Beskattning av andelsbyten vid utflyttning

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2009

Beslut

Nya regler om beskattning av andelsbyten vid utflyttning (SkU16)

Reglerna för beskattning av andelsbyten vid utflyttning ska ändras, enligt ett beslut av riksdagen. Ett andelsbyte sker när ett företag köper ett annat och erbjuder till exempel aktier som betalning. Lagändringen innebär att säljaren inte ska beskattas vid flytt inom det Europiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vinsten ska i stället beskattas då säljaren inte längre är bosatt inom EES. Lagändringen är en anpassning till EG-rätten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-05
Justering: 2009-11-05
Betänkande publicerat: 2009-11-09
Trycklov: 2009-11-09
Betänkande 2009/10:SkU16

Nya regler om beskattning av andelsbyten vid utflyttning (SkU16)

Reglerna för beskattning av andelsbyten vid utflyttning ska ändras, enligt ett förslag från regeringen. Ett andelsbyte sker när ett företag köper ett annat och erbjuder till exempel aktier som betalning.

Lagändringen innebär att säljaren inte ska beskattas vid flytt inom det Europiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vinsten ska i stället beskattas då säljaren inte längre är bosatt inom EES.

Lagändringen är en anpassning till EG-rätten.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-24
4

Beslut

Beslut: 2009-11-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Beskattning av andelsbyten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:24.