Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU4

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 september 2017

Nästa händelse: Bordläggning 26 september 2017

Utskottets förslag

Utsläpp från drivmedel ska minskas (MJU4)

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-08-28
Justering: 2017-09-21
Trycklov: 2017-09-22
Betänkande 2017/18:MJU4

Utsläpp från drivmedel ska minskas (MJU4)

Leverantörer av vissa drivmedel kommer att behöva minska de växthusgasutsläpp som drivmedlen orsakar. Utsläppen ska minskas med sex procent jämfört med 2010 och minskningen ska ske senast under 2020. Den leverantör som inte når målet ska betala en utsläppsavgift. Förändringen är en anpassning till EU:s lagstiftning.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till lagändringen och att den börjar gälla den 1 november 2017.

Förslagspunkter

1. Genomförande av bränslekvalitetsdirektivets rapporteringskrav och utsläppsmål

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:193.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-09-26
Debatt i kammaren: 2017-09-27
4

Beslut

Beslut: 2017-09-27
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av bränslekvalitetsdirektivets rapporteringskrav och utsläppsmål

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:193.