Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Avfall och kretslopp

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU8

Regeringen bör arbeta för ändrad prioritering vid marksanering samt mindre skräp i haven (MJU8)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Sverige bör vara drivande inom EU och internationellt när det gäller att minska nedskräpningen i haven. Dessutom bör regeringen se till att mark som är aktuell för bostadsbyggande ska få högre prioritet vid marksanering.

Nedskräpning av haven, som till stor del handlar om plast, är inte bara ett problem globalt utan även när det gäller haven runt Sverige. Därför uppmanade riksdagen regeringen att ta fram regler som bidrar till att minska nedskräpning och spridning av mikroplaster.

När det gäller sanering av förorenad mark prioriteras i dagsläget den mark som är mest förorenad. Riksdagen uppmanade regeringen att även prioritera mark som är av intresse för bostadsbyggande vid marksanering. Miljö- och jordbruksutskottet, som förberett riksdagens beslut, anser att en sådan prioritering är viktig på grund av den rådande bostadsbristen i Sverige.

Datum för beslutet: 12 mars 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Med bifall till motionerna 2014/15:2953 yrkande 14 och 2014/15:2541 yrkande 2 föreslår utskottet två tillkännagivanden om prioritering av områden för sanering av mark respektive stärkt arbete för att minska förekomsten av marint skräp och mikroplaster i våra vattenområden. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:MJU8 (pdf, 406 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet 37 motionsyrkanden om avfall och kretslopp från den allmänna motionstiden 2014/15. Motionerna tar huvudsakligen upp frågor om återvinning av material, omhändertagande av avfall och förorenade områden. Utskottet föreslår ett tillkännagivande om prioritering av områden för sanering av mark och ett tillkännagivande om ett stärkt arbete för att minska förekomsten av marint skräp och mikroplaster i våra vattenområden. Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden i huvudsak med hänvisning till pågående arbete och gällande regelverk. I betänkandet finns 10 reservationer (S, M, SD, MP, C, V, FP, KD).

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Slutna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

33 motioner
2

Beredning

Justering: 2015-02-19
Trycklov: 2015-03-02
Reservationer 10
Betänkande 2014/15:MJU8
3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-10
Debatt i kammaren: 2015-03-11
4

Beslut

Beslut: 2015-03-12
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar