Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

En hållbar rovdjurspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU7

Nya mål för rovdjurspolitiken (MJU7)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag till nya mål för rovdjurspolitiken. Det övergripande och långsiktiga målet ska vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektivet. Detta samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur och hänsyn tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. För de aktuella rovdjursstammarna finns det mer detaljerade mål med bland annat referensvärden för populationsstorlek och utbredningsområde.

Riksdagen godkände även en toleransnivå för skador på ren orsakade av stora rovdjur. Toleransnivån ska vara maximalt 10 procent räknat på samebyns faktiska renantal.

Datum för beslutet: 10 december 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:MJU7 (pdf, 310 kB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik tillsammans med 3 följdmotioner med 39 yrkanden. Därutöver behandlar utskottet 20 yrkanden från den allmänna motionstiden 2013.

I propositionen föreslår regeringen att det övergripande och långsiktiga målet för rovdjurspolitiken ska vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas. Regeringen föreslår mål för de nämnda rovdjursstammarna med bl.a. referensvärden för populationsstorlek och utbredningsområde. Toleransnivån för skador på ren orsakade av stora rovdjur föreslås vara maximalt 10
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-24
Justering: 2013-11-28
Betänkande publicerat: 1899-01-01
Trycklov: 2013-11-29
Reservationer 28
Betänkande 2013/14:MJU7
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-05
4

Beslut

Beslut: 2013-12-10
20 förslagspunkter, 16 acklamationer, 4 voteringar