Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU34

Strängare kontroller av gode män och förvaltare (CU34)

Kontrollen av att personer som ska utses till gode män eller förvaltare är lämpliga skärps. En god man eller förvaltare kan företräda en annan persons intressen om den personen av någon anledning, exempelvis sjukdom eller hög ålder, inte kan sköta sina egna angelägenheter.

Om den som behöver en god man eller förvaltare har föreslagit en person för uppdraget ska denna person som regel utses, om lämplighetskraven är uppfyllda och han eller hon vill åta sig uppdraget. Lämpligheten ska kontrolleras i så stor utsträckning som det behövs. Kommunernas överförmyndare ska ansvara för att gode män och förvaltare får den utbildning de behöver.

För att det ska finnas tillräckligt många gode män och förvaltare förbättras också deras villkor. Ett exempel på det är att den som är god man eller förvaltare ska kunna lämna sitt uppdrag även om en ersättare inte har utsetts, exempelvis vid hot eller våld.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Datum för beslutet: 25 juni 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:CU34 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare och tre motioner som väckts med anledning av propositionen.
I propositionen föreslår regeringen ändringar i föräldrabalken som innebär bl.a. följande. Den person som den enskilde önskar bli företrädd av ska i regel utses till ställföreträdare, och kontrollen av att de som föreslås som ställföreträdare är lämpliga för uppdraget ska skärpas. Överförmyndaren ska erbjuda gode män och förvaltare utbildning. Gode män och förvaltare ska ges en lagreglerad rätt att kunna lämna sitt uppdrag trots att någon ersättare ännu inte har utsetts, exempelvis vid hot eller våld. Ett dödsbo efter en god man eller förvaltare ska kunna få lättnad i sin skyldighet att redovisa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-13
Justering: 2014-06-12
Betänkande publicerat: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-12
Reservationer 8
Betänkande 2013/14:CU34
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-24
4

Beslut

Beslut: 2014-06-25
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar