Alkoholfrågor

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU16

Nej till motioner om alkohol (SoU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om alkohol. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om EU:s alkoholstrategi, langning, privatinförsel av alkohol, alkoholreklam, provsmakning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker, serveringstider på restauranger och mängdrabatter på alkohol.

Datum för beslutet: 10 april 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2012/13:SoU16 (pdf, 143 kB)
2012/13:SoU16 Alkoholfrågor

Socialutskottets betänkande

2012/13:SoU16

Alkoholfrågor

Sammanfattning

I betänkandet behandlas 55 motionsyrkanden på alkoholområdet från den allmänna motionstiden 2011 respektive 2012. Utskottet föreslår att 41 av dessa behandlas förenklat eftersom de tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden, främst mot bakgrund av pågående arbete på området.

I betänkandet finns fyra reservationer och fyra särskilda yttranden.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

EU-strategi

 

Riksdagen avslår motion

2011/12:So414 av Jan Lindholm och Mehmet Kaplan (båda MP).

Reservation 1 (MP)

2.

Langning

 

Riksdagen avslår motion

2011/12:So262 av Christer Akej (M).

3.

Privatinförsel

 

Riksdagen avslår motionerna

2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 38,

2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg (S) yrkande 8,

2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 12,

2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 5,

2012/13:So408 av Per Lodenius (C) och

2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkandena 37 och 41.

Reservation 2 (S)

Reservation 3 (MP, V)

4.

Marknadsföring

 

Riksdagen avslår motion

2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 35.

5.

Provsmakning

 

Riksdagen avslår motion

2012/13:So455 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (båda M).

6.

Serveringstider

 

Riksdagen avslår motionerna

2011/12:So357 av Lars-Axel Nordell (KD) och

2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 3.

7.

Mängdrabatt

 

Riksdagen avslår motion

2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg (S) yrkande 5.

Reservation 4 (S, MP, V)

8.

Alkoholfrågor – förenklad behandling

 

Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

Stockholm den 26 mars 2013

På socialutskottets vägnar

Anders W Jonsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders W Jonsson (C), Lena Hallengren (S), Saila Quicklund (M), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Ann Arleklo (S), Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Gunnar Sandberg (S), Rickard Nordin (C), Anders Andersson (KD), Per Ramhorn (SD), Eva Olofsson (V), Meeri Wasberg (S), Metin Ataseven (M), Barbro Westerholm (FP) och Magnus Ehrencrona (MP).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlas 55 motionsyrkanden på alkoholområdet från den allmänna motionstiden 2011 respektive 2012. Utskottet föreslår att 41 av dessa behandlas förenklat eftersom de tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, se bilaga 2. En förteckning över behandlade förslag finns i bilaga 1.

Systembolaget Aktiebolag informerade utskottet om försöket med hemleverans samt e-handelsfrågor vid sammanträdet den 12 mars 2013.

Utskottets överväganden

Alkoholfrågor

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motioner om EU-strategi, langning, privatinförsel, marknadsföring, provsmakning, serveringstider och mängdrabatt.

Jämför reservationerna 1 (MP), 2 (S), 3 (MP, V) och 4 (S, MP, V).

Motionerna

EU-strategi

I motion 2011/12:So414 av Jan Lindholm och Mehmet Kaplan (båda MP) begärs ett tillkännagivande om en skärpning av förslaget till ny alkoholstrategi för EU. Motionärerna anför att alkoholstrategin utan tvekan har haft betydelse, och Sverige bör därför vara starkt pådrivande för att nästa strategi skärps och flyttar fram de alkoholpolitiska ambitionerna för en minskad alkoholkonsumtion i EU.

Langning

I motion 2011/12:So262 av Christer Akej (M) begärs ett tillkännagivande om att kriminalisera köp från langare. Motionären anför att regeringen bör ta initiativ till en översyn av alkohollagens utformning till att också innefatta köp från langare.

Privatinförsel

I kommittémotion 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 38 begärs ett tillkännagivande om att ompröva beslutet att låta privatpersoner föra in alkoholdrycker i Sverige också för andra personers räkning. Motionärerna anför att den borgerliga regeringen under våren 2008 drev igenom att privatpersoner ska kunna föra in alkoholdrycker i Sverige också för andra personers räkning. Motionärerna anser att beslutet var felaktigt och föreslår att beslutet omprövas. Ett likalydande yrkande finns i kommittémotion 2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 37.

I kommittémotion 2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 41 begärs ett tillkännagivande om näthandel. Motionärerna anför att Sverige, i avvaktan på en omprövning av hela frågan på samma sätt som våra nordiska grannländer, bör förtydliga lagstiftningen och se till att aktörerna följer gällande regler.

I motion 2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg (S) yrkande 8 begärs ett tillkännagivande om att utreda hur internethandeln med alkohol kan bedrivas så att marknaden inte utgör ett hot mot vår restriktiva alkoholpolitik.

I kommittémotion 2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 12 begärs ett tillkännagivande om att förbud mot kommersiell förmedling av alkoholdrycker bör införas. Motionärerna anför att ökningen av kommersiell handel med alkoholdrycker på nätet innebär att Sveriges restriktiva alkoholpolitik kraftigt undergrävs. Ett liknande yrkande finns i motion 2012/13:So408 av Per Lodenius (C).

I motion 2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 5 begärs ett tillkännagivande om att ta till vara förslagen från Alkohollagsutredningen 2009 i syfte att justera lagstiftningen så att den omfattande näthandeln begränsas.

Marknadsföring

I kommittémotion 2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 35 begärs ett tillkännagivande om alkoholreklam. Motionärerna föreslår att regeringen prövar nya vägar, exempelvis de nya folkhälsoartiklarna i Lissabonfördraget, för att se över möjligheterna till begränsningar av alkoholreklamen.

Provsmakning

I motion 2012/13:So455 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (båda M) begärs ett tillkännagivande om att se över 8 kap. 7 § alkohollagen i syfte att tillåta provsmakning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker vid tillverkningsstället även då dryckens råvaror har producerats på annat håll. Motionärerna anför att lagstiftningens strikta krav om att råvarorna måste produceras på den egna gården omöjliggör för t.ex. praktiskt taget Sveriges alla mikrobryggerier att erbjuda provsmakning med stöd av ovannämnda paragraf då dessa i regel köper in alla sina råvaror.

Serveringstider

I motion 2011/12:So357 av Lars-Axel Nordell (KD) begärs ett tillkännagivande om serveringstider på restauranger. Motionären föreslår att regeringen uppdrar åt Folkhälsoinstitutet att genomföra en försöksverksamhet med kortare serveringstider i samverkan med ett antal kommuner i landet. I motion 2012/13:So279 yrkande 3 av samma motionär begärs ett tillkännagivande om att en försöksverksamhet med kortare serveringstider på restauranger bör genomföras i ett antal av Sveriges kommuner.

Mängdrabatt

I motion 2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg (S) yrkande 5 begärs ett tillkännagivande om att regeringen ska föreslå åtgärder som förhindrar mängdrabatter på alkohol genom val av förpackning. Motionären anför att vid köp av bag-in-box eller lådvin får konsumenten en farlig mängdrabatt. Boxen innehåller vin motsvarande fyra flaskor, men till priset av tre.

Gällande rätt

Alkohollagen (2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. I tredje kapitlet finns allmänna bestämmelser om försäljning. Av 7 § följer att alkoholdrycker inte får säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. Beträffande folköl gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 år. Servering av alkoholdrycker får ske till den som har fyllt 18 år.

Enligt 8 § får alkoholdrycker inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel. Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon. Den som lämnar ut alkoholdrycker ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som anges i 7 §.

Av 9 § första stycket följer att det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförbart sätt anskaffa alkoholdrycker till den som enligt 7 eller 8 § inte har rätt att få sådan vara utlämnad till sig. Det är också förbjudet att i annat fall än som avses i 4 kap. 4 § andra stycket 1, 2 och 4–7 i större omfattning tillhandagå annan med att anskaffa alkoholdrycker.

Sedan den 1 juli 2008 får spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker föras in av en enskild person som har fyllt 20 år genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk (4 kap. 4 § andra stycket alkohollagen [2010:1622]).

Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år (7 kap. 1 § alkohollagen [2010:1622]).

Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna. Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning (8 kap. 7 § alkohollagen [2010:1622]).

Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 § (8 kap. 19 § första stycket alkohollagen [2010:1622]). Av andra stycket i bestämmelsen följer att om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anskaffar, överlämnar eller bjuder på alkoholdrycker i strid med 3 kap. 9 § döms för olovligt anskaffande av alkoholdrycker till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år (11 kap. 7 § alkohollagen [2010:1622]).

Olovlig införsel av alkoholdrycker kan vara straffbart enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Bakgrund

Inledning

I betänkandet En ny alkohollag (prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36) behandlade utskottet propositionen En ny alkohollag och följdmotioner. I ärendet behandlades också motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2009 och 2010. Utskottet tillstyrkte i huvudsak regeringens förslag till alkohollag och ställde sig därmed bl.a. bakom förslag om ändrade serveringsregler.

Riksdagen godkände i december 2012 de mål som regeringen föreslog för alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiken (prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115). Målen är

·.    ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk

·.    att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m., förkortad ANDT-strategin (prop. 2010/11:47, bet. 2010/11:SoU8, rskr. 2010/11:203 och 204). ANDT-strategin anger mål, inriktning och prioriteringar för samhällets insatser under åren 2011–2015.

Den nationella målstrukturen för ANDT-politiken består av ett gemensamt övergripande mål för denna politik och sju långsiktiga mål som anger inriktningen för ANDT-arbetet i sin helhet. Dessa mål är ständigt aktuella och har ingen bortre tidsgräns. Till de långsiktiga målen knyts ett antal prioriterade mål som ska uppnås under strategiperioden.

Det gemensamma övergripande målet för ANDT-politiken om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk, innebär en nolltolerans mot narkotika och dopning, att man minskar allt tobaksbruk och förhindrar att minderåriga börjar använda tobak samt att man förhindrar all skadlig alkoholkonsumtion bl.a. genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor.

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2012 är det andra sedan ANDT-strategin beslutades. Enligt programmet avser regeringen att avsätta närmare 260 miljoner kronor per år för arbetet under mandatperioden. Avsikten är att det statliga stödet i så stor utsträckning som möjligt ska gå till långsiktiga satsningar som görs i bred samverkan för att nå de uppsatta målen i strategin.

EU-strategi

Under 2006 antogs en EU-strategi för att stödja medlemsländerna i arbetet med att minska de alkoholrelaterade skadorna. 2012 var slutår för strategin. Under 2012 har kommissionen och medlemsländerna gemensamt arbetat med att ta fram en slutrapport med förslag på nästa steg för att utforma en ny strategi. Ett prioriterat mål i regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2012 är att aktivt verka för att EU:s och WHO:s strategier avseende alkohol och hälsa genomförs.

