Begränsning av mangan i dieselbränslen

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU3

Begränsning av mangan i diesel (MJU3)

Innehållet av mangan i ämnet MMT i diesel begränsas till att få vara högst 2 milligram per liter. Enligt ett direktiv från EU ska alla medlemsländer införa en sådan begränsning. Idag finns begränsningar när det gäller bensin, men inte för diesel. Även om MMT i praktiken inte förekommer i diesel i Sverige behöver Sverige införa begränsningar för att följa EU:s regler.

De nya reglerna börjar gälla den 16 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Datum för beslutet: 14 oktober 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:MJU3 (pdf, 461 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

2015/16:MJU3

 

Begränsning av mangan i dieselbränslen

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:113 Begränsning av mangan i dieselbränslen. Regeringen föreslår i propositionen att drivmedelslagen (2011:319) ska kompletteras med bestämmelser som begränsar innehållet av metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) i dieselbränslen till högst 2 milligram mangan per liter. Vidare föreslås att hänvisningarna i drivmedelslagen till Svensk Standard uppdateras till att avse de senaste utgåvorna av SS-EN 14214 och SS 155116. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Lagförslaget

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:113.

Stockholm den 17 september 2015

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Matilda Ernkrans

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Matilda Ernkrans (S), Kristina Yngwe (C), Ulf Berg (M), Isak From (S), Johan Hultberg (M), Maria Strömkvist (S), Martin Kinnunen (SD), Åsa Coenraads (M), Jan-Olof Larsson (S), Stina Bergström (MP), Lars Tysklind (FP), Jens Holm (V), Magnus Oscarsson (KD), Marianne Pettersson (S), Johan Büser (S), Jesper Skalberg Karlsson (M) och Runar Filper (SD).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta ärende behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:113 Begränsning av mangan i dieselbränslen. I propositionen föreslås ändringar i drivmedelslagen (2011:319). Regeringens förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1 och regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2. Lagförslagen har granskats av Lagrådet.

Bakgrund

I bränslekvalitetsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG) fastställs hälso- och miljöbaserade tekniska specifikationer för bränslen som är avsedda för motorer med styrd tändning och med kompressionständning, med beaktande av de tekniska kraven för sådana motorer.

Den 23 april 2009 antog Europaparlamentet och rådet direktiv 2009/30/EG om ändring av direktiv 98/70/EG, vad gäller specifikationer för bensin, diesel och gasoljor och införande av ett system för hur växthusgasutsläpp ska övervakas och minskas, om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG, vad gäller specifikationen för bränsle som används av fartyg på inre vattenvägar, och om upphävande av direktiv 93/12/EEG. Genom detta direktiv infördes artikel 8a i bränslekvalitetsdirektivet. Enligt den artikeln ska medlemsstaterna införa en begränsning av metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) i bränslen till högst 2 milligram mangan per liter.

Reglerna i de nämnda direktiven har genomförts genom drivmedelslagen (2011:319) som syftar till att förebygga att bränslen som är avsedda för motordrift skadar eller orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön. För bensin finns tekniska krav angivna i 4–6 §§ drivmedelslagen. De tekniska kraven omfattar även en begränsning av MMT till 2 milligram mangan per liter. Utöver de tekniska kraven för bensin föreskrivs tekniska krav för dieselbränslen i 8–10 §§ drivmedelslagen. Lagen föreskriver dock ingen begränsning av MMT i dieselbränslen.

Europeiska kommissionen framförde den 1 juli 2014 synpunkter på hur Sverige har genomfört dessa regler. Kommissionen anser att Sveriges genomförande av artikel 8a i direktiv 2009/30/EG är bristfälligt eftersom Sverige begränsat förekomsten av mangan endast i bensin men inte i dieselbränslen, trots att artikeln tar sikte även på dieselbränslen.

Regeringskansliet har uppmärksammats på att hänvisningarna i 8 och 9 §§ drivmedelslagen (2011:319) till Svensk Standard bör uppdateras till att avse de senaste utgåvorna av standarderna SS-EN 14214 och SS 155116.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att drivmedelslagen (2011:319) kompletteras med bestämmelser som begränsar innehållet av metylcyklopentadienyl-mangantrikarbonyl (MMT) i dieselbränslen till högst 2 milligram mangan per liter. Vidare föreslås att hänvisningarna till Svensk Standard uppdateras till att avse de senaste utgåvorna av SS-EN 14214 och SS 155116.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

 

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

Sverige har bestämmelser som begränsar innehållet av metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) i bensin till 2 milligram mangan per liter. Någon motsvarande bestämmelse om en begränsning av MMT i dieselbränslen har inte införts. Metalltillsatsen MMT kan användas i bensin för att höja oktantalet men det förekommer inte i praktiken i Sverige. I Sverige används inte heller MMT i dieselbränslen eftersom detta kan försämra dieselbränslets kvalitet och därmed orsaka skador på fordonens motorer och utrustning för utsläppskontroll. Användning av MMT kan också medföra hälsorisker då mangan i stora mängder kan påverka bl.a. nervsystemet.

Europeiska kommissionen har anmärkt på hur Sverige har genomfört artikel 8a i direktiv 2009/30/EG. Kommissionen anser att Sveriges genomförande av artikeln är bristfälligt eftersom Sverige endast begränsat MMT i bensin men inte i dieselbränslen trots att artikeln tar sikte på alla bränslen. Även om MMT i praktiken inte förekommer i diesel är det enligt propositionen nödvändigt att införa en sådan begränsning i det svenska regelverket för att följa EU:s totalharmoniserade krav. Regeringen föreslår därför att innehållet av MMT i dieselbränslen begränsas till högst 2 milligram mangan per liter.

Regeringens föreslår vidare att hänvisningarna till Svensk Standard i 8 och 9 §§ drivmedelslagen (2011:319) uppdateras till att avse de senaste utgåvorna av standarderna SS-EN 14214 och SS 155116.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Utskottets ställningstagande

Några motionsyrkanden har inte framställts med anledning av propositionen. Utskottet ansluter sig till regeringens överväganden och tillstyrker regeringens lagförslag.

 

 

 

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:113 Begränsning av mangan i dieselbränslen:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319).

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

 


 

 

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-08-24
Justering: 2015-09-17
Trycklov: 2015-09-22
Betänkande 2015/16:MJU3

Begränsning av mangan i diesel (MJU3)

Innehållet av mangan i ämnet MMT i diesel begränsas till att få vara högst 2 milligram per liter. Enligt ett direktiv från EU ska alla medlemsländer införa en sådan begränsning. Idag finns begränsningar när det gäller bensin, men inte för diesel. Även om MMT i praktiken inte förekommer i diesel i Sverige behöver Sverige införa begränsningar för att följa EU:s regler.

De nya reglerna börjar gälla den 16 januari 2016. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-10-13
Debatt i kammaren: 2015-10-14
4

Beslut

Beslut: 2015-10-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319).