Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU4

Riksdagen vill se fler åtgärder mot våldsbejakande extremism (KU4)

Regeringen har redogjort för ett antal åtgärder som ska stärka samhällets arbete mot våldsbejakande extremism. Riksdagen tycker att de är bra men vill se fler åtgärder. Riksdagen tillkännager därför följande till regeringen:

  • Det är viktigt att myndigheter och kommuner har beredskap för att hantera avhoppare som förespråkar våldsbejakande ideologi, eller som har begått grova brott utomlands.
  • Kommuner behöver metoder för att identifiera vilka samfund och organisationer som inte ska få stöd från det allmänna, eftersom de inte lever upp till grundläggande demokrativärderingar.
  • I digitala miljöer, där det förekommer våldsförhärligande budskap för att rekrytera till extremistiska organisationer, är det viktigt att sprida positiva motbudskap.
  • Skolhuvudmännens ansvar för att motverka radikalisering kan behöva förtydligas. Det gäller även för andra som arbetar med barn och unga.
  • Det finns behov av att sprida kunskap om våldsbejakande islamistiska organisationers övergrepp och ideologi. Forum för levande historia skulle förslagsvis kunna genomföra detta.
  • Organisationer och samfund som vill motverka radikalisering bör stärkas och stödjas.
  • Den nationella samordnarens arbete behöver tas till vara och arbetet mot våldsbejakande extremism behöver utvecklas kontinuerligt.
Datum för beslutet: 3 februari 2016
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motion om att identifiera samfund och organisationer som inte bör få stöd från det allmänna. Bifall till motion om att stärka och stödja samfund och organisationer som vill motverka radikalisering. Bifall till motion om att förhindra radikalisering och rekrytering i digitala miljöer. Bifall till motion om beredskap för att hantera avhoppare. Delvis bifall till motion med tillkännagivande om nationell samordnare. Delvis bifall till motion med tillkännagivande om kunskapshöjande åtgärder. Delvis bifall till motion med tillkännagivande om ansvar för skolhuvudmän m.fl. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:KU4 (pdf, 3 MB)Konstitutionsutskottet

s

betänkande
2015/16

:

KU4
Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism
Sammanfattning
Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism till hand­lingarna.
Utskottet föreslår vidare att riksdagen tillkännager för regeringen


      att det är angeläget att det arbete som bedrivs av den nationella sam­ordnaren tas till vara samt att det därutöver finns behov av att kontinuerligt utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism (se avsnittet Nationell samordnare)


      att det finns behov av att sprida kunskap om våldsbejakande islamistiska organisationers övergrepp och ideologi samt att uppgiften att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

4 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-10-13
Justering: 2016-01-26
Trycklov: 2016-01-28
Reservationer 6
Betänkande 2015/16:KU4
3

Debatt

Bordläggning: 2016-02-02
Debatt i kammaren: 2016-02-03
4

Beslut

Beslut: 2016-02-03
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar