Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU4

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 december 2017

Nästa händelse: Justering 28 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat