Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra IT-politiska frågor

Trafikutskottets betänkande 2010/11:TU20

Ökat konsumentskydd i nya regler för elektronisk kommunikation (TU20)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

EU har uppdaterat två direktiv på området för elektronisk kommunikation. För att genomföra förändringarna i svensk lagstiftning har riksdagen bland annat beslutat: att kraven skärps på innehållet i de avtal som leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, till exempel bredbandsoperatörer, upprättar med konsumenter. att den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster måste erbjuda konsumenter att ingå avtal med en längsta giltighetstid om 12 månader. Den längsta tillåtna inledande bindningstiden i avtal med konsumenter begränsas också till 24 månader. att bestämmelserna om nummerportabilitet, genom vilken en abonnent kan behålla sitt nummer vid byte av operatör, skärps genom att mottagande operatör åläggs en tidsfrist på en arbetsdag för att genomföra bytet. att operatörer ska kunna förpliktas att göra tjänster kompatibla med andra operatörers tjänster. att allmänna kommunikationsnät i byggnader ska kunna utnyttjas gemensamt av flera operatörer. att tillvägagångssätt för att hantera företag med betydande inflytande på en marknad förnyas. Tillsynsmyndigheter ska som huvudregel göra marknadsanalyser minst vart tredje år. att så kallade cookie-filer bara får sparas på datorn om användaren informeras om ändamålet med dem och samtycker. En cookie-fil är en fil med information som läggs in och sparas på den egna datorns hårddisk när man besöker vissa webbplatser. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2011. Riksdagen sa samtidigt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om IT-politiska frågor. Skälet är bland annat redan genomförda insatser och att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna behandlar. Motionerna tar bland annat upp integritetsskyddet inom elektroniska kommunikationer, internationell roaming för datakommunikationstjänster och öppen källkod och öppna standarder.

Datum för beslutet: 18 maj 2011
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2010/11:TU20 (pdf, 3 MB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2010/11:115
Bättre regler för elektroniska kommunikationer
samt 2 följdmotioner som väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlas även andra IT-politiska frågor med utgångspunkt i 34 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2010.

Utskottet föreslår att riksdagen antar dels regeringens förslag till ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation med den ändringen att datumet i övergångsbestämmelserna för när de tillståndsvillkor för användande av radiosändare som beviljats före ikraftträdandet och som inte skulle kunna meddelas efter ikraftträdandet ska upphöra bestäms till den 26 maj 2016, dels regeringens förslag till ändring i marknadsföringslagen (2008:486). Utskottet anser att de föreslagna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-04-28
Justering: 2011-05-05
Betänkande publicerat: 2011-05-10
Trycklov: 2011-05-10
Reservationer 6
Betänkande 2010/11:TU20
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-05-18
4

Beslut

Beslut: 2011-05-18
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar