En reformerad grundlag

Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU19

En reformerad grundlag (KU19)

Regeringen föreslår i en proposition omfattande ändringar i regeringsformen och även ett stort antal andra lagändringar, bland annat i vallagen och kommunallagen. Enligt förslaget kommer statsministern stöd i riksdagen efter varje val att prövas genom en obligatorisk omröstning. Lagrådets roll förstärks och domstolarnas självständiga ställning markeras. Enskildas skydd mot integritetsintrång som innebär övervakning eller kartläggning förstärks. Sveriges medlemskap i EU tydliggörs liksom vårt deltagande i internationellt samarbete inom ramen för FN och Europarådet. Vid sidan av de många sakliga ändringarna föreslås språkliga och redaktionella ändringar i syfte att göra regleringen mer överskådlig och tydlig samt göra lagtexten könsneutral. Grundlagsförändringar kräver två riksdagsbeslut med ett val emellan. Förändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2011. Riksdagen antog grundlagsförslagen som vilande och skjuter upp lagar om ändringar i bland annat vallagen och kommunallagen till nästa riksmöte.

Datum för beslutet: 2 juni 2010
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall vilande till proposition 2009/10:80 punkterna 1-3 och 4 i denna del, proposition 2009/10:81 punkt 1 och famställningen punkt 1. Uppskov på övriga lagförslag. Avslag på motionerna. Tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om bestämmelserna i RO om tidpunkterna för avlämnande av budgetpropositionen och en översyn av bestämmelserna i RO om tidpunkterna för beslut rörande indelningen i utgiftsområden samt om hänvisning till budgetlagen.

Hela betänkandet

Betänkande 2009/10:KU19 (pdf, 7 MB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlas regeringens proposition 2009/10:80 En reformerad grundlag, där det föreslås omfattande ändringar i regeringsformen. I propositionen tas också upp ändringar i vallagen (2005:837) och kommunallagen (1991:900). I betänkandet behandlas förutom ändringarna i regeringsformen följdändringar i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen samt i riksdagsordningen. Dessutom behandlas i betänkandet 36 motioner från den allmänna motionstiden 2009 som tar upp sådana frågor som berörs i propositionen.

De föreslagna ändringarna i regeringsformen innebär bl.a. att en ny bestämmelse om obligatorisk omröstning om statsministerns stöd i riksdagen efter ett val införs, att konstitutionsutskottets grundlagsstadgade rätt att få tillgång till handlingar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

36 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-06
Justering: 2010-05-18
Betänkande publicerat: 2010-05-20
Trycklov: 2010-05-19
Betänkande 2009/10:KU19
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-27
4

Beslut

Beslut: 2010-06-02
14 förslagspunkter, 14 acklamationer