Vissa ändringar i läkemedelslagen

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU23

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 3 maj 2018

Nästa händelse: Bordläggning 2 maj 2018

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-22
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-20
Betänkande 2017/18:SoU23

Förslagspunkter

1. Vissa ändringar i läkemedelslagen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315),
2. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,
3. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
4. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
5. lag om ändring i lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel med den ändringen att orden "licens" i 2 § första stycket och "öppenvårdsapotek" i 2 § andra stycket ska skrivas med kursiv stil.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:91 punkterna 1-5.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-02
Debatt i kammaren: 2018-05-03
4

Beslut

Beslut: 2018-05-03
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa ändringar i läkemedelslagen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315),
2. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,
3. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
4. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
5. lag om ändring i lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel med den ändringen att orden "licens" i 2 § första stycket och "öppenvårdsapotek" i 2 § andra stycket ska skrivas med kursiv stil.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:91 punkterna 1-5.