En mer jämställd föräldrapenning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU5

En mer jämställd föräldrapenning (SfU5)

Föräldrapenningen blir mer jämställd

Föräldrar kan få pengar från Försäkrings-kassan
när de stannar hemma från arbetet
för att ta hand om sina barn.
Det kallas för föräldra-penning.

De dagar en förälder är hemma
och får föräldra-penning
kallas föräldra-dagar.

När ett barn har två föräldrar
som tillsammans bestämmer om sitt barn
kan en förälder ge bort en del av sina föräldra-dagar
till den andra föräldern.

Nu har riksdagen bestämt
att 90 föräldra-dagar är reserverade
för varje förälder.

Det betyder att en förälder
inte får ge bort 90 av sina föräldra-dagar
till den andra föräldern.

Beslutet gäller föräldrar som har barn
som är födda 1 januari 2016 och senare.

Föräldrar som har barn som är födda före 2016
får inte ge bort 60 föräldra-dagar
till den andra föräldern.

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern. Det innebär att antalet dagar med föräldrapenning som är reserverade för en förälder och inte kan avstås till den andra föräldern, ökar från 60 till 90 dagar. Som en följd av detta ändras också reglerna om jämställdhetsbonus. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till tre motioner som väckts med anledning av förslaget om föräldrapenning och sju motionsförslag från allmänna motionstiden 2015.

Datum för beslutet: 11 november 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:SfU5 (pdf, 519 kB)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

2015/16:SfU5

 

En mer jämställd föräldrapenning

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning, tre motioner som väckts med anledning av propositionen och sju motionsyrkanden som väckts under allmänna motionstiden 2015/16.

I propositionen lämnas förslag som syftar till att reservera ytterligare en månad inom föräldrapenningen för vardera föräldern. Förslagen innebär att antalet dagar för vilka en förälder inte kan avstå rätten till föräldrapenning till den andra föräldern ökas från 60 till 90 dagar. Till följd av förslaget föreslås även ändringar i lagen om jämställdhetsbonus.

Regeringen föreslår att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2016.

Utskottet tillstyrker förslagen i propositionen och avstyrker motionerna.

I ärendet finns fyra reservationer (M, SD, C, V, KD).

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Reservationer

1.En mer jämställd föräldrapenning, punkt 1 (M, SD, C, KD)

2.Helt individualiserad föräldrapenning, punkt 2 (V)

3.Avskaffad kvotering inom föräldrapenningen, punkt 3 (SD)

4.Avskaffad kvotering inom föräldrapenningen, punkt 3 (KD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionerna

Motioner från allmänna motionstiden 2015/16

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

1.

En mer jämställd föräldrapenning

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

2. lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:124 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2015/16:29 av Johan Forssell m.fl. (M, C, KD) och

2015/16:31 av Linus Bylund (SD).

Reservation 1 (M, SD, C, KD)

2.

Helt individualiserad föräldrapenning

Riksdagen avslår motion

2015/16:19 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V).

Reservation 2 (V)

3.

Avskaffad kvotering inom föräldrapenningen

Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1923 av Patrick Reslow (M),

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 10,

2015/16:2100 av Julia Kronlid (SD) yrkande 1,

2015/16:2130 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9,

2015/16:2899 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 4 och

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 3 (SD)

Reservation 4 (KD)

Stockholm den 3 november 2015

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Fredrik Lundh Sammeli

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Lundh Sammeli (S), Carina Ohlsson (S), Mikael Cederbratt (M), Phia Andersson (S), Markus Wiechel (SD), Lars-Arne Staxäng (M), Yilmaz Kerimo (S), Solveig Zander (C), Rickard Persson (MP), Lotta Finstorp (M), Kerstin Nilsson (S), Linus Bylund (SD), Emma Carlsson Löfdahl (FP), Wiwi-Anne Johansson (V), Roland Utbult (KD), Patrik Engström (S) och Tina Ghasemi (M).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har arbetat fram förslag som redovisas i promemorian Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern (Ds 2015:8). I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning, tre motioner som väckts med anledning av propositionen och sju motionsyrkanden som väckts under allmänna motionstiden 2015/16.

En redovisning av motionerna och regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Lagförslagen finns i bilaga 2.

