Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010

Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU6

AP-fonderna fortsatte återhämta sig efter finanskrisen (FiU6)

Regeringen har redovisat AP-fondernas verksamhet till och med 2010. AP-fonderna fungerar som buffertar som ska utjämna svängningarna mellan pensionsavgifterna och de utbetalda pensionerna. Fonderna fortsatte under 2010 att återhämta de stora förluster som gjordes under finanskrisen 2008-2009. För första gången sedan 2007 var buffertfondernas samlade bidrag till finansieringen av pensionssystemet positivt. Detta eftersom avkastningen sedan 2001 var större under 2010 än uppräkningen av inkomstindex under samma period. Finansutskottet konstaterar att fondernas avkastning varierat kraftigt sedan fondernas nya placeringsregler infördes för snart tio år sedan. Marknaderna har under perioden varit extremt turbulenta och fonderna har inte gett den kontinuerliga och stabila avkastning man tänkte sig när man skapade systemet. Utskottet välkomnar därför den utredning om AP-fondernas regelverk som regeringen tillsatte hösten 2011. Utredningen har till huvuduppgift att utvärdera Första-Fjärde AP-fondernas uppdrag och placeringsregler mot bakgrund av fondernas förvaltning de senaste tio åren och ändrade marknadsförutsättningar. Utredningen ska även utvärdera Sjätte AP-fondens verksamhet. Utskottet välkomnar också att utredningen ska undersöka fondernas effektivitet och närmare analysera kostnadsutvecklingen i fonderna. Utskottet har följt AP-fondernas kostnader sedan början av 2000-talet. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Datum för beslutet: 30 november 2011
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. avslag på motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2011/12:FiU6 (pdf, 166 kB)
Sammanfattning

Utskottet behandlar regeringens skrivelse 2010/11:130 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010. Förutom att redovisa AP-fondernas verksamhet under 2010 presenterar regeringen bl.a. en utvärdering av fondstyrelsernas långsiktiga strategiska förvaltning 2001–2010 och av fondernas operativa förvaltning under femårsperioden 2006–2010. Vidare redovisar regeringen sin syn på AP-fondernas arbete med riktlinjerna för miljö och etik, riktlinjerna för anställningsvillkor och AP-fondernas arbete för att minska kostnaderna.

Fonderna fortsatte under 2010 att återhämta de stora förluster som gjordes under finanskrisen 2008–2009. Fondernas kapital (inklusive Sjätte AP-fonden) steg under året med knappt 68 miljarder kronor, till sammanlagt 895 miljarder kronor. För första gången sedan 2007
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

4 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-10-27
Justering: 2011-11-15
Betänkande publicerat: 2011-11-17
Trycklov: 2011-11-16
Reservationer 2
Betänkande 2011/12:FiU6
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-11-24
4

Beslut

Beslut: 2011-11-30
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar