Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU4

Ny språkpolitik för ett mångspråkigt Sverige (KrU4)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen har fastslagit följande mål för den svenska språkpolitiken. Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige och svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. Alla ska ha rätt till ett språk: att utveckla och tillägna sig svenska, att utveckla och använda det egna modersmålet och minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk. För att stärka den statliga språkvården träder en ny samordnad språkvårdsorganisation i kraft den 1 juli 2006. Den nya myndigheten kommer att bestå av Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) samt Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden och Klarspråksgruppen i Regeringskansliet. En särskild satsning kommer att göras för skolor i utsatta områden med tonvikt på modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk. Läsandet bland barn och unga som inte har svenska som förstaspråk ska uppmuntras och svenskundervisningen för invandrare ska reformeras. Riksdagen fastslår att det är viktigt att myndigheters texter är lätta att förstå och påpekar att det bör vara en självklarhet för myndigheterna att anpassa sin information till mottagarna. Riksdagen sa ja regeringens språkpolitiska proposition.

Datum för beslutet: 7 december 2005
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2005/06:KrU4 (pdf, 426 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2005/06:2 Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik med följdmotioner samt motioner från allmänna motionstiden 2003, 2004 och 2005.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om följande fyra mål för en nationell språkpolitik:

-     Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige.

-     Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk.

-     Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig.

-     Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

Utskottet avstyrker motionsförslag om att svenska språket ska skyddas genom lag samt ett motionsyrkande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

31 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-10-25
Justering: 2005-11-17
Betänkande publicerat: 2005-11-25
Trycklov: 2005-11-25
Reservationer 20
Betänkande 2005/06:KrU4
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-06
4

Beslut

Beslut: 2005-12-07
23 förslagspunkter, 18 acklamationer, 5 voteringar