Langning

Ett prioriterat mål i regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2012 är ökad användning av befintliga verksamma metoder för att skjuta upp alkoholdebuten och minska den skadliga alkoholkonsumtionen. Exempel på pågående åtgärder är åtgärder för att minska langning av alkohol till minderåriga och åtgärder för att upprätthålla åldersgränserna. Polisen driver sedan flera år ett aktivt förebyggande arbete med att stoppa langare som förser minderåriga med alkohol. Arbetssättet syftar till att stoppa langningen och begränsa minderårigas alkoholdrickande i offentlig miljö för att på så sätt minska det alkoholrelaterade våldet bland unga. För att öka kunskapen om tonåringar och alkohol samt minska langningen genomfördes också en bred informationsinsats mot langning under 2010 och 2011. Regeringen har beslutat om fortsatta informationsinsatser avseende langning av alkohol till minderåriga. Från och med 2012 vill regeringen se en samlad satsning när det gäller informationsinsatser inom ramen för ANDT-strategin, där langning av alkohol till minderåriga utgör en viktig del.

Marknadsföring m.m.

Ett prioriterat mål i regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2012 är ökad kunskap om marknadsföring av alkohol och tobak via digitala medier, samt marknadsföringens effekter på konsumtionen.

Regeringen beslutade den 10 maj 2012 om kommittédirektivet Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker (dir. 2012:43). Uppdraget ska enligt tilläggsdirektiv redovisas senast den 1 juli 2013 (dir. 2012:132).

Av direktivet framgår bl.a. följande (s. 7 f.):

Kartläggning av marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter

Det övergripande alkoholpolitiska målet är ett samhälle med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol (prop. 2010/11:47). Bestämmelserna i alkohollagen som begränsar möjligheten att marknadsföra alkoholdrycker är ett viktigt led i regeringens restriktiva alkoholpolitik.

Under de tre senaste åren har investeringarna i alkoholreklam mer än fördubblats och uppgick år 2011 till över 800 miljoner kronor. Den största delen av dessa reklaminvesteringar går till tv-reklam (utlandssänd tv) och annonser i dagspress. Konsumentverket har även påtalat att marknadsföring via internet har blivit allt vanligare.

– – –

Utredaren ska

– göra en kartläggning av omfattningen, inriktningen och formerna av sådan marknadsföring av alkoholdrycker som riktar sig till konsumenter,

– analysera om det finns några brister i tillämpning eller regelverk när det gäller marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter, och vid behov och utan att inskränka de möjligheter att marknadsföra alkoholdrycker som nuvarande bestämmelser ger, lämna nödvändiga förslag, inklusive förslag till ändring i alkohollagen.

Kartläggning av barn och ungdomars exponering för marknadsföring av alkoholdrycker och tobak via digitala medier

När det gäller de totala reklaminvesteringarna i Sverige ökar investeringar i internetreklam inklusive mobilreklam. [– – –]

Av de unga i åldern 16–25 år är idag 95 procent medlemmar i sociala nätverk på internet (Svenskarna och Internet 2011). Marknadsföring via internet och sociala medier som Facebook, innebär att barn och ungdomar riskerar att exponeras för marknadsföring av alkoholdrycker och tobak i allt större utsträckning.

– – –

Inom ramen för det nationella samarbetet inom området för alkohol-, narkotika, dopning och tobak (ANDT-området) har Konsumentverket påtalat att marknadsföring via internet och tv som sänds från ett annat EU-land ökat kraftigt och att inriktningen mot unga konsumenter blivit allt vanligare.

– – –

Utredaren ska

– kartlägga i vilken omfattning barn och ungdomar exponeras för marknadsföring av alkoholdrycker och tobak via digitala medier och tv (inklusive beställ-tv) samt klarlägga vilka metoder som används. Av redovisningen ska det även framgå vilka skillnader som finns mellan könen när det gäller exponering och om olika marknadsföringsmetoder väljs beroende på om målgruppen är unga män eller unga kvinnor,

– vid behov, utan att inskränka barns och ungdomars möjlighet att använda sig av digitala medier, lämna förslag på åtgärder som minskar risken för att barn och ungdomar exponeras för lagstridig marknadsföring av alkoholdrycker via digitala medier, inklusive åtgärder som kan genomföras av branschen i form av självreglering.

 

Tillsynen av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak

Konsumentverket har i rapporten Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet (Konsumentverkets rapport 2010:23) framfört att reklam av alkoholdrycker och tobak på internet bör granskas.

Framtida tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet kommer enligt Konsumentverket bland annat att inrikta sig mot marknadsföringen av alkoholdrycker i tv och beställ-tv, internet (e-handel, bloggar, sociala medier, nyhetssidor, e-post) samt mobiltelefoner via t.ex. mobilapplikationer (Konsumentverkets rapport 2011:15). Konsumentverket har emellertid pekat på svårigheter att bedriva tillsyn på bl.a. internet och konstaterar att man delvis måste hitta nya metoder för att säkerställa att riktad marknadsföring kan fångas upp och granskas.

– – –

När det gäller alkoholdrycker har Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Annonsörer antagit en gemensam rekommendation för reklam på den svenska marknaden av alkoholhaltiga drycker och lättdrycker. []

För att bevaka hur företag informerar om och marknadsför alkoholhaltiga drycker i Sverige har Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen inrättat Alkoholleverantörernas granskningsman (AGM). []

– – –

Utredaren ska

– mot bakgrund av den tekniska utvecklingen analysera förutsättningarna för att bedriva central tillsyn av gällande regler för marknadsföringen av alkoholdrycker och tobak och vid behov lämna förslag, inklusive författningsförslag, på hur den centrala tillsynen kan effektiviseras.

Tillsyn och ålderskontroll i samband med e-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsumenter

Genom en ändring i alkohollagen (prop. 2007/08:119) den 1 juli 2008 blev det tillåtet för privatpersoner som är över 20 år att föra in alkoholdrycker till Sverige för privat konsumtion genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand.

I samband med att denna typ av privatinförsel möjliggjordes angavs det i propositionen Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning (prop. 2007/08:119) att regeringen avsåg att följa utvecklingen noga och inte tveka att vidta åtgärder om utvecklingen visar att det behövs.

I propositionen En ny alkohollag (prop. 2009/2010:125) konstaterades det att den typ av privatinförsel som möjliggjordes genom lagändring den 1 juli 2008 vid denna tidpunkt stod för en mycket liten del av den totala alkoholkonsumtionen. Konsekvenserna för folkhälsan ansågs därför mycket begränsade. Det angavs dock att det fanns anledning att följa utvecklingen.

Sedan möjligheten till privatinförsel infördes har ett flertal olika aktörer etablerat sig på den svenska marknaden och de erbjuder nu olika möjligheter för svenska konsumenter att beställa alkoholdrycker via hemsidor på internet och få leverans direkt hem till dörren eller till olika utlämningsställen. Antalet verksamma aktörer i Sverige som registrerat sig vid Skatteverket som distansförsäljare, och som ska betala svensk alkoholskatt och moms, var vid årsskiftet 2011/2012 ca 70 stycken. Vid årsskiftet 2008/2009 var de ca 15 stycken. Därutöver finns det ett antal försäljare av alkoholdrycker på internet som inte registrerat sig hos Skatteverket för att betala skatt.

– – –

De ansvariga tillsynsmyndigheterna på alkoholområdet har påtalat att det finns en risk att, om en ändamålsenlig tillsyn inte kan göras, en ökning av e-handeln av alkoholdrycker kan resultera i oklarheter när det gäller gränsdragningen mot det svenska detaljhandelsmonopolet. []

När det gäller den växande marknaden av e-handelsföretag som förmedlar hemtransport av alkoholdrycker från ett annat land inom EES-området saknas i dag bestämmelser om tillsyn i alkohollagen. Kommunen och polismyndigheten har ingen tillsyn över efterlevnaden när det gäller sådana aktörer. Det finns inte heller några möjligheter att vidta administrativa sanktioner mot sådana e-handelsföretag.

– – –

När det gäller ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker så konstaterade regeringen i proposition 2007/08:119 att det i 4 kap. 2 § andra stycket alkohollagen för övriga införselsituationer för privata ändamål och vid vilka det för rätten till införsel fordras att man fyllt 20 år, saknas uttryckligt förbud mot utlämnande liksom krav på ålderskontroll. Flera remissinstanser påtalade att utredningens förslag i denna del kunde innebära en rad problem vid tillämpningen av de föreslagna reglerna. Det handlade bl.a. om ålderskontroll och avsaknad av reglering om vad som ska ske med varor som efter företagen ålderskontroll inte kan lämnas ut. Regeringen konstaterade att dessa problem accentueras mot bakgrund av att den bakomliggande köpetransaktionen innefattar parter i ett internationellt avtal med köpare och säljare i olika länder. Regeringen ansåg dock att det befintliga straffrättsliga regelverket i erforderlig grad tillgodosåg behovet av skydd för unga mot alkoholens skadeverkningar. I den mån regelverket var i behov av översyn lämnades det för att ytterligare bedömas och övervägas av Alkohollagsutredningen. Regeringen anförde vidare att man avsåg följa utvecklingen på området och att inte tveka att vidta åtgärder om utvecklingen visar att så behövs.

Förutsättningarna för e-handel inom EU utvecklas i takt med EU-kommissionens och medlemsländernas fortsatta strävan mot en digital inre marknad. EU-kommissionen presenterade den aktuella strategin i meddelandet Samstämmiga ramar för att öka tilltron till en inre e-marknad för e-handel och nättjänster KOM(2011) 942. Meddelandet anmäler att gällande regler för e-handel kan komma att förändras. Utöver dessa förändringar inom EU sker också ett arbete att utveckla formerna för elektronisk identifiering och signering (KOM(2010) 245). Det är viktigt att utredningens arbete sker med kännedom om dessa utvecklingsfronter.

– – –

Utredaren ska

för samtliga aktörer som bedriver e-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsumenter utreda hur tillsyn av e-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsumenter bör bedrivas och om ålderskontrollen behöver säkerställas,

lämna nödvändiga författningsförslag om hur tillsyn av e-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsumenter ska bedrivas och hur ålderskontrollen ska säkerställas.

Mängdrabatt

I Folkhälsopolitisk rapport 2010 – Framtidens folkhälsa – allas ansvar föreslår Statens folkhälsoinstitut att regeringen höjer priserna på boxviner så att mängdrabatten försvinner och anför följande (s. 114):

Erfarenheter av sårbara gruppers dryckesbeteende visar att generella skattehöjningar som slår mot hela befolkningen i de allra flesta fall är mer effektiva än selektiva prisåtgärder för dessa grupper (Meier, Purshouse & Brennan, 2009; Müller, Piontek, Pabst, Baumeister & Kraus, 2010). En generell skattehöjning kan därför anses förbättra villkoren för god hälsa i hela befolkningen. Statens folkhälsoinstitut föreslår därutöver en särskild skatt på alkoläsk, och att den nuvarande mängdrabatten för boxviner tas bort. Vi föreslår detta för att minska konsumtionen framför allt bland medelålders och äldre kvinnor (Meier et al., 2009), där alkoholskadorna har ökat anmärkningsvärt de senaste åren (Statens folkhälsoinstitut, 2008).

Av Statens Folkhälsoinstituts remissyttrande över promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 framgår följande:

Eftersom en oproportionerligt stor del av de allra billigaste alkoholdryckerna tenderar att köpas av storkonsumenter och unga kan särskilda prisåtgärder ytterligare öka den generella prisåtgärdens träffsäkerhet på vissa prioriterade grupper. [] Den mängdrabatt som idag förekommer för vin i bag-in-box kan tas bort med avsikt att vända den oroande alkoholrelaterade skadeutvecklingen hos medelålders och äldre kvinnor (Meier et al., 2009). Sammanfattningsvis kommer selektiva prisåtgärder av den här sorten under alla förhållanden sända en viktig signal från politiskt håll att man menar allvar med alkoholskatterna som verktyg för att förbättra folkhälsan, och då särskilt hos nämnda grupper i befolkningen.

Av Systembolagets remissyttrande över samma promemoria framgår följande angående tilläggsskatt för boxviner:

Alkoholsortimentsnämnden kom 1996 i beslut fram till att Systembolaget ska sälja vin förpackat på boxar. Alltsedan dess har försäljningen ökat och boxviner svarar idag för mer än 50 procent av den totala vinförsäljningen på Systembolaget. Främst på grund av den större förpackningen blir priset per liter lägre för boxviner än för vin på flaska vilket resulterar i att boxviner får en form av mängdrabatt.

I Finland tas en nationell punktskatt ut på alkohol- och läskedrycksförpackningar, en dryckesförpackningsskatt. Syftet är att försöka styra användningen av dryckesförpackningar i en miljövänlig riktning. Det innebär att skatt tas ut på bland annat "bag in box"-förpackningar, dvs. kartong- eller pappförpackningar med en inre påse av plast eller annat material. Till denna kategori hör kranförsedda vinförpackningar.

I Sverige har ett annat förslag avseende beskattning av boxvin presenterats. Statens folkhälsoinstitut tar i Folkhälsopolitisk rapport 2010 upp frågan och föreslår att priserna på boxviner höjs så att den nuvarande mängdrabatten för boxviner försvinner.

För att den svenska alkoholpolitiken ska framstå som konsekvent föreslår Systembolaget att möjligheten att införa exempelvis en särskild tilläggsskatt på boxviner utreds. En sådan tilläggsskatt torde enligt artikel 1.2 i EU:s punktskattedirektiv 2008/118 vara möjlig att påföra på punktskattepliktiga varor för särskilda ändamål.

Utskottets ställningstagande

Målen för alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiken, förkortad ANDT- och spelpolitiken, är ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk samt att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. Den samlade strategin för ANDT-politiken anger mål, inriktning och prioriteringar för samhällets insatser under åren 2011–2015.

Utskottet noterar att ett prioriterat mål i regeringens åtgärdsprogram för ANDT-politiken 2012 är att aktivt verka för att EU:s och WHO:s strategier avseende alkohol och hälsa genomförs. Utskottet har fått veta att regeringen under 2012 har tagit ett antal initiativ för att påskynda arbetet med en ny alkoholstrategi för EU, bl.a. har Sverige, Storbritannien och Irland gjort ett gemensamt uttalande till EU-kommissionen till stöd för en ny alkoholstrategi. Utskottet välkomnar detta arbete och anser inte att riksdagen bör ta något initiativ med anledning av motionen 2011/12:So414 (MP). Motionen avstyrks.

Ett annat prioriterat mål i åtgärdsprogrammet är ökad användning av befintliga verksamma metoder för att skjuta upp alkoholdebuten och minska den skadliga alkoholkonsumtionen. Utskottet noterar att åtgärder pågår för att minska langning av alkohol till minderåriga och för att upprätthålla åldersgränserna. Mot bakgrund av det arbete som pågår anser utskottet inte att riksdagen bör ta något initiativ med anledning av motion 2011/12:So262 (M). Motionen avstyrks.

I flera motioner framförs synpunkter som avser frågeställningar som omfattas av direktiven för Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. (S 2012:04) som för närvarande pågår. Uppdraget ska slutredovisas den 1 juli 2013. Utredningens arbete bör inte föregripas. Motionerna 2011/12:So521 (S) yrkande 38, 2012/13:Sk322 (S) yrkande 8, 2012/13:So222 (V) yrkande 12, 2012/13:So279 (KD) yrkande 5, 2012/13:So408 (C) och 2012/13:So557 (S) yrkandena 37 och 41 avstyrks därför.

Av samma anledning avstyrks även motion 2012/13:So557 (S) yrkande 35.

Motion 2012/13:So455 (M) tar upp frågan om provsmakning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker vid tillverkningsstället. Riksdagen bör inte ta initiativ till en lagändring. Motionen avstyrks därför.

Riksdagen bör inte heller ta något initiativ i frågan om serveringstider på restaurang och därför avstyrks även motionerna 2011/12:So357 (KD) och 2012/13:So279 (KD) yrkande 3.

Statens folkhälsoinstitut har i bl.a. Folkhälsopolitisk rapport 2010 – Framtidens folkhälsa – allas ansvar föreslagit att regeringen bör höja priserna på boxviner så att mängdrabatten försvinner. Utskottet konstaterar att Systembolagets försäljningspris grundas på inköpspriset och att inköpspriset för boxviner är lägre på grund av lägre produktions- och transportkostnader. Frågan om en eventuell punktskatt på boxviner regleras av EU:s punktskattedirektiv. Utskottet anser inte att riksdagen bör ta något initiativ. Motion 2012/13:Sk322 (S) yrkande 5 avstyrks.

Alkoholfrågor – förenklad behandling

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motioner som tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden.

Jämför särskilda yttrandena 1 (S), 2 (MP), 3 (SD) och 4 (V).

Utskottets ställningstagande

De motionsyrkanden som finns i bilaga 2 tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som utskottet har behandlat tidigare under valperioden i betänkandena 2010/11:SoU4 En ny alkohollag och 2010/11:SoU8 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m.

