Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU21

Nya regler för djurförsök (MJU21)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Djurskyddslagen ändras som en anpassning till ett EU-direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Ändringarna innebär bland annat följande.

  • Definitionen av djurförsök utvidgas till att omfatta bevarande av en stam av djur med förändrad arvsmassa.
  • Djurförsök ska klassificeras efter svårhetsgrad.
  • Av ett tillstånd att använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur ska det framgå vem som innehar tillståndet. Det ska också framgå vem eller vilka som är föreståndare och vilken veterinär eller expert som är knuten till verksamheten.
  • Den som innehar tillståndet ska ha ansvaret för att reglerna följs.
  • Det ska vara möjligt att återkalla ett godkännande att använda djur i djurförsök.
  • Den som överträder bestämmelser om kompetens och metoder vid infångande av vilt levande djur avsedda att användas som försöksdjur ska kunna straffas.
  • Den djurförsöksetiska prövningen bör finansieras med avgifter.

En central djurförsöksetisk nämnd inrättas. De nuvarande djurförsöksetiska nämnderna ska i fortsättningen kallas regionala djurförsöksetiska nämnder. Den centrala nämnden ska pröva beslut av de regionala nämnderna som har överklagats. Den centrala nämnden ska även i efterhand utvärdera genomförda djurförsök. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2013.

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen med anledning av en motion från allmänna motionstiden 2011. Det saknas inom EU stöd för krav på märkning av kött från djur som slaktats utan bedövning. Det är mycket otillfredsställande. Regeringen bör driva frågan om konsumenternas rätt att genom märkning få denna information.

Datum för beslutet: 13 juni 2012
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Med bifall till motion 2011/12:MJ368 föreslår utskottet ett tillkännagivande om märkning av kött från djur som har slaktats utan bedövning. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2011/12:MJU21 (pdf, 923 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:138 Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Med anledning av propositionen har fyra följdmotioner med sammanlagt 16 yrkanden väckts. I betänkandet behandlar utskottet även 67 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011 som rör djurskydd och djurhälsovård.

Propositionen innehåller förslag till ändringar i djurskyddslagen (1988:534) som syftar till att fullt ut genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Ändringarna innebär bl.a. följande. Definitionen av djurförsök utvidgas till att omfatta bevarande av en stam av djur med förändrad arvsmassa. Det införs ett krav på att djurförsök ska klassificeras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

48 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-10
Justering: 2012-05-31
Betänkande publicerat: 2012-06-04
Trycklov: 2012-06-04
Reservationer 23
Betänkande 2011/12:MJU21
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-13
4

Beslut

Beslut: 2012-06-13
24 förslagspunkter, 20 acklamationer, 4 voteringar