EG:s bevisupptagningsförordning

Justitieutskottets betänkande 2002/03:JUU14

EG:s bevisupptagningsförordning (JuU14)

Riksdagen beslutade om ny lag och lagändringar med anledning av EG:s bevisupptagningsförordning. Bevisupptagningsförordningen är direkt tillämplig i svenska domstolar men kräver vissa kompletteringar som regleras i den nya lagen. Förordningen ska underlätta för den som har en privaträttslig tvist i en medlemsstat inom EU och som behöver hjälp med bevisupptagning i en annan medlemsstat. Bevisupptagningsförordningen började gälla den 1 juli 2001 och ska tillämpas fullt ut fr.o.m. den 1 januari 2004 då lagstiftningen ovan träder i kraft.

Datum för beslutet: 14 maj 2003
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Betänkande 2002/03:JUU14 (doc, 68 kB)
Justitieutskottets betänkande
2002/03:JUU14

EG:s bevisupptagningsförordning


Utskottets förslag till riksdagsbeslut
1. EG:s bevisupptagningsförordning

Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om EG:s förordning om bevisupptagning i
mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
med ändringarna att efter ordet "mellan" i 1 §
lägga till ordet "medlemsstaternas" och att ordet
"förordningen" i 5 § ersätts med "förordning (EG)
nr 1206/2001",
b)  lag  om ändring i lagen (1946:816)  om
bevisupptagning åt utländsk domstol, och
c) lag om ändring  i  lagen  (1946:817) om
bevisupptagning vid utländsk domstol.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:76.Stockholm den 29 april och 6 maj 2003

På justitieutskottets vägnar


Johan Pehrson

Susanne Eberstein
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Johan
Pehrson  (fp)[1]1, Susanne Eberstein (s), Alice
Åström (v), Margareta Sandgren (s), Beatrice Ask
(m), Lennart Nilsson (s), Helena Zakariasén (s),
Ragnwi Marcelind (kd)[2]1, Elisebeht Markström (s),
Jeppe Johnsson (m), Yilmaz Kerimo (s), Torkild
Strandberg (fp), Johan Linander (c), Göran Norlander
(s), Cecilia Magnusson (m), Joe Frans (s)[3]1, Leif
Björnlod (mp), Kerstin Andersson (s)[4]2, Karin
Granbom (fp)[5]2 och Peter Althin (kd)[6]2.

**FOTNOTER**
[1]:1 Endast punkt a)
[2]:² Dock ej punkt a)
[3]:
[4]:
[5]:
[6]:
2002/03

JuU14Redogörelse för ärendetÄrendet och dess beredning


Europeiska unionens råd antog den 28 maj 2001
förordningen (EG) nr 1206/2001 om samarbete mellan
medlemsstaternas   domstolar   i   fråga  om
bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller
kommersiell  natur (bevisupptagningsförordningen).
Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2001 och
skall tillämpas fullt ut fr.o.m. den 1 januari 2004.
Förordningen   är  publicerad  i  Europeiska
gemenskapernas officiella  tidning  (EGT L 174,
27.6.2001, s. 1, Celex 32001R1206), se bilaga 3.

Bevisupptagningsförordningen är till alla delar
bindande och direkt tillämplig i Sverige. Den skall
alltså inte genomföras genom nationell normgivning.
Bevisupptagningsförordningen  kräver  dock  vissa
kompletterande författningsbestämmelser. För detta
syfte  utarbetades  inom  Justitiedepartementet
promemorian  EG:s  bevisupptagningsförordning.  I
promemorian föreslås bl.a. en ny lag som innehåller
nödvändiga  kompletterande  bestämmelser  till
bevisupptagningsförordningen.
Promemorian  har remissbehandlats.  Remissvaren
finns tillgängliga  i Justitiedepartementet (dnr
Ju2002/4577/DOM).
Lagrådet har föreslagit  en  ändring  av den
föreslagna bestämmelsen om direkt bevisupptagning i
en  annan  medlemsstat.  Regeringen har i allt
väsentligt beaktat Lagrådets synpunkter.
Utskottets övervägandenUtskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen bifaller
propositionen.
Bevisupptagningsförordningen  syftar  till  att
underlätta för den som har en privaträttslig tvist i
en medlemsstat inom EU och som behöver hjälp med
bevisupptagning i en annan medlemsstat. Förordningen
trädde, som nämnts ovan, i kraft den 1 juli 2001 och
skall tillämpas fullt ut fr.o.m. den 1 januari 2004
då den i detta ärende föreslagna lagstiftningen
träder i kraft.

I bevisupptagningsförordningen  finns  en  rad
bestämmelser  som  syftar  till  att underlätta
gränsöverskridande bevisupptagning. En av dessa är
en bestämmelse om att domstolarna skall kommunicera
direkt med varandra i stället för att som ofta sker
i dag via en centralmyndighet. Andra bestämmelser
syftar till att effektivisera samarbetet genom att
förordningen  erbjuder  praktiska  hjälpmedel.
Förordningen tillhandahåller ett antal flerspråkiga
formulär som skall användas vid kommunikationen
mellan domstolarna. I syfte att underlätta och
påskynda kommunikationen skall domstolarna använda
sig  av  modern teknik. För att  effektivisera
handläggningen  av  ett  bevisupptagningsärende
innehåller förordningen dessutom en rad tidsfrister
inom vilka nödvändiga åtgärder skall vidtas.
Förordningen skall tillämpas i mål och ärenden av
civil eller kommersiell natur, när en domstol i en
medlemsstat  enligt  sin nationella lagstiftning
anmodar en behörig domstol i en annan medlemsstat
att ta upp bevisning eller när den begär att få ta
upp bevisning direkt i en annan medlemsstat. Det
förutsätter således att det  finns stöd i den
nationella lagstiftningen för att en domstol skall
kunna antingen begära att en annan domstol skall
verkställa en framställan eller för att den skall
kunna begära att få ta upp bevisning direkt i en
annan medlemsstat. Härutöver krävs att bevisningen
är avsedd att användas i ett inlett eller planerat
rättsligt förfarande.
Verkställighet  kan  vägras  för det fall en
framställning   ligger  utanför  förordningens
tillämpningsområde.
Bevisupptagningsförordningen    kommer   att
aktualiseras i de svenska domstolarna i två olika
situationer. Den ena situationen är när det i en
svensk process finns ett behov av bevisupptagning i
någon  annan medlemsstat. Den andra situationen
uppkommer när en domstol i en annan medlemsstat gör
en framställning om bevisupptagning vid en svensk
domstol. Förordningen kommer också att aktualiseras
vid de centrala  organ  eller  andra  behöriga
myndigheter som enligt förordningen har att ta
ställning  till  framställningar  om  direkt
bevisupptagning.  Vissa  frågor är självständigt
reglerade i förordningen. Andra bestämmelser är
sådana att de inte kan tillämpas om det inte finns
stöd i den nationella lagstiftningen.
Bevisupptagningsförordningen är direkt tillämplig
och skall därför inte införas i svensk rätt. Det är
dock nödvändigt att införa vissa kompletterande
bestämmelser. Dessa bör enligt regeringen regleras i
en ny separat lag.
Det  behövs  enligt  regeringen kompletterande
lagbestämmelser om bl.a. vilka svenska domstolar som
skall vara behöriga att begära bevisupptagning i en
annan medlemsstat och också om vilka domstolar som
skall vara behöriga att ta emot begäran från andra
medlemsstater. Vidare behöver det uttryckligen ges
en rätt för parter och ombud att närvara vid
bevisupptagning i en annan medlemsstat. Slutligen
behövs följdändringar i ett par andra lagar.
I propositionen aviserar regeringen att den kommer
att utse Justitiedepartementet till det centrala
organ som enligt artikel 3 i bevisförordningen skall
finnas.
Det har inte väckts någon motion med anledning av
propositionen.
Utskottet delar regeringens uppfattning att det är
lämpligt  att reglera de kompletterande svenska
bestämmelserna till bevisupptagningsförordningen i
en ny lag. Utskottet tillstyrker propositionen. I
förtydligande syfte bör dock ett tillägg göras både
i 1 och 5 §§ i den nya lagen.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

I  proposition  2002/03:76   har  regeringen
(Justitiedepartementet) föreslagit att  riksdagen
antar regeringens förslag till

1. lag om EG:s förordning om bevisupptagning i mål
och ärenden av civil eller kommersiell natur,

2.  lag  om  ändring  i  lagen  (1946:816) om
bevisupptagning åt utländsk domstol, och

3.  lag  om  ändring i lagen (1946:817)  om
bevisupptagning vid utländsk domstol.
Bilaga 2

Regeringens lagförslag


Bilaga 3

EG:s bevisupptagningsförordning

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-04-03
Justering: 2003-04-29
Betänkande publicerat: 2003-05-07
Trycklov: 2003-05-06
Betänkande 2002/03:JUU14

EG:s bevisupptagningsförordning (JuU14)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ny lag och lagändringar med anledning av EG:s bevisupptagningsförordning. Bevisupptagningsförordningen är direkt tillämplig i svenska domstolar men kräver vissa kompletteringar som regleras i den nya lagen. Förordningen ska underlätta för den som har en privaträttslig tvist i en medlemsstat inom EU och som behöver hjälp med bevisupptagning i en annan medlemsstat. Bevisupptagningsförordningen började gälla den 1 juli 2001 och ska tillämpas fullt ut fr.o.m. den 1 januari 2004 då lagstiftningen som föreslås ovan träder i kraft.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-05-14
4

Beslut

Beslut: 2003-05-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EG:s bevisupptagningsförordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:76.