Riksdagen avslog motionsyrkandena i enlighet med utskottets förslag. Utskottet ser inte någon anledning att nu göra någon annan bedömning och avstyrker därför motionsyrkandena.

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.

EU-strategi, punkt 1 (MP)

 

av Magnus Ehrencrona (MP).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2011/12:So414 av Jan Lindholm och Mehmet Kaplan (båda MP).

Ställningstagande

EU:s alkoholstrategi är endast ett policydokument, men har ändå haft klart positiva effekter på medlemsstaternas alkoholpolitik. De flesta medlemsstater har nu antagit en skriftlig alkoholpolicy, infört en åldersgräns för inköp och konsumtion av alkohol samt lagstiftat om lägre promillegräns vid bilkörning, så alkoholstrategin har utan tvekan haft betydelse. Jag anser därför att regeringen bör vara starkt pådrivande för att nästa alkoholstrategi för EU skärps och flyttar fram de alkoholpolitiska ambitionerna för en minskad alkoholkonsumtion i EU.

Vad jag nu anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

2.

Privatinförsel, punkt 3 (S)

 

av Lena Hallengren (S), Christer Engelhardt (S), Ann Arleklo (S), Lennart Axelsson (S), Gunnar Sandberg (S) och Meeri Wasberg (S).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motionerna

2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 38 och

2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkandena 37 och 41 samt

avslår motionerna

2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg (S) yrkande 8,

2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 12,

2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 5 och

2012/13:So408 av Per Lodenius (C).

Ställningstagande

Den borgerliga regeringen drev 2008 igenom att privatpersoner ska kunna föra in alkoholdrycker i Sverige också för andra personers räkning. Vi anser att beslutet var felaktigt. Det var en helt onödig EU-anpassning som försvagade den restriktiva alkoholpolitiken. Vi anser därför att regeringen bör ompröva beslutet att låta privatpersoner föra in alkoholdrycker i Sverige också för andra personers räkning.

Det finns en rad privata företag som tar emot beställningar och kör hem alkohol till privatpersoner. Dessa företag är i praktiken inte bara transportörer utan bedriver en förtäckt detaljhandel som undergräver detaljhandelsmonopolet. Finland och Norge har förtydligat sin lagstiftning för att skydda sina detaljhandelsmonopol. Sverige bör, i avvaktan på en omprövning av hela frågan, på samma sätt som våra nordiska grannländer, förtydliga lagstiftningen och se till att aktörerna följer gällande regler. Regeringen bör utreda frågan och återkomma till riksdagen med ett förslag.

Vad vi nu anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

3.

Privatinförsel, punkt 3 (MP, V)

 

av Eva Olofsson (V) och Magnus Ehrencrona (MP).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motionerna

2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 38,

2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 12,

2012/13:So408 av Per Lodenius (C) och

2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 37 och

avslår motionerna

2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg (S) yrkande 8,

2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 5 och

2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 41.

Ställningstagande

Den borgerliga regeringen drev 2008 igenom att privatpersoner ska kunna föra in alkoholdrycker i Sverige också för andra personers räkning. Vi anser att beslutet var felaktigt. Det var en helt onödig EU-anpassning som försvagade den restriktiva alkoholpolitiken. Vi anser därför att regeringen bör ompröva beslutet att låta privatpersoner föra in alkoholdrycker i Sverige också för andra personers räkning.

Ökningen av kommersiell handel med alkoholdrycker på nätet innebär att Sveriges restriktiva alkoholpolitik kraftigt undergrävs. De privata företagen kringgår på ett anmärkningsvärt sätt grunden för den ansvarsfulla alkoholpolitiken. Vi anser att ett förbud mot kommersiell förmedling av alkoholdrycker bör införas. Regeringen bör utreda frågan och återkomma till riksdagen med ett förslag.

Vad vi nu anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

4.

Mängdrabatt, punkt 7 (S, MP, V)

 

av Lena Hallengren (S), Christer Engelhardt (S), Ann Arleklo (S), Lennart Axelsson (S), Gunnar Sandberg (S), Eva Olofsson (V), Meeri Wasberg (S) och Magnus Ehrencrona (MP).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 7 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg (S) yrkande 5.

Ställningstagande

Vid köp av bag-in-box eller lådvin får konsumenten en farlig mängdrabatt. Boxen innehåller vin motsvarande fyra flaskor, men till priset av tre. Vi anser att regeringen ska föreslå åtgärder som förhindrar mängdrabatter på alkohol genom val av förpackning. Regeringen bör utreda frågan och återkomma till riksdagen med ett förslag.

Vad vi nu anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Särskilda yttranden

1.

Alkoholfrågor – förenklad behandling, punkt 8 (S)

 

Lena Hallengren (S), Christer Engelhardt (S), Ann Arleklo (S), Lennart Axelsson (S), Gunnar Sandberg (S) och Meeri Wasberg (S) anför:

Utskottet har genom förenklad motionshantering avstyrkt de motionsförslag som finns i bilaga 2. Då det gäller motionsförslagen hänvisar vi till tidigare ställningstaganden i motsvarande frågor i bl.a. betänkande 2010/11:SoU8 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m. Vi vidhåller de synpunkter som framförts i det sammanhanget men avstår från att på nytt ge uttryck för avvikande uppfattningar i en reservation.

2.

Alkoholfrågor – förenklad behandling, punkt 8 (MP)

 

Magnus Ehrencrona (MP) anför:

Utskottet har genom förenklad motionshantering avstyrkt de motionsförslag som finns i bilaga 2. Då det gäller motionsförslagen hänvisar jag till tidigare ställningstaganden i motsvarande frågor i bl.a. betänkande 2010/11:SoU8 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m. Jag vidhåller de synpunkter som framförts i det sammanhanget men avstår från att på nytt ge uttryck för avvikande uppfattningar i en reservation.

