Civilutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställningar om anslag för budgetåret 1971/72 till lokala skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna jämte motion

Civilutskottets betänkande 1971:CU10

Ärendet är ej beslutat

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Betänkande 1971:CU10 (pdf, 182 kB)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Civilufskottets betänkande nr 10 år 1971           CU 1971:10

Nr 10

Civilutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverks­propositionen gjorda framställningar om anslag för budgetåret 1971/ 72 till lokala skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna jämte motion.

DRIFTBUDGETEN

TOLFTE HUVUDTITELN

1. Lokala skattemyndigheterna. Kungl. Maj:t har i propositionen nr 1, bilaga 14 (under litt. B, s. 9-115, i utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för den 4 januari 1971) föreslagit riksdagen att till Lokala skattemyndigheterna för budgetåret 1971/72 anvisa ett förslags­anslag av 126 881 000 kr.

I motionen nr 1175 av herr Schött m. fl. har hemställts att riksdagen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 1 (bilaga 14), lokala skatte­myndigheter, måtte besluta sådan förstärkning av de lokala skattemyn­digheternas personal att myndigheterna får möjlighet att fullgöra sina arbetsuppgifter i samband med den planerade nya lagstiftningen om skattebrott.

Över motionen har skatteutskottet på därom gjord framställning av­givit i bilaga till detta betänkande intaget yttrande.

Utskottet. Kungl. Maj:ts förslag innebär bl. a. att medel beräknats för en förstärkning av de lokala skattemyndighetema från och med den 1 juli 1971 med 48 fögderiassistenter och 26 kvalificerade biträden att -enligt den länsstyrelsevis gjorda redovisningen - placeras vid 33 av de 122 lokala skattemyndighetema.

Kungl. Maj:t har sedermera i proposition 1971: 10 med förslag tUl skattebrottslag m. m. föreslagit en reform av påföljdssystemet i fråga om överträdelse av skatte- och avgiftsförfattningar, avsedd att träda i kraft den 1 januari 1972. Förslaget innebär bl. a. att de lokala skatte­myndigheterna skall besluta om skattetillägg och förseningsavgifter på grandval av material som börjar bli tillgängligt under andra kvartalet 1972. I anledning av att lagrådet (s. 349) föratsatt att dessa myndig­heter erhåller kvalificerad personal och tiUgång till biträden med juri­disk utbildning har chefen för finansdepartementet (s. 363-364) erinrat om myndigheternas, inte minst chefernas, kompetens för de nya upp-

Riksdagen 1971.19 saml. Nr 10


 


CU 1971:10                                                             2

gifterna och hänvisat till den enligt ovan i statsverkspropositionen före­slagna personalförstärkningen. Propositionen 1971: 10 jämte motioner kommer att behandlas i skatteutskottets betänkande 1971: 16.

Hemställan i motionen nr 1175 om en ytterligare, inte preciserad, förstärkning av de lokala skattemyndigheternas personal utgår från me­ningen att Kungl. Maj:ts förslag till personalförstärkningar inte medger att den nya grannlaga arbetsup]5giften kan få den noggranna och kvali­ficerade handläggning som erfordras. Vidare anförs att arbetssituationen länge varit hårt pressad och att personaltillgången inte lämnat utrymme för en önskvärd information om från årsskiftet gällande nya skatte­regler.

Skatteutskottet har i enhälligt yttrande över motionen (bilaga) funnit att de lokala skattemyndigheterna bör ha möjlighet att vid introduktio­nen av det nya avgiftssystemet tillfredsställande fullgöra sina arbetsupp­gifter inom ramen för de i statsverkspropositionen föreslagna personal­förstärkningarna. Skatteutskottet har emellertid förutsatt att möjlighet finns till en tUlfällig personalförstärkning om detta visar sig nödvändigt.

Civilutskottet har inte funnit anledning frångå skatteutskottets nämn­da bedömningar för nästkommande budgetår. Med hänsyn därtill och då medelsberäkningen i övrigt - >ari ingår bl. a. 502 000 kr. till Kungl. Maj:ts disposition - inte gett anledning tiU erinran tillstyrker utskottet Kungl. Maj:ts förslag.

Utskottet hemställer

att riksdagen med bifaU till Kungl. Maj:ts förslag och med avslag å motionen 1971: 1175 itiU Lokala skattemyndigheterna för bud­getåret 1971/72 anvisar ett förslagsanslag av 126881000 kr.

2. Kronofogdemyndigheterna. Utskottet tillstyrker Kungl.  Maj:ts för­slag (under litt. B, s. 9-115) och hemstäUer

att riksdagen till Kronofogdemyndigheterna för budgetåret 1971/72 anvisar ett förslagsanslag av 118 182 000 kr.

Stockholm den 16 mars 1971

På civilutskottets vägnar

ERIK GREBÄCK

Närvarande: herrar Grebäck (c), Bergman (s). Almgren (s), Tobé (fp), Kristiansson i Örkelljunga (s), fröken Ljungberg (m), herrar Lindkvist (s), Henrikson (s), fru Olsson i Hölö (c), herrar Engström (vpk), Jade­stig (s), Åkerfeldt (c). Ångström (fp), Adolfsson (m) och Persson i Karl­stad (s).


