Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU40

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 19 juni 2018

Nästa händelse: Behandling 18 juni 2018

Utskottets förslag

Ändrad indelning i utgiftsområden och en mer sammanhållen budgetprocess för staten (KU40)

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen om att ändra ändamål och verksamheter för utgiftsområden i statens budget. Regeringens förslag gäller samordning av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lokal statlig service och statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Dessutom föreslår KU att riksdagen godkänner utskottets egna förslag om ändring av ändamål och verksamheter på utgiftsområden, som gäller en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser.

KU föreslår också att riksdagen säger ja regeringens förslag till ändring i riksdagsordningen. Ändringen innebär att det i riksdagsordningen ska stå att lagförslag som har en tydlig koppling till statens budget och som lämnas i eller i anslutning till ett regeringsförslag om statens budget ska ingå i något av besluten om statens budget. Lagändringen ska börja gälla den 1 september 2018.

KU föreslår även att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar riksdagsstyrelsen att se över bestämmelserna om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter samt föreslå de ändringar som bedöms vara nödvändiga.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2-5 och till utskottets initiativ om ändring av ändamål och verksamheter på utgiftsområden. Bifall till utskottets initiativ med tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att se över bestämmelserna om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter och föreslå de ändringar som bedöms nödvändiga. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-07
Reservationer 2
Betänkande 2017/18:KU40

Ändrad indelning i utgiftsområden och en mer sammanhållen budgetprocess för staten (KU40)

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen om att ändra ändamål och verksamheter för utgiftsområden i statens budget. Regeringens förslag gäller samordning av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lokal statlig service och statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Dessutom föreslår KU att riksdagen godkänner utskottets egna förslag om ändring av ändamål och verksamheter på utgiftsområden, som gäller en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser.

KU föreslår också att riksdagen säger ja regeringens förslag till ändring i riksdagsordningen. Ändringen innebär att det i riksdagsordningen ska stå att lagförslag som har en tydlig koppling till statens budget och som lämnas i eller i anslutning till ett regeringsförslag om statens budget ska ingå i något av besluten om statens budget. Lagändringen ska börja gälla den 1 september 2018.

KU föreslår även att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar riksdagsstyrelsen att se över bestämmelserna om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter samt föreslå de ändringar som bedöms vara nödvändiga.

Förslagspunkter

1. Ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner
a) regeringens förslag till
1. ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 4 Rättsväsendet (avsnitt 11 i propositionen),
2. ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 11 i propositionen),
3. ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 19 Regional tillväxt respektive utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (avsnitt 11 i propositionen),
b) vad utskottet föreslår i sitt ställningstagande om ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (jfr avsnitt 11 i propositionen). 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:100 punkterna 3-5.

2. Ändrad benämning på utgiftsområde

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:146 av Said Abdu (L).

3. Ändringar i riksdagsordningen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:100 punkt 2 och avslår motion

2017/18:4161 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)

4. Överläggningar kring budgetprocessen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4162 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

5. Säkerhetsskyddet i riksdagen och dess myndigheter

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att se över bestämmelserna om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter och föreslå de ändringar som bedöms nödvändiga och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.


3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-15
Debatt i kammaren: 2018-06-18
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
5 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner
a) regeringens förslag till
1. ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 4 Rättsväsendet (avsnitt 11 i propositionen),
2. ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 11 i propositionen),
3. ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 19 Regional tillväxt respektive utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (avsnitt 11 i propositionen),
b) vad utskottet föreslår i sitt ställningstagande om ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (jfr avsnitt 11 i propositionen). 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:100 punkterna 3-5.

2. Ändrad benämning på utgiftsområde

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:146 av Said Abdu (L).

3. Ändringar i riksdagsordningen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:100 punkt 2 och avslår motion

2017/18:4161 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)

4. Överläggningar kring budgetprocessen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4162 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

5. Säkerhetsskyddet i riksdagen och dess myndigheter

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att se över bestämmelserna om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter och föreslå de ändringar som bedöms nödvändiga och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.