3.

Alkoholfrågor – förenklad behandling, punkt 8 (SD)

 

Per Ramhorn (SD) anför:

Utskottet har genom förenklad motionshantering avstyrkt de motionsförslag som finns i bilaga 2. Då det gäller motionsförslagen hänvisar jag till tidigare ställningstagande i motsvarande frågor i betänkandet 2010/11:SoU8 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m. Jag vidhåller de synpunkter som framförts i det sammanhanget men avstår från att på nytt ge uttryck för avvikande uppfattningar i en reservation.

4.

Alkoholfrågor – förenklad behandling, punkt 8 (V)

 

Eva Olofsson (V) anför:

Utskottet har genom förenklad motionshantering avstyrkt de motionsförslag som finns i bilaga 2. Då det gäller motionsförslagen hänvisar jag till tidigare ställningstaganden i motsvarande frågor i bl.a. betänkande 2010/11:SoU8 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m. Jag vidhåller de synpunkter som framförts i det sammanhanget men avstår från att på nytt ge uttryck för avvikande uppfattningar i en reservation.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Motioner från allmänna motionstiden hösten 2011

2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S):

61.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpt straff för langning.

63.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för att minska alkoholbruket bland ungdomar.

2011/12:So203 av Hans Hoff (S):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om langning av alkohol till minderåriga.

2011/12:So262 av Christer Akej (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kriminalisera köp från langare.

2011/12:So274 av Sten Bergheden (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stimulera mindre bryggeriers utveckling.

2011/12:So277 av Eliza Roszkowska Öberg (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om testförsäljning av öl och vin i livsmedelsaffärer.

2011/12:So298 av Patrick Reslow (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över åldersgränsen för inköp på Systembolaget.

2011/12:So334 av Michael Svensson m.fl. (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkoholmonopolet.

2011/12:So343 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att tillåta myndiga personer att handla alkohol på samma villkor och därmed sänka åldersgränsen vid försäljning av alkoholdrycker på Systembolaget till 18 år.

2011/12:So344 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till slopat detaljhandelsmonopol för alkoholhaltiga drycker.

2011/12:So357 av Lars-Axel Nordell (KD):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om serveringstider på restaurang.

2011/12:So408 av Helena Bouveng och Jessika Vilhelmsson (båda M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn över hur illegal införsel av sprit gör den tillgänglig för våra unga, hur deras hälsa påverkas och hur den fungerar som inkörsport till tyngre droger.

2011/12:So414 av Jan Lindholm och Mehmet Kaplan (båda MP):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skärpning av förslaget till ny alkoholstrategi för EU.

2011/12:So422 av Lars Beckman (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vid lämpligt tillfälle göra en översyn av möjligheterna att införa försäljning av öl och vin i landsbygdsbutiker.

2011/12:So432 av Christer Winbäck (FP):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkoholreklamförbud.

2011/12:So444 av Betty Malmberg (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alkohollagen bör vara neutral när det gäller vilka transportmedel för yrkesmässig personbefordran som det kan medges serveringstillstånd för.

2011/12:So469 av Elin Lundgren (S):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i EU bör driva frågan att varje medlemsland ska få avgöra om det vill förbjuda alkoholreklam med hänsyn till folkhälsan.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att förbjuda alkoholreklam i Sverige.

2011/12:So477 av Karin Åström m.fl. (S):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utskänkningstillstånd för alkohol bör grundas mer på socialpolitiska avväganden ur ett folkhälsoperspektiv än på näringspolitiska avväganden.

2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S):

36.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkoholreklam.

37.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om licensplikt för folkölsförsäljning.

38.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ompröva beslutet att låta privatpersoner föra in alkoholdrycker i Sverige också för andra personers räkning.

40.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar.

2011/12:So558 av Tuve Skånberg (KD):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om varningstexter på starköl, vin och sprit.

2011/12:So609 av Erik Almqvist (SD):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Systembolaget, efter efterfrågan, ska kunna ha generösare öppettider.

2011/12:So614 av Edward Riedl (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över åldersgränsen för att få handla alkohol på Systembolaget.

2011/12:So631 av Finn Bengtsson och Thomas Finnborg (båda M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkoholinförsel.

2011/12:So659 av Karin Nilsson m.fl. (C):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda effekterna av ökad organiserad alkoholsmuggling i förhållande till de mest utsatta i vårt samhälle.

2011/12:So662 av Per Lodenius (C):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen aktivt ska verka för att stärka förbudet mot reklam för alkohol i Sverige och inom EU.

Motioner från allmänna motionstiden hösten 2012

2012/13:Sk290 av Anita Brodén och Christer Winbäck (båda FP):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i EU uppmärksamma folkhälsoaspekten i alkoholfrågan.

2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg (S):

5.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska föreslå åtgärder som förhindrar mängdrabatter på alkohol genom val av förpackning.

8.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur internethandeln med alkohol kan bedrivas så att marknaden inte utgör ett hot mot vår restriktiva alkoholpolitik.

2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S):

71.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge polisen bättre möjligheter att bekämpa langning samt att skärpa straffet för langning.

2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V):

12.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbud mot kommersiell förmedling av alkoholdrycker bör införas.

13.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inom EU bör driva frågan om att varje medlemsland ska få avgöra om det vill förbjuda alkoholreklam med hänsyn till folkhälsan.

14.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla former av alkoholreklam bör förbjudas i Sverige.

15.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar.

2012/13:So250 av Elin Lundgren (S):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot alkoholreklam.