 


CU 1971:10                                                                            3

Särskilt yttrande

beträffande anslag till Lokala skattemyndigheterna av fröken Ljung­berg (m) och herr Adolfsson (m) som anför:

»Skall en skattebrottslag, som bl. a. innebär påföljder i form av admi­nistrativa avgifter, fastställda i första hand av de lokala skattemyndig­hetema, kunna mötas med tilltro till rättssäkerheten är en förutsättning att reformen underbyggs av en genomtänkt administrativ organisation. Vi delar lagrådets uppfattning, vilken också tagit sig uttryck i motionen nr 1175 av herr Schött m. fl., nämligen att tillämpningen av de nya be­stämmelserna torde komma att ställa avsevärda krav på de lokala skatte­myndigheterna. Vi har dock kunnat biträda utskottets bedömning i den­na fråga, därför att den uttryckligen gäller förhållandena för nästkom­mande budgetår. Det synes oss emellertid angeläget att understryka nöd­vändigheten av att civildepartementet noga följer utvecklingen, så att full klarhet kan föreligga nästkommande år om vidtagna åtgärder både i fråga om personella och ekonomiska resurser är till fyllest för att till­godose det rättstrygghetskrav, som är inbyggt i reformen.»


 


CU 1971:10                                                              4

Skatteutskottets yttrande nr 1 år 1971                    Bilaga

Till civilutskottet

Civilutskottet har begärt yttrande från skatteutskottet över motionen 1971: 1175, vari hemställs om sådan förstärkning av de lokala skatte­myndigheternas personal - utöver vad som förordas i bUaga 14 tUl årets statsverksproposition - att dessa myndigheter får möjlighet att fullgöra sina i propositionen 1971: 10 föreslagna nya arbetsuppgifter avseende skattetUlägg och förseningsavgifter.

Med anledning härav får skatteutskottet anföra följande.

Den i propositionen 1971: 10 föreslagna reformeringen av sanktions­systemet vid försummelser mot skatte- och avgiftsförfattningarna inne­bär bl. a., att administrativa påföljder i form av skatte- eller avgiftstUl-lägg och förseningsavgifter skall införas fr. o. m. den 1 januari 1972 i stället för eller vid sidan av de judiciella sanktionerna. Enligt förslaget skall den lokala skattemyndighiten vara beslutande organ i fråga om skattetillägg och förseningsavgifter med anledning av taxeringsnämnds beslut rörande inkomst- och förmögenhetstaxeringen. Det föreslagna av­giftssystemet irmebär, att avgifter i regel skall påföras skattskyldiga, som lämnat oriktiga uppgifter i självdeklarationen eller inkommit med dekla­rationen för sent, att schablonregler skall tillämpas för avgiftspåföringen och att avgifterna skall utgå utan hänsyn till uppsåt eller oaktsamhet från den skattskyldiges sida. Innan beslut fattas om påföring av avgift skall den skattskyldige beredas tUlfälle att yttra sig. Under vissa förut­sättningar äger den lokala skattemyndigheten meddela befrielse från eller nedsättning av avgift. Myndighetens arbete skall vara avslutat se­nast den 1 oktober taxeringsåret. I särskilda fall kan dock beslutstiden förlängas till den 15 december samma år.

Utskottet delar departementschefens uppfattning att lokal skattemyn­dighet bör vara första instans i frågor som rör skattetillägg och förse­ningsavgifter vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen. En sådan ordning är vid nuvarande taxeringsorganisation i första instans enligt utskottets bedömande nödvändig med hänsyn till att huvuddelen av gmndmaterialet för avgiftspåföjingen under den ifrågavarande hand­läggningstiden för\'aras hos den lokala skattemyndigheten.

Det är självfallet angeläget att de lokala skattemyndigheterna har tUl-gång till kvalificerad personal för handläggningen av avgiftsärendena och att riksskatteverket, på sätt förutsatts i proposition 1971: 10, utfärdar anvisningar för att underlätta bedömningen och åstadkomma en likfor­mig och rättvis tillämpning av bestämmelserna.

Departementschefen har i propositionen framhållit att de föreslagna befrielsegmndema bör tUlämpas generöst i inledningsskedet, vilket torde medföra att tillämpningen av bestämmelsema i vart faU övergångsvis blir


 


CU 1971:10                                                              5

förhållandevis enkel.

De informationer rörande ratinema för handläggningen av avgifts-ärendena, som utskottet inhämtat från finans- och civUdepartementen, ger vid handen att de lokala skattemyndigheterna bör ha möjlighet att vid introduktionen av det nya avgiftssystemet tillfredsställande fullgöra sina arbetsuppgifter inom ramen för de i årets statsverksproposition före­slagna personalförstärkningarna. Utskottet fömtsätter emellertid att, om det visar sig nödvändigt, erforderlig personal från länsstyrelsen tUlfäl-ligtvis förordnas att biträda de lokala skattemyndigheterna vid hand­läggningen av de ifrågavarande ärendena.

Det är givetvis svårt att f. n. exakt bedöma hur stora arbetsinsatser, som på längre sikt krävs av de lokala skattemyndighetema för att till­godose syftet med de förslag som framlagts i propositionen. Frågan om personalbehovet bör därför omprövas, om erfarenheterna från det första året visar att de lokala skattemyndigheterna med den nu förutsatta or­ganisationen inte kan fullgöra de nya uppgifterna på ett från rättsäker­hetssynpunkt tUlfredsställande sätt.

Stockholm den 9 mars 1971

På skatteutskottets vägnar

ERIK BRANDT

Närvarande: herrar Brandt (s), Magnusson i Borås (m), fmar Nettel-brandt (fp), Holmqvist (s), herrar Kristenson (s). Josefson i Arrie (c), Wämberg (s), Larsson i Umeå (fp), Carlstein (s), Nilsson i Trobro (m), Wikner (s), Stadling (s), Olof Johansson i Stockholm (c). Björk i Gävle (c) och fru Normark (s).


 


 


 

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut