Vissa frågor om läkemedelsregistret

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU2

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 september 2017

Nästa händelse: Bordläggning 26 september 2017

Utskottets förslag

Personuppgifter i receptregistret får användas i uppföljningssyfte (SoU2)

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-06-08
Justering: 2017-09-14
Trycklov: 2017-09-20
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:SoU2

Personuppgifter i receptregistret får användas i uppföljningssyfte (SoU2)

Personuppgifterna i receptregistret ska få användas för fler ändamål än i dag. Syftet med förändringen är bland annat att myndigheter på ett bättre sätt ska kunna följa upp användningen av läkemedel. Dessutom ska det finnas information i receptregistret om varför en patient fått ett läkemedel utskrivet.

I dag får personuppgifter i receptregistret bara användas om det behövs för epidemiologiska undersökningar, forskning och statistik. Framöver ska personuppgifterna också få användas för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Socialutskottet vill också att regeringen ska skynda på arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista. Det övergripande målet med en nationell läkemedelslista är att skapa en samlad bild av en patients läkemedelsbehandling. Utskottet föreslår att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen till att snabba på arbetet med läkemedelslistan.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:145.

2. En nationell läkemedelslista

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om att regeringen snarast bör fullfölja arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3706 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L).

Reservation 1 (S, MP, V)

3

Debatt

Bordläggning: 2017-09-26
Debatt i kammaren: 2017-09-27
4

Beslut

Beslut: 2017-09-27
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:145.

2. En nationell läkemedelslista

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om att regeringen snarast bör fullfölja arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3706 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L).

Reservation 1 (S, MP, V)