En ny lag om elcertifikat – enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad

Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2011

Beslut

En gemensam marknad för elcertifikat ska bli möjlig (NU6)

Sverige ska kunna ha en gemensam marknad för elcertifikat med andra länder. Det är en effekt av den nya lagen om elcertifikat. Systemet med elcertifikat går ut på att producenter av förnybar el får elcertifikat av staten för den el de producerar. Elproducenterna kan sedan sälja certifikaten till bland annat elleverantörer, som är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning. Syftet med systemet är att öka elproduktion från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt, genom att skapa konkurrens mellan olika förnybara energikällor. Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad. Överenskommelsen gäller från den 1 januari 2012, förutsatt att Norge då har antagit EU:s förnybartdirektiv. Den nya lagen om elcertifikat innebär också att kraven skärps för att el som produceras med vattenkraft ska kunna tilldelas elcertifikat. Den nya lagen gäller från den 1 januari 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, punkterna 2-6.Delvis bifall till propositionen, punkt 1.Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-10-11
Justering: 2011-11-08
Betänkande publicerat: 2011-11-15
Trycklov: 2011-11-15
Reservationer 4
Betänkande 2011/12:NU6

En gemensam marknad för elcertifikat ska bli möjlig (NU6)

Sverige ska kunna ha en gemensam marknad för elcertifikat med andra länder. Det är en effekt av förslaget till ny lag om elcertifikat. Systemet med elcertifikat går ut på att producenter av förnybar el får elcertifikat av staten för den el de producerar. Elproducenterna kan sedan sälja certifikaten till bland annat elleverantörer, som är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning. Syftet med systemet är att öka elproduktion från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt, genom att skapa konkurrens mellan olika förnybara energikällor.

Enligt förslaget ska riksdagen godkänna ett avtal mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad. Överenskommelsen ska gälla från den 1 januari 2012, förutsatt att Norge då har antagit EU:s förnybartdirektiv.

Förslaget till ny lag om elcertifikat innebär också att kraven skärps för att el som produceras med vattenkraft ska kunna tilldelas elcertifikat. Den nya lagen ska gälla från den 1 januari 2012. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-11-24
4

Beslut

Beslut: 2011-11-30
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 november 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:N3 av Kent Persson och Lise Nordin (V, MP) yrkandena 1 och 3,
2011/12:N4 av Lars Johansson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt
2011/12:N321 av Matilda Ernkrans och Sara Karlsson (båda S) yrkande 2.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S090022
M920015
MP02203
FP18006
C18005
SD19000
V01603
KD17002
-0001
Totalt164128057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Vattenkraften i elcertifikatssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:N3 av Kent Persson och Lise Nordin (V, MP) yrkande 2.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S891022
M920015
MP02203
FP18006
C18005
SD19000
V01603
KD17002
-0001
Totalt25339057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Miljökrav för elcertifikat för vattenkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:N372 av Krister Örnfjäder (S) yrkande 2 och
2011/12:N419 av Helena Leander (MP).

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S208822
M900215
MP02203
FP18006
C18005
SD19000
V01603
KD17002
-0001
Totalt164389057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Särredovisning av elcertifikatskostnaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:N403 av Lars Isovaara och Josef Fransson (båda SD).

5. Regeringens lagförslag och avtal om en gemensam elcertifikatsmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om elcertifikat med de ändringarna att 2 kap. 12  §, 4 kap. 8 §, 5 kap. 11 §, 6 kap. 8 § och 8 kap. 1 § får de lydelser som utskottet föreslår i bilaga 3,
2. lag om ändring i utsökningsbalken,
3. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
5. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
b) godkänner avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Norges regering om en gemensam marknad för elcertifikat.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:155 punkterna 2-6 och bifaller delvis proposition 2010/11:155 punkt 1.