Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag

Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2013

Beslut

Möjligheten till avdrag för koncernbidrag begränsas (SkU12)

Möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag begränsas. Syftet är att förhindra skatteplanering mellan företag som beskattas med olika skattesatser under övergången från den tidigare bolagsskattesatsen till den lägre skattesats som gäller från 2013.

Begränsningen innebär att för så stor del av lämnat koncernbidrag som antalet påbörjade månader före den 1 januari 2013 utgör av antalet månader i beskattningsåret får företaget göra avdrag med högst 83,66 procent. För resterande del får företaget göra avdrag utan begränsning.

Lagändringarna ska tillämpas från den 19 april 2013, det vill säga dagen efter det att regeringen lämnade en skrivelse till riksdagen om förslaget. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-14
Justering: 2013-11-21
Betänkande publicerat: 2013-11-21
Trycklov: 2013-11-21
Betänkande 2013/14:SkU12

Möjligheten till avdrag för koncernbidrag begränsas (SkU12)

Möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag begränsas. Syftet är att förhindra skatteplanering mellan företag som beskattas med olika skattesatser under övergången från den tidigare bolagsskattesatsen till den lägre skattesats som gäller från 2013.

Begränsningen innebär att för så stor del av lämnat koncernbidrag som antalet påbörjade månader före den 1 januari 2013 utgör av antalet månader i beskattningsåret får företaget göra avdrag med högst 83,66 procent. För resterande del får företaget göra avdrag utan begränsning.

Lagändringarna ska tillämpas från den 19 april 2013, det vill säga dagen efter det att regeringen lämnade en skrivelse till riksdagen om förslaget. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2014. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-04
4

Beslut

Beslut: 2013-12-05
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:19 och lägger skrivelse 2012/13:149 till handlingarna.