Genomförande av säsongsanställningsdirektivet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU21

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 25 april 2018

Nästa händelse: Bordläggning 24 april 2018

Utskottets förslag

Personer utanför EU och EES ska kunna få tillstånd för säsongsarbete (SfU21)

Personer från länder som inte är medlemmar i EU eller EES som har blivit erbjudna anställning som säsongsarbetare i Sverige ska kunna få ett så kallat tillstånd för säsongsarbete. Ett sådant tillstånd ska en person kunna få för som längst sex månader under en tolvmånadersperiod. Den som har haft ett tillstånd för säsongsarbete och som har fått tillståndet återkallat på grund av brister hos arbetsgivaren ska ha rätt till ersättning från arbetsgivaren.

Regeringens förslag innebär att Sverige genomför det så kallade säsongsanställningsdirektivet. Det är en EU-lag som reglerar villkoren för säsongsanställning för medborgare från ett land som inte är medlem i EU eller EES.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juni 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-27
Justering: 2018-04-17
Trycklov: 2018-04-20
Reservationer 2
Betänkande 2017/18:SfU21

Personer utanför EU och EES ska kunna få tillstånd för säsongsarbete (SfU21)

Personer från länder som inte är medlemmar i EU eller EES som har blivit erbjudna anställning som säsongsarbetare i Sverige ska kunna få ett så kallat tillstånd för säsongsarbete. Ett sådant tillstånd ska en person kunna få för som längst sex månader under en tolvmånadersperiod. Den som har haft ett tillstånd för säsongsarbete och som har fått tillståndet återkallat på grund av brister hos arbetsgivaren ska ha rätt till ersättning från arbetsgivaren.

Regeringens förslag innebär att Sverige genomför det så kallade säsongsanställningsdirektivet. Det är en EU-lag som reglerar villkoren för säsongsanställning för medborgare från ett land som inte är medlem i EU eller EES.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juni 2018.

Förslagspunkter

1. Förutsättningar för tillstånd m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) i de delar det avser 5 kap. 5 § samt 6 c kap. 2, 6 och 13 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:108 punkt 2 i denna del och avslår motion

2017/18:4001 av Paula Bieler m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

2. Lagförslagen i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om rätt till ersättning när ett tillstånd för säsongsarbete återkallas,
2. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) utom i de delar som omfattas av utskottets förslag ovan,
3. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:108 punkterna 1, 2 i denna del och 3.

3. Giltigt anställningsavtal

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3979 av Christina Höj Larsen m.fl. (V).

Reservation 2 (V)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
3 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förutsättningar för tillstånd m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) i de delar det avser 5 kap. 5 § samt 6 c kap. 2, 6 och 13 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:108 punkt 2 i denna del och avslår motion

2017/18:4001 av Paula Bieler m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

2. Lagförslagen i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om rätt till ersättning när ett tillstånd för säsongsarbete återkallas,
2. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) utom i de delar som omfattas av utskottets förslag ovan,
3. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:108 punkterna 1, 2 i denna del och 3.

3. Giltigt anställningsavtal

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3979 av Christina Höj Larsen m.fl. (V).

Reservation 2 (V)