Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

En ny radio- och tv-lag

Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU25

Ny radio- och tv-lag (KU25)

Den nuvarande radio- och tv-lagen ersätts av en ny lag med samma namn den 1 augusti 2010. Därmed genomför Sverige ett EU-direktiv om audiovisuella tjänster. Här är några av nyheterna med den nya lagen: Förenklade och tydligare reklamregler för tv. Större valfrihet för tv-företagen i placeringen av reklamavbrott och sponsringsmeddelanden. Nya regler för beställ-tv för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten för nya tjänsteleverantörer. Nytt regelsystem för kommersiell radio. Regler för digitala kommersiella radiosändningar införs. Tillstånd att sända analog kommersiell radio ska fördelas genom slutna anbudsförfaranden, och tillståndsperioderna ska vara åtta år. Nuvarande krav på att sändningarna ska innehålla eget material och program med lokal anknytning tas bort. Möjligheterna till sponsring utökas. Närradioorganisationerna får ökade möjligheter att sända material som inte har producerats för den egna verksamheten. De får också möjlighet att sända över större områden än en kommun.

Datum för beslutet: 15 juni 2010
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionerna 2009/10:115, 2009/10:193 och 2009/10:95. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2009/10:KU25 (pdf, 5 MB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlas proposition 2009/10:115
En ny radio- och tv-lag.
I propositionen föreslår regeringen att den nuvarande radio- och tv-lagen (1996:844) ska ersättas av en ny lag med samma namn. Den föreslagna lagen innebär att Europaparlamentets och rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) genomförs i svensk lagstiftning. Vidare föreslås huvudsakligen följdändringar i en rad andra lagar.

I propositionen framhålls att den nya radio- och tv-lagen ges en förbättrad överskådlighet genom en förändrad struktur. Förtydliganden föreslås vidare när det gäller annons- och reklambegreppen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-18
Justering: 2010-06-03
Betänkande publicerat: 2010-06-03
Trycklov: 2010-06-03
Reservationer 10
Betänkande 2009/10:KU25
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-14
4

Beslut

Beslut: 2010-06-15
15 förslagspunkter, 12 acklamationer, 3 voteringar