Avgifter för prövningar enligt EU:s förordning om referensvärden

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 november 2017

Beslut

Förtroendet för den finansiella marknaden ska stärkas med ny EU-förordning (FiU15)

EU:s förordning om referensvärden ska tillämpas i Sverige från och med den 1 januari 2018. För att det ska bli möjligt behöver den svenska lagen anpassas. Bland annat ska en ny lag med kompletterande bestämmelser införas.

Syftet med EU-bestämmelserna är att säkerställa att de index som används som referensvärden för finansiella instrument och avtal, eller för att mäta investeringsfonders resultat, är rättvisande och inte har manipulerats. Finansinspektionen är behörig myndighet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Den nya lagen och ändringarna i lagen om bank- och finansieringsrörelse börjar gälla den 1 januari 2018. Övriga lagändringar börjar gälla den 3 januari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-16
Justering: 2017-11-23
Trycklov: 2017-11-23
Betänkande 2017/18:FiU15

Förtroendet för den finansiella marknaden ska stärkas med ny EU-förordning (FiU15)

EU:s förordning om referensvärden ska tillämpas i Sverige från och med den 1 januari 2018. För att det ska bli möjligt behöver den svenska lagen anpassas. Bland annat ska en ny lag med kompletterande bestämmelser införas.

Syftet med EU-bestämmelserna är att säkerställa att de index som används som referensvärden för finansiella instrument och avtal, eller för att mäta investeringsfonders resultat, är rättvisande och inte har manipulerats. Finansinspektionen är behörig myndighet.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Den nya lagen och ändringarna i lagen om bank- och finansieringsrörelse börjar gälla den 1 januari 2018. Övriga lagändringar börjar gälla den 3 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-28
Debatt i kammaren: 2017-11-29
4

Beslut

Beslut: 2017-11-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om referensvärden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden,
2. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
3. lag om ändring i lagen (2017:679) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
4. lag om ändring i lagen (2017:690) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:4 punkterna 1-4.