Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

En reformerad grundlag

Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU19

En reformerad grundlag (KU19)

Regeringen föreslår i en proposition omfattande ändringar i regeringsformen och även ett stort antal andra lagändringar, bland annat i vallagen och kommunallagen. Enligt förslaget kommer statsministern stöd i riksdagen efter varje val att prövas genom en obligatorisk omröstning. Lagrådets roll förstärks och domstolarnas självständiga ställning markeras. Enskildas skydd mot integritetsintrång som innebär övervakning eller kartläggning förstärks. Sveriges medlemskap i EU tydliggörs liksom vårt deltagande i internationellt samarbete inom ramen för FN och Europarådet. Vid sidan av de många sakliga ändringarna föreslås språkliga och redaktionella ändringar i syfte att göra regleringen mer överskådlig och tydlig samt göra lagtexten könsneutral. Grundlagsförändringar kräver två riksdagsbeslut med ett val emellan. Förändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2011. Riksdagen antog grundlagsförslagen som vilande och skjuter upp lagar om ändringar i bland annat vallagen och kommunallagen till nästa riksmöte.

Datum för beslutet: 2 juni 2010
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall vilande till proposition 2009/10:80 punkterna 1-3 och 4 i denna del, proposition 2009/10:81 punkt 1 och famställningen punkt 1. Uppskov på övriga lagförslag. Avslag på motionerna. Tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om bestämmelserna i RO om tidpunkterna för avlämnande av budgetpropositionen och en översyn av bestämmelserna i RO om tidpunkterna för beslut rörande indelningen i utgiftsområden samt om hänvisning till budgetlagen.

Hela betänkandet

Betänkande 2009/10:KU19 (pdf, 7 MB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlas regeringens proposition 2009/10:80 En reformerad grundlag, där det föreslås omfattande ändringar i regeringsformen. I propositionen tas också upp ändringar i vallagen (2005:837) och kommunallagen (1991:900). I betänkandet behandlas förutom ändringarna i regeringsformen följdändringar i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen samt i riksdagsordningen. Dessutom behandlas i betänkandet 36 motioner från den allmänna motionstiden 2009 som tar upp sådana frågor som berörs i propositionen.

De föreslagna ändringarna i regeringsformen innebär bl.a. att en ny bestämmelse om obligatorisk omröstning om statsministerns stöd i riksdagen efter ett val införs, att konstitutionsutskottets grundlagsstadgade rätt att få tillgång till handlingar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

36 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-06
Justering: 2010-05-18
Betänkande publicerat: 2010-05-20
Trycklov: 2010-05-19
Betänkande 2009/10:KU19
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-27
4

Beslut

Beslut: 2010-06-02
14 förslagspunkter, 14 acklamationer