i varje land där skydd önskas. Sökande kan därmed enklare, snabbare och billigare få patentskydd med stor utbredning. En patenthavare som vill försvara sitt patent kommer i det nya systemet att kunna väcka talan i en enda domstol i stället för att, som i dag, behöva göra det i olika länder. För patenthavarna innebär det en ökad förutsebarhet och minskade kostnader.

Utskottet kan vidare konstatera att förhandlingarna mellan Sverige, Estland, Lettland och Litauen om en nordisk-baltisk regional avdelning av den enhetliga patentdomstolen har resulterat i att en sådan avdelning ska etableras och ha sitt säte i Stockholm.

Utskottet ser positivt på att ett enhetligt patentsystem kommer att inrättas och välkomnar regeringens proposition som vid ett genomförande bl.a. medför att Sverige uppfyller de åtaganden som krävs för att systemet ska kunna tillämpas. Utskottet ser vidare positivt på att en nordisk-baltisk avdelning av den enhetliga patentdomstolen ska etableras med säte i Stockholm. Det innebär att domstolen får en närhet till användarna samt att svenska domare och ombud får ökade möjligheter att stärka och utveckla patenträttslig kompetens.

Därmed tillstyrker utskottet regeringens proposition och avstyrker motion 2013/14:N419 (S).

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU:

1.

Riksdagen godkänner det i Bryssel den 19 februari 2013 undertecknade avtalet om en enhetlig patentdomstol (avsnitt 7).

2.

Riksdagen godkänner det i Bryssel den 4 mars 2014 undertecknade avtalet om inrättande av en nordisk-baltisk regional avdelning i den enhetliga patentdomstolen (avsnitt 8).

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837).

Motion från allmänna motionstiden hösten 2013

2013/14:N419 av Marie Granlund m.fl. (S):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska välkomna en etablering av en nordisk-baltisk regional avdelning av EU:s patentdomstol i Malmö.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-08
Justering: 2014-05-06
Betänkande publicerat: 2014-05-12
Trycklov: 2014-05-12
Betänkande 2013/14:NU21

Enhetligt skydd för patent införs i EU (NU21)

Det samarbete om patent som finns i EU i dag är dyrt och krångligt för den som vill få ett patent som gäller i flera EU-länder. Avgifter måste betalas i alla länder och i flera länder måste man lämna in översättningar. Tvister kring patent prövas i de enskilda länderna. Det ger en risk att domstolar i olika länder dömer olika.

Men nu ska ett mer enhetligt patentskydd införas i EU. Det betyder att den som söker patent ska kunna få ett patent som gäller i nästan hela EU genom en enda ansökning. Det bildas också en europeisk patentdomstol som ska döma i nästan alla ärenden som rör europeiska patent. Domstolen får en nordisk-baltisk avdelning som placeras i Stockholm.

Det nya patentsystemet ska enligt planerna börja användas under år 2015. Några få europeiska länder kommer att stå utanför det nya samarbetet.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner avtalet om en enhetlig patentdomstol och de lagändringar som behövs för att anpassa de svenska lagarna till det nya patentsystemet. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner avtalet om en nordisk-baltisk avdelning av patentdomstolen. Regeringen får bestämma när lagändringarna ska träda i kraft.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-05-27
4

Beslut

Beslut: 2014-05-27
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett enhetligt patentskydd i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner
1. det i Bryssel den 19 februari 2013 undertecknade avtalet om en enhetlig patentdomstol,
2. det i Bryssel den 4 mars 2014 undertecknade avtalet om inrättande av en nordisk-baltisk regional avdelning i den enhetliga patentdomstolen,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:89 punkterna 1-3 och avslår motion
2013/14:N419 av Marie Granlund m.fl. (S).