2012/13:So277 av Olof Lavesson (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förändring av 8 kap. 19 § alkohollagen.

2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell (KD):

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en försöksverksamhet med kortare serveringstider på restaurang bör genomföras i ett antal av Sveriges kommuner.

5.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta till vara förslagen från Alkohollagsutredningen 2009 i syfte att justera lagstiftningen så att den omfattande näthandeln begränsas.

6.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen i EU bör driva frågan om att varje medlemsland, med hänsyn till folkhälsan, självt i större utsträckning ska få avgöra ett eventuellt förbud mot alkoholreklam.

2012/13:So343 av Patrick Reslow (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över åldersgränsen för inköp på Systembolaget.

2012/13:So407 av Per Lodenius och Solveig Zander (båda C):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att förbjuda alkoholreklam.

2012/13:So408 av Per Lodenius (C):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten av ett förbud mot kommersiell förmedling av alkoholdrycker.

2012/13:So454 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (båda M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över alkohollagens bestämmelser om serveringstillstånd i inrikes trafik.

2012/13:So455 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (båda M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över 8 kap. 7 § alkohollagen i syfte att tillåta provsmakning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker vid tillverkningsstället även då dryckens råvaror har producerats annorstädes.

2012/13:So538 av Johan Hedin och Ola Johansson (båda C):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra Systembolagets roll.

2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S):

35.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkoholreklam.

36.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om licensplikt för folkölsförsäljning.

37.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ompröva beslutet att låta privatpersoner föra in alkoholdrycker i Sverige också för andra personers räkning.

39.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar.

41.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om näthandel.

2012/13:So570 av Karin Åström m.fl. (S):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utskänkningstillstånd för alkohol bör grundas mer på socialpolitiska avväganden ur ett folkhälsoperspektiv än på näringspolitiska avväganden.

2012/13:So580 av Erik Almqvist (SD):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Systembolaget vid efterfrågan ska kunna ha generösare öppettider.

Bilaga 2

Motionsyrkanden som avstyrks av utskottet i förslagspunkt 8

Motion

Motionärer

Yrkanden

8.

Alkoholfrågor – förenklad behandling

2011/12:Ju359

Morgan Johansson m.fl. (S)

61 och 63

2011/12:So203

Hans Hoff (S)

 

2011/12:So274

Sten Bergheden (M)

 

2011/12:So277

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

2011/12:So298

Patrick Reslow (M)

 

2011/12:So334

Michael Svensson m.fl. (M)

 

2011/12:So343

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

 

2011/12:So344

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

 

2011/12:So408

Helena Bouveng och Jessika Vilhelmsson (båda M)

 

2011/12:So422

Lars Beckman (M)

 

2011/12:So432

Christer Winbäck (FP)

 

2011/12:So444

Betty Malmberg (M)

 

2011/12:So469

Elin Lundgren (S)

1 och 2

2011/12:So477

Karin Åström m.fl. (S)

 

2011/12:So521

Lena Hallengren m.fl. (S)

36, 37 och 40

2011/12:So558

Tuve Skånberg (KD)

 

2011/12:So609

Erik Almqvist (SD)

 

2011/12:So614

Edward Riedl (M)

 

2011/12:So631

Finn Bengtsson och Thomas Finnborg (båda M)

 

2011/12:So659

Karin Nilsson m.fl. (C)

 

2011/12:So662

Per Lodenius (C)

 

2012/13:Sk290

Anita Brodén och Christer Winbäck (båda FP)

1

2012/13:Ju373

Morgan Johansson m.fl. (S)

71

2012/13:So222

Eva Olofsson m.fl. (V)

13–15

2012/13:So250

Elin Lundgren (S)

 

2012/13:So277

Olof Lavesson (M)

 

2012/13:So279

Lars-Axel Nordell (KD)

6

2012/13:So343

Patrick Reslow (M)

 

2012/13:So407

Per Lodenius och Solveig Zander (båda C)

 

2012/13:So454

Johan Hultberg och Jan R Andersson (båda M)

 

2012/13:So538

Johan Hedin och Ola Johansson (båda C)

 

2012/13:So557

Lena Hallengren m.fl. (S)

36 och 39

2012/13:So570

Karin Åström m.fl. (S)

 

2012/13:So580

Erik Almqvist (SD)

 

1

Förslag

40 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-07
Justering: 2013-03-26
Betänkande publicerat: 2013-03-27
Trycklov: 2013-03-27
Reservationer 4
Betänkande 2012/13:SoU16

Nej till motioner om alkohol (SoU16)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om alkohol. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om EU:s alkoholstrategi, langning, privatinförsel av alkohol, alkoholreklam, provsmakning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker, serveringstider på restauranger och mängdrabatter på alkohol.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-10
4

Beslut

Beslut: 2013-04-10
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 april 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EU-strategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So414 av Jan Lindholm och Mehmet Kaplan (båda MP).

Reservation 1 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M100007
MP02401
FP22002
C19004
SD18002
V19000
KD19000
Totalt29724028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Langning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So262 av Christer Akej (M).

3. Privatinförsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 38,
2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg (S) yrkande 8,
2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 12,
2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 5,
2012/13:So408 av Per Lodenius (C) och
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkandena 37 och 41.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP06181
FP22002
C18014
SD18002
V00190
KD19000
Totalt1771063828

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Marknadsföring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 35.

5. Provsmakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So455 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (båda M).

6. Serveringstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So357 av Lars-Axel Nordell (KD) och
2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 3.

7. Mängdrabatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sk322 av Gunnar Sandberg (S) yrkande 5.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP02401
FP22002
C19004
SD18002
V01900
KD18001
Totalt177143029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Alkoholfrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.