 

Utskottets överväganden

En mer jämställd föräldrapenning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller förslaget om att det antal dagar för vilka en förälder inte kan avstå rätten till föräldrapenning till den andra föräldern ska öka från 60 till 90 dagar. Vidare bifaller riksdagen förslaget om att antalet jämställdhetsbonusdagar ska sänkas lika mycket som antalet reserverade dagar höjs med inom föräldraförsäkringen.

Riksdagen avslår två motioner om avslag på propositionen. Riksdagen avslår också ett antal motionsyrkanden bl.a. om helt individualiserad föräldrapenning och om att kvoteringen inom föräldrapenning bör tas bort.

Jämför reservationerna 1 (M, SD, C, KD), 2 (SD), 3 (V) och 4 (KD).

 

Gällande ordning

Föräldrapenning betalas ut för totalt 480 dagar i anslutning till ett barns födelse eller adoption. Av de 480 dagarna betalas föräldrapenning ut under 390 dagar med ett belopp som motsvarar förälderns sjukpenning, dock lägst 225 kronor per dag (grundnivån). Resterande 90 dagar ersätts lika för alla enligt den s.k. lägstanivån som är 180 kronor per dag.

En förälder kan avstå rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern, utom för 60 dagar på sjukpenningnivå, s.k. reserverade dagar (12  kap. 17 § socialförsäkringsbalken, SFB).

Efter ett barns fjärde levnadsår utges de reserverade dagarna i proportion till föräldrarnas kvarvarande föräldrapenningdagar (12 kap. 41 g § SFB).

Rätt till jämställdhetsbonus har föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn enligt lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus. Jämställdhetsbonusen beräknas utifrån hur uttaget av föräldrapenning fördelas mellan föräldrarna. Bonusdagarna omfattar dock inte de första 60 dagarna för vilka en förälder ensam har tagit ut föräldrapenning på sjukpenning- eller grundnivå. Ett jämnt uttag av föräldrapenningen ger totalt 13 500 kronor i bonus.

Propositionen

Regeringen anser att lagstiftningen ska utgå från ett jämställt och delat föräldraskap. Med hänsyn till dagens sneda fördelning av föräldrapenning och föräldraledighet och de negativa konsekvenser detta medför finns det starka skäl för att en del av rätten till föräldrapenning även i fortsättningen ska vara reserverad för vardera föräldern.

Regeringen föreslår att det antal dagar för vilka en förälder inte kan avstå rätten till föräldrapenning till den andra föräldern ska ökas från 60 dagar till 90 dagar. Förslaget förstärker incitamenten till ett jämställt uttag av föräldra­penningen men ger samtidigt utrymme för föräldrarnas behov av flexibilitet, exempelvis på grund av deras arbetssituation. Förslaget kan även verka nor­merande och därmed påverka både mäns och kvinnors attityder och inställning till föräldraledighet samt leda till en förbättrad ekonomisk situation och en högre livsinkomst för kvinnor. Som en följd av förslaget förväntas även barnets till­gång till fler än en förälder öka, vilket gynnar barnet och stärker relationen till föräldrarna både på kort och på lång sikt.

Regeringen bedömer att det är lämpligt att stegvis reservera mer tid åt var­dera vårdnadshavaren. En helt individualiserad föräldrapenning skulle med dagens mönster för uttag av föräldrapenning kunna innebära att föräldraledig­heten förkortas betydligt för barn i de familjer där det av något skäl inte finns möjlighet för den ena föräldern att ta ut föräldrapenning. En sådan modell skulle även innebära att flexibiliteten i försäkringen minskar betydligt. Infö­randet av den första respektive den andra reserverade månaden har haft olika effekt på uttaget av föräldrapenning, varför det är rimligt att avvakta och analysera effekterna av en tredje reserverad månad per förälder innan man överväger om ytterligare förändringar ska göras.

Regeringen avser att följa upp hur föräldrapenningen och föräldraledig­heten fördelas mellan föräldrarna samt reformens effekter på exempelvis barnets kontakt med föräldrarna, föräldrarnas arbetssituation och hälsa. Även reformens effekter ur ett barnrättsperspektiv kommer att följas upp och då kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt barnets tid med föräldrarna och de situationer där föräldrarna inte kan använda sin rätt till föräldrapenning. Regeringen avser även att återkomma till frågan om hur användningen av föräldraförsäkringen kan underlättas för stjärnfamiljer.

Eftersom det föreslås att antalet reserverade dagar ska utökas från 60 per förälder till 90 per förälder bör det enligt regeringens mening göras en följd­ändring när det gäller jämställdhetsbonusen. Regeringen föreslår därför att de 90 första dagarna för vilka en förälder ensam har tagit ut föräldrapenning på grund- eller sjukpenningnivå inte ska ingå i underlaget för beräkning av jäm­ställdhetsbonus. Det innebär att det maximala bonusbeloppet kommer att uppgå till 10 500 kronor. Regeringen anger att de har för avsikt att återkomma till frågan om jämställdhetsbonusen i ett annat sammanhang.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för föräldrapenning och jämställdhets­bonus för ett barn som har fötts före ikraftträdandet, eller, vid adoption, när den som adopterat barnet har fått barnet i sin vård före ikraftträdandet.

Motionerna

I motion 2015/16:29 av Johan Forssell m.fl. (M, C, KD) begärs avslag på regeringens proposition. Motionärerna menar att föräldraförsäkringen bör stödja och underlätta för föräldrarna i deras vardag genom förenklade regler. Det är angeläget med goda förutsättningar för familjens frihet och tid tillsammans, ekonomisk trygghet och valfrihet i barnomsorgen samt för jämställdheten mellan föräldrarna. Förslaget går i motsatt riktning och bör därför avslås.

Även i motion 2015/16:31 av Linus Bylund (SD) begärs avslag på propositionen. Motionären menar att ett stort mått av valfrihet och självbestämmande bör vara en förutsättning för såväl barnets som föräldrarnas välmående. Varje familj är unik, och enligt motionären bör föräldrarna själva få avgöra vilka behov och önskemål de har. Motionären anger även att nuvarande regler och den före­slagna utvidgningen innebär att skattemedel fördelas ojämnt mellan famil­jerna, eftersom de reserverade dagarna gynnar medelinkomsttagare som har större möjligheter att använda sig av de reserverade dagarna, medan familjer med lägre inkomster missgynnas.

I kommittémotion 2015/16:19 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) begärs ett tillkännagivande om att föräldrapenningdagarna ska delas lika mellan för­äldrarna, utan möjlighet att överlåta dagar, dvs. en individualiserad föräldra­försäkring. En individualiserad föräldrapenning skulle inte bara förbättra kvinnors hälsa och livsinkomst. Den skulle också minska kostnaderna för garantipension till dem som inte kan leva på den pension de tjänat ihop. Vidare skulle en sådan förändring vara den enskilda reform som skulle bidra mest till att göra kvinnor och män jämställda på arbetsmarknaden och i familjelivet. Enligt motionärerna finns det redan tillräckligt med kunskap för att föreslå ett helt jämställt uttag av föräldrapenning.

Patrick Reslow (M) begär i motion 2015/16:1923 ett tillkännagivande om en förändring av de öronmärkta dagarna i föräldraförsäkringen. Motion­ären anser att staten bör ägna sig åt att skapa rättigheter och inte fördela utfallet och att valet därför bör få göras av föräldrarna själva och inte genom påtving­ade regler från staten. Ett helt avskaffande av de reserverade dagarna bör över­vägas.

I motionerna 2015/16:2100 av Julia Kronlid (SD) yrkande 1, 2015/16:2130 av Linus Bylund m.fl. (SD), 2015/16:2899 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 4 och 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 13 begärs tillkännagivanden om att kvoteringen inom föräldraförsäkringen bör tas bort. I motionerna anges att möjligheterna för föräldrarna att välja efter eget tycke bör stärkas. I motion 2015/16:3095 anförs att alla föräldrar inte har möjlighet att vara hemma en längre tid med sina barn. Bland annat kan det vara svårt för både egenföretagare och studenter att nyttja de dagar de inte kan föra över till sin partner. Resultatet kan för barnet vara en ofrivilligt förkortad första tid hemma.

I partimotion 2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9 och kommittémotion 2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 10 begärs tillkännagivanden om att föräldraförsäkringen inte ska vara tvångskvoterad. Motionärerna anger att barn behöver knyta an till båda föräld­rarna och att det måste finnas möjlighet till mer tid tillsammans med barnen. Hur föräldrapenningen ska fördelas är dock inte en politisk fråga utan det är föräldrarna gemensamt som ska få avgöra hur dagarna ska fördelas. Alla dagar ska fritt kunna överlåtas, och det ska inte finnas någon kvotering i föräldraför­säkringen.

Utskottets ställningstagande

Dagens sneda fördelning av föräldrapenning och föräldraledighet, där kvinnor i allmänhet tar ut en betydligt högre andel av föräldrapenningen än vad män gör, och de negativa konsekvenser detta medför är enligt utskottet starka skäl för att en del av föräldrapenningen även i fortsättningen ska vara reserverad för vardera föräldern.

Utskottet konstaterar att det tar tid att förändra normer och långsiktigt på­verka handlingsmönster. Utifrån dagens mönster för uttag av föräldrapenning skulle en helt individualiserad föräldrapenning kunna innebära en betydligt minskad flexibilitet. Det skulle bl.a. kunna leda till en förkortad föräldraledig­het för barn i familjer där den ena föräldern inte har möjlighet att ta ut föräld­rapenning. Utskottet delar därför regeringens bedömning att aktuella förslag förstärker incitamenten till ett jämställt uttag av föräldrapenningen samtidigt som det ger nödvändigt utrymme för föräldrarnas behov av flexibilitet. Utskottet noterar att införandet av den första respektive andra reserverade månaden hade olika effekt på uttaget av föräldrapenning. Utskottet vill därför understryka vikten av att regeringen noga följer upp reformens effekter ut­tag av föräldrapenning, men även ur ett bredare perspektiv. Utskottet noterar även att regeringen avser se över hur användningen av föräldraförsäkringen kan underlättas för stjärnfamiljer.

Med det anförda tillstyrker utskottet regeringens förslag och avstyrker motionerna 2015/16:29 (M, C, KD) och 2015/16:31 (SD) om avslag på pro­positionen. Utskottet avstyrker även motionerna 2015/16:1923 (M), 2015/16:2100 (SD) yrkande 1, 2015/16:2130 (SD), 2015/16:2899 (SD) yrkande 4, 2015/16:3095 (SD) yrkande 13, 2015/16:2569 (KD) yrkande 9, 2015/16:1994 (KD) yrkande 10 och 2015/16:19 (V).

Reservationer

 

 

1.

En mer jämställd föräldrapenning, punkt 1 (M, SD, C, KD)

 

av Mikael Cederbratt (M), Markus Wiechel (SD), Lars-Arne Staxäng (M), Solveig Zander (C), Lotta Finstorp (M), Linus Bylund (SD), Roland Utbult (KD) och Tina Ghasemi (M).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till

1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

2. lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

 

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:29 av Johan Forssell m.fl. (M, C, KD) och

2015/16:31 av Linus Bylund (SD) samt

avslår proposition 2014/15:124 punkterna 1 och 2.

Ställningstagande

Föräldrapenningen bör stödja och underlätta för föräldrarna i deras vardag. Föräldraförsäkringen måste också ge goda förutsättningar för familjens fria val och tid tillsammans. Regeringens förslag går i motsatt riktning och bör därför avslås.

 

 

2.

Helt individualiserad föräldrapenning, punkt 2 (V)

 

av Wiwi-Anne Johansson (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:19 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V).

 

Ställningstagande

Dagarna inom föräldrapenningen bör delas lika mellan föräldrarna, utan möj­lighet att överlåta dagar, dvs. en helt individualiserad föräldraförsäkring. En individualiserad föräldrapenning skulle inte bara förbättra kvinnors hälsa och livsinkomst. Den skulle också minska kostnaderna för garantipension till dem som inte kan leva på den pension de tjänat ihop. Vidare skulle en sådan för­ändring vara den enskilda reform som skulle bidra mest till att göra kvinnor och män jämställda på arbetsmarknaden och i familjelivet. Regeringen konstaterar också i propositionen att dagens ojämlika uttag av föräldraförsäkringen har stora negativa konsekvenser för kvinnors sjukskriv­ningar och löneinkomster och därmed även för deras pensioner. Trots det föreslår regeringen bara ett litet steg mot en jämnare fördelning av föräldrale­digheten. Vänsterpartiet anser att det redan nu finns tillräckligt med kunskap för att föreslå förändringar av föräldraförsäkringen i syfte att uppnå ett helt jämställt uttag av föräldrapenningen.

 

 

3.

Avskaffad kvotering inom föräldrapenningen, punkt 3 (SD)

 

av Markus Wiechel (SD) och Linus Bylund (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2100 av Julia Kronlid (SD) yrkande 1,

2015/16:2130 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2015/16:2899 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 4 och

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 13 och

avslår motionerna

2015/16:1923 av Patrick Reslow (M),

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 10 och

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9.

 

Ställningstagande

Kvoteringen inom föräldraförsäkringen bör tas bort. Möjligheterna för föräld­rarna att välja efter eget tycke bör stärkas. Alla föräldrar har inte möjlighet att vara hemma en längre tid med sina barn. Bland annat kan det vara svårt för både egenföretagare och studenter att nyttja de dagar de inte kan föra över till sin partner. Resultatet kan för barnet vara en ofrivilligt förkortad första tid hemma.

 

 

 

 

 

4.

Avskaffad kvotering inom föräldrapenningen, punkt 3 (KD)

 

av Roland Utbult (KD).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 10 och

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9 och

avslår motionerna

2015/16:1923 av Patrick Reslow (M),

2015/16:2100 av Julia Kronlid (SD) yrkande 1,

2015/16:2130 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2015/16:2899 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 4 och

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 13.

 

Ställningstagande

Barn behöver knyta an till båda föräldrarna, och det måste finnas möjlighet till mer tid tillsammans med barnen. Hur föräldrapenningen ska fördelas är dock inte en politisk fråga, utan det är föräldrarna gemensamt som ska få avgöra hur dagarna ska fördelas. Alla dagar ska fritt kunna överlåtas, och det ska inte finnas någon kvotering i föräldraförsäkringen.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

Följdmotionerna

2015/16:19 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till förändring av föräldrapenningen så att uttaget av dagar blir jämställt och delas lika mellan föräldrarna, utan möjlighet att överlåta dagar, dvs. en individualiserad föräldraförsäkring, och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:29 av Johan Forssell m.fl. (M, C, KD):

Riksdagen avslår propositionen.

2015/16:31 av Linus Bylund (SD):

Riksdagen avslår proposition 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning.

Motioner från allmänna motionstiden 2015/16

2015/16:1923 av Patrick Reslow (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en förändring av de öronmärkta dagarna i föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD):

10.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avfärda kvotering i föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen

2015/16:2100 av Julia Kronlid (SD):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa all kvotering inom föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:2130 av Linus Bylund m.fl. (SD):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föräldraledigheten ska delas upp enligt föräldrarnas egen önskan och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD):

9.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föräldraförsäkringen inte ska vara tvångskvoterad och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:2899 av Paula Bieler m.fl. (SD):

4.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kvotering av föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD):

13.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att helt avkvotera föräldraförsäkringen och återge makten till familjerna och tillkännager detta för regeringen.

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

 


1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-10-13
Justering: 2015-11-03
Trycklov: 2015-11-06
Reservationer 4
Betänkande 2015/16:SfU5

En mer jämställd föräldrapenning (SfU5)

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern. Det innebär att antalet dagar med föräldrapenning som är reserverade för en förälder och inte kan avstås till den andra föräldern, ökar från 60 till 90 dagar. Som en följd av detta ändras också reglerna om jämställdhetsbonus. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till tre motioner som väckts med anledning av förslaget om föräldrapenning och sju motionsförslag från allmänna motionstiden 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-10
Debatt i kammaren: 2015-11-11
4

Beslut

Beslut: 2015-11-11
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 november 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En mer jämställd föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:29 av Johan Forssell m.fl. (M, C, KD) och

2015/16:31 av Linus Bylund (SD) samt

bifaller proposition 2014/15:124 punkterna 1 och 2.

Reservation 1 (KD, C, M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 99 0 0 14
M 0 75 0 9
SD 0 41 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 158 149 0 42


2. Helt individualiserad föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:19 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V).

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 99 0 0 14
M 75 0 0 9
SD 41 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 288 19 0 42


3. Avskaffad kvotering inom föräldrapenningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 10,

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9,

2015/16:1923 av Patrick Reslow (M),

2015/16:2100 av Julia Kronlid (SD) yrkande 1,

2015/16:2130 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2015/16:2899 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 4 och

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 99 0 0 14
M 75 0 0 9
SD 0 41 0 7
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 252 41 14 42