Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2016

Beslut

Begränsningar i passlagen införs (JuU25)

Nya regler för svenska pass

Riksdagen har bestämt nya regler
för att hindra att svenska pass
används på fel sätt.

I fortsättningen ska alla svenskar
kunna få högst tre pass på fem år.
Innan kunde man
få hur många pass som helst.
Dessutom ska pass för barn
gälla under en kortare tid
än vad de gör i dag.

De nya reglerna börjar att gälla
från och med april 2016.

Riksdagen vill även att
de nya reglerna
ska gälla för främlings-pass
och andra rese-dokument.
Riksdagen har därför sagt åt
regeringen att lämna ett sådant
förslag till riksdagen.

Främlings-pass ges till
flyktingar i Sverige som
inte redan har ett pass
från sitt hemland.

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

För att minska missbruket av svenska pass ska begränsningar i passlagen införas från och med april. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Begränsningarna innebär bland annat att svenska medborgare som mest ska kunna få tre pass under en femårsperiod. I dag finns det inte några sådana begränsningar. Förändringen innebär också att giltighetstiden för barnpass förkortas och att ett pass återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas.

Riksdagen tycker dock att samma begränsningar borde gälla för andra resehandlingar som utfärdas i Sverige. Det handlar då om främlingspass som Migrationsverket ger till de flyktingar som inte kan få pass från sitt hemland. Det handlar också om resedokument som Migrationsverket utfärdar till statslösa.

I ett tillkännagivande uppmanas därför regeringen att återkomma med ett förslag om begränsningar för även dessa resehandlingar.

Regeringen uppmanas samtidigt att se över regelverket kring uppehållstillståndskort. Riksdagen anser att en översyn bör göras för att motverka missbruk även här.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner om att de föreslagna ändringarna för pass även ska gälla främlingspass och resedokument samt att regelverket ska ses över för att motverka missbruk av uppehållstillståndskort. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-04
Justering: 2016-02-25
Trycklov: 2016-02-26
Reservationer 3
Betänkande 2015/16:JuU25

Justitieutskottet vill ha samma begränsningar för alla pass och resehandlingar (JuU25)

För att minska missbruket av svenska pass ska begränsningar i passlagen införas från och med april. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Begränsningarna innebär bland annat att svenska medborgare som mest ska kunna få tre pass under en femårsperiod. I dag finns det inte några sådana begränsningar. Förändringen innebär också att giltighetstiden för barnpass förkortas och att ett pass återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas.

Justitieutskottet tycker dock att samma begränsningar borde gälla för andra resehandlingar som utfärdas i Sverige. Det handlar då om främlingspass som Migrationsverket ger till de flyktingar som inte kan få pass från sitt hemland. Det handlar också om resedokument som Migrationsverket utfärdar till statslösa.

Justitieutskottet vill också att regeringen ser över regelverket kring uppehållstillståndskort. Översynen bör göras för att motverka missbruk även här enligt utskottet. 

Justitieutskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen. Tillkännagivandet ska gå ut på att regeringen uppmanas att se över uppehållstillståndskorten samt  att den ska återkomma med ett förslag om begränsningar för främlingspass och resedokument.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-01
Debatt i kammaren: 2016-03-02
4

Beslut

Beslut: 2016-03-02
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 mars 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i passlagen (1978:302). 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:81.

2. Begränsningsregel som gäller under längre tid än fem år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3316 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 22 0 0 0
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 296 15 0 38


3. Regeländringarna ska omfatta fler dokument än vanliga pass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att de föreslagna ändringarna för pass även ska gälla främlingspass och resedokument samt att regelverket ska ses över för att motverka missbruk av uppehållstillståndskort och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:3317 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1-3 och

2015/16:3318 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 1.

4. Kontroll av biometrisk information vid alla gränspassager och passkontroller i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3318 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 0 45 0 3
MP 23 0 0 2
C 22 0 0 0
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 266 45 0 38


5. Utvärdering av lagändringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3316 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 22 0 0 0
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 296 15 0 38